20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele au o viziune aparte asupra politicii bugetar-fiscale

Loading
Fără categorie Sindicatele au o viziune aparte asupra politicii bugetar-fiscale
Sindicatele au o viziune aparte asupra politicii bugetar-fiscale
bon-fiscal

Foto: zdbc.ro

 

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și-a prezentat propunerile și su­gestiile la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative în partea ce ține de politica fiscală, vamală și bugetară pentru anul 2016. CNSM se pronunţă îm­potriva excluderii taxei pentru folosirea drumurilor din categoria surselor Fondului rutier şi din sursele bugetelor raionale, precum şi transferarea acesteia la categoria taxe locale.

 

CNSM şi-a exprimat dezacordul pe marginea excluderii indemni­zaţiei de eliberare din categoria surselor de venit neimpozabile, pornind de la faptul că aceasta nu are caracter de salariu, dar repre­zintă o despăgubire pentru un pre­judiciu cauzat ca urmare a pierde­rii locului de muncă şi, implicit, a venitului.

Sindicatele nu sunt de acord nici cu introducerea în Legea cu privire la sistemul public de asi­gurări sociale a prevederilor potri­vit cărora amânarea şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile şi modul stabilit de Codul fiscal, similar im­pozitelor şi taxelor. Mai mult decât atât, este nevoie de completarea Legii, astfel încât acest proces să nu afecteze realizarea drepturilor de asigurări sociale ale asiguraţi­lor. Există multe situaţii în care asiguraţilor, deși li s-au achitat salarii şi li s-au reţinut contribuţii, nu li se stabileşte dreptul la pensie pentru limită de vârstă, deoarece angajatorul nu a efectuat defalcă­rile necesare la bugetul asigurări­lor sociale.

În vederea reducerii poverii fiscale pentru persoanele fizice, CNSM propune majorarea scuti­rilor personale şi a celor pentru persoanele întreţinute până la un cuantum egal cu minimul de existență.

În același timp, se cere micșorarea cotelor reduse TVA de la 8% la 5% la pâine, produse de panificație și animaliere, medica­mente și gaze naturale, concomi­tent cu stabilirea cotei TVA de 5% la produsele social-importante şi serviciile de strictă necesitate, la îmbrăcăminte şi încălţăminte pen­tru copii, precum și la echipamen­tele individuale de protecţie pe care angajatorul este obligat să le acorde gratuit salariaţilor.

 

Vor continua presiunile asupra autorităților

 

Altă recomandare ține de de­ducerea cotizaţiilor de membru de sindicat achitate de persoanele fizice pe parcursul anului fiscal în cuantum de 1% și scutirea sindica­telor şi a patronatelor de obligaţia de a prezenta Declaraţia cu privi­re la impozitul pe venit. În ceea ce privește propunerea de sancţiona­re a consumatorului pentru nepre­luarea bonului de casă, neprezen­tarea sau refuzul de a-l prezenta la solicitarea organului de control, sindicatele consideră că acesta re­prezintă un drept, dar nu o obliga­ţie și, în consecință, consumatorul nu poate fi sancţionat pentru că nu şi-a exercitat un drept.

Totodată, în contextul situaţi­ei dificile a tinerilor la angajare, sindicaliștii cer să nu fie admisă excluderea din Codul educaţiei a facilităţilor fiscale pentru persoa­nele juridice care investesc mijloa­ce proprii în dezvoltarea sistemu­lui de educaţie, oferă locuri pentru stagiile de practică ale studenţilor sau angajează absolvenţi în primul an după absolvire, precum și ex­cluderea deductibilităţii de la im­pozitul pe venit a sumelor alocate burselor private.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com