22 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele cer guvernării măsuri urgente pentru stoparea declinului social-economic

Loading
Fără categorie Sindicatele cer guvernării măsuri urgente pentru stoparea declinului social-economic
Sindicatele cer guvernării măsuri urgente pentru stoparea declinului social-economic
comitet-confederal

Foto: vocea.md

Declarația Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova

 

Pornind de la impera­tivele actuale ale Republicii Moldova: stagnarea economiei, condiţiile nesatisfă­cătoare de muncă, salarii­le mici, migraţia forţei de muncă peste hotare, pensi­ile sub minimul de existen­ţă, nivelul înalt al preţuri­lor și tarifelor la produsele şi serviciile de primă ne­cesitate, la medicamente, politizarea excesivă a func­ţiei publice, decredibiliza­rea instituţiilor statului, în special a Justiţiei si Procu­raturii, deteriorarea ima­ginii Republicii Moldova peste hotare,

Ținând cont de nemul­ţumirile şi cerinţele celor peste 450 de mii de salari­aţi–membri de sindicat, ex­primate în Declaraţia Con­siliului General al CNSM,

din 2 aprilie 2015, în le­gătură cu situaţia social-economică din ţară, şi de răspunsul superficial al ministerelor de resort la acestea,

Considerând drept pri­oritate implicarea activă a organelor cu putere de de­cizie la realizarea politicilor socioeconomice, combate­rea economiei informale, reducerea sărăciei şi a şo­majului,

Comitetul Confederal al CNSM insistă în mod re­petat ca Guvernul şi Parla­mentul Republicii Moldova să întreprindă măsuri con­crete în vederea realizării următoarelor revendicări:

1. Stabilirea salariului minim pe ţară în mărime de 50-60 la sută din sala­riul mediu pe economie, cu o ulterioară indexare a acestuia la nivelul indicelui preţurilor de consum.

2. Folosirea cu eficien­ţă a tuturor pârghiilor de influenţă în vederea mini­mizării plăţii salariilor „în plic” şi a muncii ”la negru”.

3. Neadmiterea introdu­cerii cotei unice la impozi­tul pe venit a persoanelor fizice.

4. Urgentarea imple­mentării serviciilor de să­nătate ocupaţională.

5. Neadmiterea elaboră­rii unui nou Cod al muncii.

6. Reformarea sistemu­lui de pensionare, în vede­rea simplificării şi unificării formulei de calcul, actuali­zării venitului asigurat luat în calcul la stabilirea pen­siilor, recalculării pensiei persoanelor care activează în câmpul muncii.

7. Neadmiterea majoră­rii tarifelor la energia elec­trică şi la gazele naturale.

8. Neadmiterea lichi­dării băncilor comerciale: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.

A sosit momentul când ne-am săturat de promisi­uni şi insistăm asupra re­zolvării problemelor abordate. În caz dacă revendică­rile noastre vor fi trecute cu vederea, ne asumăm res­ponsabilitatea de a purcede şi la alte acţiuni, conform legislaţiei în vigoare, inclu­siv la acţiuni de protest.

 

În numele Comitetului Confederal al CNSM,

Oleg BUDZA, preşedintele CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com