21 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliștii moldoveni, tot mai insistenți în a-şi face auzită vocea

Loading
Fără categorie Sindicaliștii moldoveni, tot mai insistenți în a-şi face auzită vocea
Sindicaliștii moldoveni, tot mai insistenți în a-şi face auzită vocea

sindicate

 

Probleme de actualitate ale lucrătorilor, cum sunt sala­rizarea, ocuparea forţei de muncă, reforma sistemului de pensii, politicile buge­tar-fiscale sau impozitarea persoanelor fizice, au fost discutate, recent, de repre­zentanţii sindicatelor cu factori guvernamentali respon­sabili de elaborarea politici­lor în materie.

 

Discuţiile au avut loc la un se­minar cu genericul „Munca de­centă, dialogul social şi protecţia social-economică a salariaţilor”, organizat de Confederaţia Naţio­nală a Sindicatelor din Moldova, în cadrul proiectului „Sporirea capacităţilor sindicatelor de a fi eficiente în cadrul parteneriatului social”.

Pentru sindicate este important să fie perfecţionată legislaţia, pen­tru a se îmbunătăţi situaţia social-economică a salariaţilor şi starea generală a economiei, dar şi să participe nemijlocit la soluţiona­rea acestor probleme, a menţionat în context Petru Chiriac, vicepre­şedinte al CNSM.

„Noi dorim ca partenerii sociali să ia în calcul şi să dea curs pro­punerilor înaintate de sindicate. În cadrul consultărilor avute asupra cadrului bugetar pe termen me­diu 2017-2019, am discutat una, iar în documentul aprobat ulterior de Guvern am constatat alta, deşi s-ar fi părut că propunerile noas­tre au fost luate în consideraţie”, a remarcat Petru Chiriac.

În consecinţă, sindicatele au in­vitat reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami­liei şi ai Ministerului Finanţelor la seminarul în cauză pentru a afla motivele, obiecţiile ce împiedică acceptarea propunerilor înaintate de sindicate. Întrunirile de acest fel, ce implică participarea par­tenerilor sociali, au un rol aparte în soluţionarea oricărei forme de litigiu sau conflict, susţine Petru Chiriac.

Vorbitorul a concretizat că sa­tisfacerea solicitărilor înaintate de sindicate presupune 

costuri bu­getare adiţionale, iar ţara noastră se află în prezent într-o situaţie economico-financiară dificilă. Cu toate acestea, partenerii sociali nu se eschivează de la abordarea pro­blemelor ridicate, ci contează pe o redresare cât mai grabnică a actu­alei situaţii.

 

Reforma sistemului de pensii

 

Una dintre măsurile asupra că­rora insistă de mai mulţi ani sin­dicatele şi care este urmărită cu mult interes de întreaga societate, se referă la reforma sistemului de pensii.

„Am înaintat propuneri pentru a fi asigurat un anumit grad de echitate socială pentru toate cate­goriile de pensionari şi să nu mai fie discrepanţa actuală între cele 12 categorii privilegiate şi restul. Noi considerăm că formula de calcula­re a pensiei trebuie să fie aceeaşi pentru toţi”, a precizat Petru Chi­riac. În prezent, există o diferenţă mare între pensiile demnitarilor de stat, care constituie de la 45 la 75 la sută din venitul asigurat, şi majoritatea populaţiei – de doar 23 la sută.

Sindicatele sunt împotriva aces­tei discriminări şi speră că autorită­ţile statului vor lua în consideraţie poziţia lor şi, în timpul apropiat, va exista echitate în ceea ce priveşte sistemul de pensii, a remarcat Pe­tru Chiriac.

 

Echitate la calcularea pensiilor

 

Întrebată de ziarişti dacă este real ca reforma sistemului de pensii să fie finalizată până la înce­putul anului viitor, Raisa Scai, vi­ceministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a răspuns că sarcina experţilor este să facă acest lucru cât mai rapid.

„Scopul acestei reforme este de a crea condiţii decente de trai pentru populaţie şi de a fi acordate pensii de pe principii de echitate tuturor categoriilor de beneficiari ai aces­tor plăţi. Se depun toate eforturile pentru ca acest concept să fie im­plementat cât mai curând posibil. Scopul e ca formula de calculare a pensiilor să fie unică pentru toţi”, a menţionat Raisa Scai.

Cu referire la posibilitatea ca noua formulă de calculare a pen­siilor ce va fi elaborată în timpul apropiat să fie aplicată şi în raport cu cei la care le-au fost stabilite deja pensiile, Raisa Scai a specifi­cat că acest aspect este discutat în prezent de experţi.

În cadrul seminarului, Ana Gherganov, şefa Direcţiei politici ocupaţionale a aceluiaşi minister, s-a referit la mai multe aspecte legate de Strategia de ocupare a forţei de muncă pentru 2017-2021. Priorităţile principale ale acestui document sunt crearea oportu­nităţilor de ocupare, dezvoltarea capitalului uman, o mai bună ges­tionare a pieţei muncii, precum şi a migraţiei forţei de muncă.

În cadrul dezbaterilor, repre­zentanţii sindicatelor s-au referit la diverse prevederi legale ce necesită a fi perfecţionate în scopul protec­ţiei social-economice a salariaţilor şi care urmează a fi abordate prin intermediul negocierilor colective.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com