25 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele au trăit cu toate preocupările și aspirațiile țării și au păstrat echilibrul în societate

Loading
Fără categorie Sindicatele au trăit cu toate preocupările și aspirațiile țării și au păstrat echilibrul în societate
Sindicatele au trăit cu toate preocupările și aspirațiile țării și au păstrat echilibrul în societate

oleg-budza

 

Crâmpeie din discursul președintelui CNSM, Oleg Budza, rostit la Congresul III al sindicatelor, în care a prezentat raportul de activitate a organelor de conducere ale Confederației  Naționale a Sindicatelor din Moldova în vederea realizării Strategiei CNSM  pe anii 2012-2017 și obiectivele  pentru anii 2017-2022

 

Stimați delegați, stimați invitați, doam­nelor și domnilor, onorată asistență,

În numele conducerii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, sa­lut cu deosebită plăcere participanții la Congresul III al CNSM, dorindu-vă tuturor multă sănătate și succese în activitatea pe care o desfășurați.

Un salut prietenesc și binevoitor trans­mit oaspeților noștri din străinătate și le mulțumim că ne-au onorat cu prezența.

Și, nu în ultimul rând, cu prilejul Zilei Sindicalistului, pe care o celebrăm în mod tradițional pe 7 iunie noi, sindicaliștii, în marea familie sindicală, aduc sincere feli­citări tuturor, dorindu-vă multă sănătate familiilor Dumneavoastră și succese în ac­tivitatea pe care o desfășurați.

Cu ocazia sărbătorii profesionale mă adresez, de asemenea, către veteranii sindicaliști, tuturor cetățenilor  care au activat în trecut în sindicate și au adus o contribuție enormă la consolidarea mișcării sindicale din Republica Moldova.

E semnificativ faptul că astăzi se îm­plinesc 10 ani de la crearea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Cu acest prilej, primiți sincere felicitări!

În ședința Consiliului General al Confederației din 27 aprilie anul curent, au fost aprobate Tezele Raportului și s-a con­venit că participanții la Congres vor primi Raportul tipărit, în formă de broșură în text și imagini, iar eu, în calitate de președinte al Confederației, voi face o expunere succintă privind Raportul până la 30 de minute.

Calea parcursă de sindicate în perioada de după Congresul II al CNSM a fost una asemănătoare cu traseul oricărei instituții de stat. Noi, sindicaliștii, în tot acest răs­timp, am trăit cu toate provocările, preo­cupările și aspirațiile țării. Noi ne bucurăm de succesele țării,  însă, în același timp, ne doare sufletul când cetățeanul de rând își asigură cu mare greu un trai decent aici acasă.

 

Sindicatele au declarat încă în anul 2012, la Congresul II, că susțin cursul spre integrarea europeană

 

Activitatea sindicală în perioada de referință a fost marcată de evenimente destul de impunătoare sub aspect so­cial-politic al Republicii Moldova. Țara noastră a fost lansată pe calea edificării unei democrații autentice, a fost parafat și semnat Acordul de Asociere la Uniunea Europeană. Parlamentul European a votat eliminarea vizelor de intrare în țările UE pentru cetățenii noștri. Sindicatele au de­clarat încă în anul 2012, la Congresul II, că susțin cursul spre integrarea europea­nă. Astăzi, sindicatele, în calitate de com­ponentă importantă a societății civile, au devenit  membru al Platformei Societății Civile, care monitorizează implementa­rea Acordului de Asociere la UE. Aceste evenimente politice servesc într-un fel ca o oportunitate legală de a aduce dreptul fundamental social pentru membrii de sin­dicat și în Republica Moldova.

Trebuie accentuat faptul că, în același timp, în viața social–politică a țării au fost 

momente de instabilitate și incertitudine. De menționat că în fruntea Executivului la nivel central, din 1 ianuarie 2015 până în prezent, au fost șase premieri, inclusiv cinci pe parcursul anului 2015. Sigur, credibili­tatea instituțiilor importante ale statului în acea perioadă a scăzut. Această stare de lucruri a avut un impact negativ și asupra dialogului cu partenerii sociali.

Vreau să menționez că, chiar și în aceste condiții neobișnuite pentru țară, sindicate­le au păstrat echilibrul în societate în relație cu autoritățile și și-au menținut poziția fermă făcând apeluri, declarații, înaintând revendicări și întreprinzând acțiuni con­crete în raport cu partenerii sociali la nivel național, în vederea identificării soluțiilor pentru consolidarea politicilor sociale.

Instituția sindicală și-a consolidat auto­ritatea, intrând pe un făgaș nou cu parte­nerii sociali, odată cu aprobarea unei noi echipe guvernamentale în ianuarie 2016.  Practic, dialogul social a fost revitalizat și ședințele Comisiei naționale pentru con­sultări și negocieri colective deja au loc cu regularitate. S-a conturat un contact efici­ent cu autoritățile publice centrale.

Pe lângă aceste accente pozitive, sunt, în aceleași timp, destule cazuri de luare de poziție de către partenerii sociali, care este de neconceput într-o societate ce se pre­tinde a fi democratică și echitabilă.

Avem de a face cu o astfel de atitudi­ne practic în toate domeniile de activitate, inclusiv în protecția social-economică a cetățenilor.

Salariul este sursa principală de venit a angajatului. Pornind de la această realitate, noi am depus efort în perioada de referință pentru majorarea salariilor. Ceea ce s-a re­alizat este cunoscut inclusiv din informația pe care o aveți fiecare.

Acum este important să schițăm acțiunile noaste pe viitor. Eu cred că tre­buie să ne concentrăm eforturile pe trei segmente.

Primul este sindicatul de ramură, care constituie principala forță. Aceasta a fost demonstrat recent de către Federația Sindi­cală a Educației și Științei, care a întreprins acțiuni publice cunoscute la nivel național. În opinia mea, sindicatele de ramură nu utilizează pe deplin toate capacitățile lor pentru realizarea politicii de salarizare în favoarea angajatului. Lucrul acesta trebuie promovat constant, nu periodic, ocazional, de toate sindicatele de ramură. Și princi­piul de solidaritate trebuie să fie manifes­tat. Aici avem încă rezerve nefolosite.

Al doilea segment este structura sin­dicală teritorială, care constituie, de ase­menea, o forță. Ea trebuie să se manifeste public. Îmi doresc să particip la un marș sau la un protest organizat în teritoriu de sindicaliști. Să vedem cine va fi primul.

Al treilea segment ține de identifica­rea unei tactici noi de acțiune din partea Confederației. În afară de aceasta, trebuie folosite toate pârghiile în cadrul Comisiei tripartite pentru soluționarea problemelor. Vom opta pentru un sistem unic de sala­rizare în sfera bugetară. Noul sistem de salarizare trebuie să fie transparent, să sti­muleze salariații, să contribuie la atragerea și încadrarea în câmpul muncii a tinerilor. Această reformă trebuie să fie efectuată în paralel cu diminuarea economiei informa­le, care a atins cote mai mult decât îngri­jorătoare.

 

Drepturile sindicale și dreptul muncii s-au regăsit mereu pe agenda Confederației

 

La capitolul protecție social-economică vreau să menționez că noi sperăm foarte mult că ideea lansată de sindicate privind tichetele de masă va fi realizată începând cu anul viitor.

Cât privește angajarea în câmpul mun­cii, crearea locurilor de muncă, noi ne vom confrunta pe viitor cu efectele fenomenului digitalizării și al robotizării. Aici trebuie să ne găsim locul și rolul nostru în mod clar.

Noi am reușit până în prezent să obținem ca drepturile de muncă ale salariaților să nu fie afectate. Însă viitorul este imprevizi­bil. Elaborarea unui nou Cod al muncii sau perfecționarea celui existent este evidentă. Nu este clar ce va fi. Cert este că confrun­tarea va fi  mare. Va fi necesar de opus o rezistentă sindicală la toate nivelurile, or­ganizând manifestații atât în centru, cât și la nivel teritorial.

 

O altă problemă ține de instanțele specializate în litigii de muncă

 

Este foarte important că la faza inițială vor fi create complete de judecată speci­alizate, lucru susținut de către Ministerul Justiției. După Conferința internațională organizată în anul 2016 la Chișinău pe su­biectul respectiv, există toate premisele că vom reuși.

Noi am elaborat, de asemenea, și Pro­iectul cu privire la soluționarea conflictelor colective de muncă. Documentul a trecut cu succes expertiza OIM, dar îl vom înain­ta partenerilor sociali la timpul potrivit.

La capitolul drepturile sindicale și drep­turile muncii vreau să menționez că noi avem toată susținerea Oficiului Avocatului Poporului.

Colaborarea cu Oficiul Avocatul Po­porului este una eficientă și avem toată înțelegerea și sprijinul din partea Avocatu­lui Poporului în soluționarea diverselor pro­bleme cu care se confruntă Confederația. Noi trebuie să fortificăm această relație și pe viitor în beneficiul cetățeanului.

După congresul II al CNSM, securitatea și sănătatea în muncă au devenit o prioritate deosebită

Comitetul Confederal a hotărât crearea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor. În patru ani de activitate, Inspectoratul și-a demonstrat capacitățile, rolul și importanța în îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă. Cel mai important este că noi am salvat veți omenești și am prevenit accidente de muncă. Statistic vorbind, ca­uza accidentelor de muncă pusă pe umerii salariatului în mărime de 70% s-a diminu­at la 30%.

Condițiile de muncă contează cel mai mult. În acest scop, Comitetul Confede­ral a achiziționat recent un Complect de aparataj mobil pentru măsurări instru­mentale necesare în procesul de evaluare a condițiilor de muncă cu suportul parte­nerilor străini  din Olanda, care va permite de întreprins diferite măsurări și verificări a locului de muncă pe gratis. Repet, pe gratis. Primele verificări cu acest aparataj deja au fost efectuate în luna mai.

Ratificarea Convenției OIM n.161 rămâ­ne și în continuare o sarcină primordială. Vom depune efort ca aceasta să fie rati­ficată.

În contextul securității și sănătății la locul de muncă, eu solicit o abordare re­văzută din partea sindicatelor de ramură când este vorba, în special, de vizitarea organizațiilor de către inspectorii noștri. Consider că toate sindicatele de ramură trebuie să prezinte organizații pentru a fi vizitate.

 

Un capitol important constituie consolidarea și dezvoltarea instituțională

 

Este domeniul care caracterizează sta­rea unor lucruri interne foarte importante. Specific pentru acest segment este urmă­torul: el se găsește în mâinile noastre, a tuturor sindicaliștilor și depinde de efortul și atitudinea a fiecărui sindicalist la locul de muncă. Dacă ceva nu este în regulă aici, noi suntem acei care trebuie să ne asu­măm responsabilitatea. Partenerii sociali nu poartă nici o vină.

La capitolul ședințe, începând cu Consiliul General, Comitetul Confede­ral, federațiile de ramură și alte structuri nu mai puțin importante, stăm bine. De asemenea, organizăm cu regularitate se­minare, training-uri, mese rotunde și alte acțiuni de acest gen, însă rezultatul nu este de fiecare dată tocmai cel așteptat și consolidarea mișcării sindicale lasă de dorit.

 

Pentru a schimba radical situația, esteimportant să ne concentrăm pe trei direcții:

Prima: Să stopăm declinul efectivului sindical și al organizațiilor sindicale pri­mare. Efortul de bază trebuie întreprins de către sindicatele de ramură împreună cu organizațiile primare. Recrutarea, atra­gerea de noi membri trebuie să fie preo­cuparea tuturor. Cu atât mai mult cu cât noi am declarat 2017 drept anul recrutării. Când vorbim de recrutare, trebuie să luăm în considerare companiile cu capital stră­in unde activează cetățenii noștri. Nimeni nu le va proteja drepturile mai bine decât noi.

A doua: În prezent, are loc reforma guvernului, care presupune comasarea ministerelor și reducerea numărului aces­tora de la 16 la 9. Ea se va finaliza în luna noiembrie. Consider că este un exemplu demn de urmat și de familia sindicală. Timpul potrivit pentru aceasta a sosit.

Organele de conducere ale CNSM vor susține toate inițiativele, ideile, propuneri­le  în acest sens din partea sindicatelor de ramură. Acceptând acest proces democra­tic și benevol de unificare, federațiile sin­dicale vor deveni mai puternice din toate punctele de vedere. Consider că trebuie constituit un grup de lucru format din președinții de ramură pentru a elabora propuneri concrete. De asemenea, acest  lucru propun să se regăsească în proiectul de hotărâre al Congresului.

A treia direcție: Reforma administrației publice locale de nivelul I și II este inevita­bilă. Problema rezidă doar în timp.

Nu pot să-mi imaginez ca această re­formă să se înfăptuiască fără implicarea și participarea sindicatelor la nivel local.

În acest context, vreau să mă pronunț asupra consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor care au fost lichidate re­cent printr-o Hotărâre a Comitetului Con­federal.

În primul rând, vreau să  menționez că aceste structuri pe parcursul activității lor au contribuit la fortificarea mișcării sin­dicale, dar au și demonstrat că instituția noastră sindicală are nevoie de o astfel de structură în teritoriu. Nu Confederația are nevoie, să fie clar pentru toți, ci mișcarea sindicală în întregime.

Propunerea de a le lichida nu a fost cea mai înțeleaptă. Cuvântul sindicat la nivelul local deja se pronunță mai puțin, nemai­vorbind de fapte.

În legătură cu aceasta, eu propun ca Confederația să aibă un reprezentant în teritoriu, care să reprezinte interesele sin­dicatelor în raport cu administrația publi­că locală, dar și cu mediul de afaceri. Să fie clar că persoana dată trebuie să fie aleasă în mod democratic de către Comi­tetul Confederal și să slujească interesele comune ale familiei sindicale.  De aseme­nea, propun ca acest subiect să fie inclus în proiectul de hotărâre al Congresului și vorbitorii să se pronunțe pe marginea acestei chestiuni în luările de cuvânt.

 

Organizația sindicală primară, un pilon important

 

Vreau să închei acest compartiment cu ceea ce numim noi baza mișcării sindicale, adică cu organizația sindicală primară. Noi toți suntem recunoscători președinților organizațiilor primare pentru activitatea sindicală. Ei sunt mereu pe prima linie.

Multe decizii luate în centru nu ajung pe teren, de aceea, îmi doresc ca această verigă de legătură dintre sindicatul de ra­mură și organizația primară să cunoască alte dimensiuni și calități.

În perioada imediat următoare aștept să fiu invitat la o adunare sau într-o vizită de lucru la o organizație primară.

Consiliul de femei și Comisia de tineret activează bine. Despre activitatea acestor structuri se cunoaște deja și în Europa. Vreau ca pe viitor accentul activităților or­ganizate de aceste structuri să fie în cen­trele raionale, pe teren, mai aproape de oameni.

Aș vrea să abordez succint și politica de cadre. Vom promova tinerii. Acest proces deja s-a început. Avem exemple concrete, sunt convins că le cunoașteți.

 

Un domeniude activitate ține de relațiile internaționale

 

Colaborarea sindicatelor cu partenerii externi, stabilită la nivel confederativ, este caracterizată ca fiind una constructivă, transparentă, obiectivă, aducând bene­ficii mișcării sindicale. Sprijinul acordat de către partenerii străini este considera­bil și înalt apreciat. Sunt convins că și pe viitor acest parteneriat va cunoaște noi înălțimi.

Pe segmentul internațional aș menționa ca sindicatele de ramură să dezvolte pe vi­itor noi relații de sine stătător cu colegii din străinătate, iar cei care nu sunt încă membri ai sindicatelor internaționale din ramură să depună efort pentru a adera la structura internațională. Pentru mo­ment, doar câteva sindicate de ramură sunt membri ai structurilor internaționale. Calitatea de membru la asemenea struc­turi înseamnă acces la experiența sindica­lă avansată a țărilor dezvoltate. Exact de ceea ce avem nevoie.

Implicarea sindicatelor în valorificarea fondurilor europene, de asemenea, trebu­ie să devină o preocupare deosebită.

 

Mesajul sindical în societate nu-l face nimeni mai bine decât noi.

 

În acest scop, informarea societății des­pre activitatea mișcării sindicale are loc la timp prin resursele noastre mediatice, cum ar fi emisiunea televizată „Dialog social”, pagina web a Confederației, ziarul „Vocea poporului” și alte surse ale partenerilor media: agenții de știri, ziare și posturi de radio.

A fost creat studioul TV al Confederației, ce ne permite să producem operativ emi­siuni televizate.

Trebuie să dezvoltăm pe viitor organi­zarea conferințelor video cu structurile din  teritoriu, să consolidăm propriile resur­se mediatice și sindicatele de ramură să folosească pe deplin capacitățile acestor resurse.

Nu în ultimul rând, vreau să mă pronunț la capitolul finanțe și patrimoniu.

Politica financiară și patrimonială a fost îndreptată spre îndeplinirea strategiei CNSM pe anii 2012-2017. Toate cheltu­ielile au fost efectuate conform statutului CNSM.

Au fost făcute investiții mari în patri­moniul sindical. Mai întâi de toate, noi am investit în sanatoriile noastre, în Institutul Muncii, apoi a ajuns rândul și la Casa Sin­dicatelor. Până la urmă, aceste investiții sunt în beneficiul nu numai al membrilor de sindicat, dar al tuturor, fiindcă la Cahul, Călărași și Vadul lui Vodă își fortifică să­nătatea toți cetățenii din Republica Mol­dova.

Această politică va fi continuată și pe viitor. Mai multă informație la acest capitol veți primi în Raportul Comisiei de cenzori.

În încheiere, vreau să mulțumesc tutu­ror sindicaliștilor pentru munca depusă, partenerelor sociali pentru colaborare, partenerilor străini pentru susținere, spri­jin și suport și partenerilor media pentru promovarea sindicalismului în societate.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com