24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliștii de la Federația „Moldsindcoopcomerţ” și-au trasat prioritățile pentru viitor

Loading
Fără categorie Sindicaliștii de la Federația „Moldsindcoopcomerţ” și-au trasat prioritățile pentru viitor
Sindicaliștii de la Federația „Moldsindcoopcomerţ” și-au trasat prioritățile pentru viitor
moldsindcoopcomert

Foto: arhivă personală

 

Consiliul Federaţiei Sindicatelor „Moldsindcoopcomerţ” s-a întru­nit, la sfârșitul săptămânii trecute, într-o ședință, în care au discutat despre activitatea Federației și a organizațiilor-membre după Con­gresul VI din vara anului trecut și despre direcțiile prioritare de activitate pentru anul 2016. Participanții la eveniment au abordat, de asemenea, problemele cu care se confruntă angajații-membri de sindicat din ramură, precum și chestiuni de interes comun pentru întreaga societate.

 

La ședință au mai fost prezenți Petru Chi­riac, vicepreşedinte al CNSM, Vasile Carauş, preşedintele Biroului Executiv „Moldcoop”, reprezentanți ai CNAS, CNAM și ai Ministe­rului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

În raportul prezentat Consiliului, Valeria Tricolici, preşedintele Federaţiei, a punctat principalele realizări înregistrate de la ulti­mul congres, în ceea ce privește protecția so­cial-economică, dar și lacunele și rezervele existente. „În perioada de referinţă se atestă o conlucrare benefică a organizațiilor sindi­cale cu partenerii sociali din ramură, care au reușit să păstreze garanțiile minime ale salariaților, membrilor de sindicat din ca­drul raporturilor de muncă stipulate în acte­le legislative și contractuale. Este binevenit şi faptul că în ultima perioadă se manifestă tendința de soluționare a majorității proble­melor în domeniul relațiilor de muncă, pe loc, la entitate, ceea ce denotă o colaborare prosperă între salariați și angajatori, aceasta fiind rolul dialogului constructiv dintre par­tenerii sociali”, a subliniat Valeria Tricolici.

Liderul sindicatului a acordat atenție în discursul său drepturilor sindicale și drep­tului muncii, precum și salariilor decente și echitabile. Bineînțeles, una din cele mai sensibile probleme ale salariaților rămâne a fi plata muncii. Salariul mediu lunar în Coo­peraţia de Consum pentru anul 2015 a con­stituit 2485,7 lei şi s-a mărit cu 9,1% com­parativ cu anul 2014, când a fost de 2279,3 lei. Faţă de mărimea salariului mediu lunar pe economia naţională, care în anul 2015 a constituit 4610,9 lei, acesta este mai mic cu 46%.

O altă problemă importantă discutată în cadrul ședinței a fost 

securitatea și sănăta­tea în muncă. Astfel, s-a subliniat că munca trebuie să se desfășoare într-un mediu să­nătos, îndreptat la bunăstarea lucrătorilor și demnitatea umană. Federația susține ide­ea continuării unei politici care să vizeze și stabilizarea obiectivelor clare de reducere și excludere a accidentelor de muncă și bolilor profesionale.

Participanții la ședință au vorbit, de ase­menea, despre activitatea de instruire și in­formare sindicală. Este interesantă și statis­tica instruirii: la nivel internațional (IUF) au fost instruite 24 de persoane în mai puțin de un an; la nivel de federație – 60; la ni­vel de structuri sindicale teritoriale – 63 de persoane.

În final, Consiliul a adoptat o hotărâre din câteva puncte privind executarea buge­tului sindical al Federației „Moldsindcoop-comerț” pentru anul 2015, obiectivele pentru următorii ani, precum și chestiuni organizatorice.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com