20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele ar putea institui un centru de lobby şi advocacy

Loading
Fără categorie Sindicatele ar putea institui un centru de lobby şi advocacy
Sindicatele ar putea institui un centru de lobby şi advocacy

lobby-cnsm

 

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, crede că ar fi nece­sară crearea unui centru de lobby şi advocacy prin implica­rea unor specialişti din cadrul confederaţiei şi din centrele sindicale naţional–ramurale în contextul relaţiilor sindica­telor cu partenerii sociali. Acest centru ar urma să moni­torizeze şi să informeze în permanență conducătorii CNSM şi ai sindicatelor de ramură din perspectiva influenţării şi modificării, îmbunătăţirii legislaţiei depăşite.

 

Dumnealui a venit cu această su­gestie săptămâna trecută, în cadrul unui seminar privind strategiile de lobby şi advocacy pentru transpu­nerea convenţiilor, a recomandă­rilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), precum şi a directi­velor Uniunii Europene în politici­le şi legislaţia naţională. Seminarul respectiv a fost organizat cu parti­ciparea Confederaţiei Sindicatelor din Olanda, conform unui proiect special care se realizează pentru prima dată în ţara noastră.

Ar fi  de spus că prin advocacy se înţelege susţinerea şi promo­varea unei idei sau a unei cauze. Advocacy este ansamblul activită­ţilor desfăşurate pentru a influenta deciziile ce privesc politicile publi­ce din domeniile de interes major pentru sectorul neguvernamental. Lobby-ul reprezintă activitatea unei persoane sau a unui grup de persoane care încearcă să determi­ne puterea legislativă, executivă să adopte o poziţie sau să ia o decizie care să servească interesele legiti­me ale respectivului grup.

 

g_cnsm

Sindicatele ar trebui să folosească activităţile de lobby, pentru că vizează forţa de  muncă

 

Vicepreşedintele CNSM a re­marcat că activităţile de lobby şi advocacy sunt necesare pentru a promova interesele sindicatelor, a asana legislaţia muncii, a proteja drepturile salariaţilor, membri de sindicat, pentru punerea în aplica­re a celor 41 de convenţii ale OIM ratificate de Republica Moldova şi a directivelor UE. În condiţiile în care sindicatele nu au dreptul la iniţiativă legislativă, a mai menţi­onat Mihail Hîncu, s-ar cuveni ca sindicatele, prin intermediul unor grupuri de parlamentari, al unor subdiviziuni ale Executivului, să înainteze propuneri, să solicite modificarea legilor imperfecte sau a unor hotărâri de Guvern, pentru a le adapta rigorilor vremii.

Participanţii la seminar, con­ducători şi specialişti ai CNSM, reprezentanţi ai sindicatelor de ramură au fost familiarizaţi, pe 3-4 decembrie curent, de către Ovidiu Jurca, cu mecanismele de influ­enţare a procesului decizional la nivel naţional, cu modele de lobby şi advocacy în ţările UE, cu activi­tăţi practice pentru aplicarea con­venţiilor şi recomandărilor OIM şi a directivelor UE în RM. Ovidiu Jurca este consultat independent în materie de drepturi şi libertăţi fundamentale ale lucrătorilor, an­terior specialist principal la OIM în domeniul problemelor lucrătorilor. Prin organizarea acestui seminar, a subliniat dumnealui, se ţinteşte creşterea capacităţilor instituţio­nale ale sindicatelor din Moldova pentru promovarea transpunerii şi implementării în legislaţia şi în practica naţională a convenţiilor OIM şi a directivelor UE de interes pentru sindicate şi lucrători.

În cadrul acestui eveniment, a mai precizat expertul, am stă­ruit pentru o prezentare a ceea ce înseamnă strategii de lobby şi advocacy, pe care sindicatele din Moldova trebuie să le foloseas­că pentru a stimula şi a dinamiza procesul respectiv. Am realizat un transfer de cunoştinţe privind ceea ce este util pentru sindicatele din Moldova în materie de lobby şi ad­vocacy.

De asemenea, a precizat Ovi­diu Jurca, „am discutat cu colegii moldoveni despre ceea ce nu tre­buie să fie lobby şi advocacy din punctul de vedere al sindicatelor, am insistat că respectivele activi­tăţii trebuie desfăşurate într-un mod profesionist, coerent şi trans­parent. Astfel încât procesul de transpunere şi punere în aplicare a convenţiilor OIM, a directive­lor UE să decurgă firesc, în timp raţional şi cu foloase pentru sati­sfacerea intereselor legitime ale lucrătorilor”.

Un alt expert, Radu Constanti­nescu, a oferit participanţilor la se­minar elemente, informaţii legate de practica aplicării lobby-ului şi advocacy, dar mai ales în ce priveş­te greşelile pe care nu trebuie să le facă sindicatele. Îndeosebi, în ţări, foste comuniste, precum Republi­ca Moldova, a semnalat dânsul, se face asociere între lobby şi trafic de influenţă, care este pedepsit penal. În viziunea dumisale, sindicatele, ca organizaţie non-guvernamenta­lă, în primul rând, ar trebui să fo­losească activităţile de lobby şi ad­vocacy, pentru că vizează forţa de muncă, aspectul bugetar. Mai mult ca atât, ele au un rol extraordinar de important în ceea ce priveşte aplicarea activităţilor de lobby şi advocacy, deoarece vizează drep­turi cu caracter uman, conduce la îndeplinirea unor programe, dez­voltă anumite capacităţi.

 

P.S. Conducerea redacției „VP” a avut o întâlnire informală cu Radu Constantinescu, ziarist și expert din București, și a discutat despre situația actuală a presei din România și din R. Moldova, perspectivele de dezvoltare a acesteia. Domnia sa a avut cuvinte de laudă la adresa „Vocii poporului”, pentru care îi mulțumim. Totodată, am discutat despre căile de apropiere a cititorilor de publicație prin abordarea unor teme de interes major.
  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com