19 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliștii de la Edineț s-au familiarizat cu mai multe chestiuni ce țin de relațiile de muncă

Loading
Fără categorie Sindicaliștii de la Edineț s-au familiarizat cu mai multe chestiuni ce țin de relațiile de muncă
Sindicaliștii de la Edineț s-au familiarizat cu mai multe chestiuni ce țin de relațiile de muncă
seminar-IM

Foto: arhivă personală

La solicitarea liderilor şi a activului sindical din cele 16 sindicate de ramură din ra­ionul Edineţ, Consiliul inter­ramural al sindicatelor din raion, în comun cu CNSM, a organizat la Institutul Mun­cii un seminar de două zile. La eveniment au participat preşedinţii sindicatelor de ramură, membri ai Consiliului interramural, activişti sindicali, jurişti, directori ai instituţiilor de învăţământ preşcolar, responsabili de securitatea şi sănătatea în muncă, preşedinţi ai organi­zaţiilor de femei din cadrul sindicatelor.

 

În deschiderea seminarului, Stela Ciobanu, preşedintele Con­siliului interramural, a formulat obiectivele acestuia: aprofundarea cunoştinţelor ce ţin de dezvoltarea dialogului social atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de teritoriu; cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă; atestarea locu­rilor de muncă; controlul organi­zării examenelor medicale; retri­buirea pentru munca prestată în condiţii nocive etc.

Ion Preguza, şeful Departamen­tului juridic al CNSM, a adus la cunoştinţă mecanismele juridice de apărare a drepturilor sindicale, respectarea şi aplicarea în practi­că a legislaţiei muncii, tendinţele de modificare a Codului munci în contextul integrării în UE.

Elena Carchilan, şefa Inspec­toratului Muncii al Sindicatelor, a informat despre obligaţiile anga­jatorilor şi ale lucrătorilor privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, instruirea lucrătorilor, constituirea şi activizarea funcţio­nării comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă, întrucât prin aceste comitete se face evaluarea factorilor de risc la locul de muncă, se încearcă prevenirea accidente­lor, diminuarea morbidităţii.

 

Un sindicalist informat poate proteja mai bine angajații

 

O informaţie actuală a prezentat Ana Moldovanu, şefa Departamen­tului protecţie social-economică al CNSM, şi anume: despre salariza­rea angajaţilor, contractele colecti­ve de muncă, Comisia de consultări şi negocieri colective /la nivel na­ţional, teritorial/, despre Comisia de dialog social la nivel de unitate. Întrucât în anul 2015 expiră terme­nul Convenţiei colective /nivel teri­torial/, au fost făcute recomandări concrete privind încheierea unei noi convenţii.

La capitolul ce ţine de activita­tea organizaţiei sindicale primare, planificarea activităţilor, i-a informat pe cei prezenți Tamara Mi­rovschi, şefa Departamentului or­ganizare, educaţie şi informare al CNSM. Dumneaei a activizat au­ditoriul prin lucrul în grup şi dis­cutarea problemelor concrete cu care se confruntă activiştii organi­zaţiilor sindicale primare. Natalia Avasiloaie, reprezentantă a Depar­tamentului finanţe, contabilitate şi asigurări sociale, a informat audi­toriul despre modul de repartizare a biletelor de tratament.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova, a relevat despre realizările CNSM, despre partici­parea la discutarea problemelor ce ţin de majorarea preţurilor la gaze naturale, la energia electrică și con­sfătuirile cu reprezentanţii Guver­nului în problemele ce țin de prote­jarea membrilor de sindicat.

Participanţii au exprimat re-cunoștință conducerii CNSM, în special, lui Petru Gherman, speci­alist în Departamentul organizare, educație și informare, precum și Institutului Muncii, formatorilor pentru buna organizare a acestui eveniment.

 

Aliona LUCA,

activist sindical, Direcţia pentru siguranţa alimentelor din raionul Edineţ

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com