29 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

“SINDGEOCAD” a făcut față provocărilor timpului

Loading
Fără categorie “SINDGEOCAD” a făcut față provocărilor timpului
“SINDGEOCAD” a făcut față provocărilor timpului
sindgeocad

Delegații la Conferinţa a XII–a a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din domeniul Cadastrului, Geologiei şi Geodeziei „SINDGEOCAD”

 

Conferinţa a XII–a a Sindicatului Lucrătorilor din domeniul Cadastrului, Geologiei şi Geodeziei „SINDGEOCAD” din Moldova şi-a desfăşurat recent lucrări­le. Raportul cu privire la activitatea Sindicatului „SIND­GEOCAD” pe perioada anilor 2010–2015 a fost prezentat de către preşedin­ta, Galina Frumusache. În cadrul conferinţei a XII–a de dare de seamă şi alegeri, au fost desemnaţi 30 de delegaţi, 28 dintre care au participat la for.

 

Potenţialul sindicatului a fost utilizat eficient

 

În raportul său, Galina Fru­musache, preşedinta „SINDGEO­CAD”, a menţionat că, în perioada de activitate 2010-2015, Consiliul şi Biroul Executiv al Sindicatului Lucrătorilor din domeniul Ca­dastrului, Geologiei şi Geodeziei „SINDGEOCAD” şi-au direcţionat eforturile pentru a face față pro­vocărilor timpului, schimbărilor generate de criza economică, au depus toate eforturile pentru spo­rirea activităţii sindicale, apărarea drepturilor membrilor de sindicat, protecţiei sociale şi realizarea sar­cinilor ce revin din statut şi actele normative în vigoare.

Totodată, au fost întreprinse măsuri de consolidare a Sindicatu­lui, de dezvoltare a dialogului soci­al la nivel de ramură şi unitate, de atragere a tineretului în mişcarea sindicală, de instruire continuă a activului sindical, desfăşurarea activităţilor cultural-sportive în scopul dezvoltării armonioase a personalităţii. De asemenea, s-a menționat că este necesar de a acorda o atenţie sporită si pe vii­tor securităţii şi sănătăţii în mun­că, soluţionării problemelor ce ţin de tratamentul sanatorial al anga­jaţilor şi copiilor lor şi de a depune eforturi maxime în realizarea sco­pului principal – protecția socială şi a intereselor membrilor din sin­dicatul de ramură.

 

g_cnsm

Delegaţii au apreciat obiectiv munca sindicală

 

În urma audierilor şi a dezba­terilor pe marginea raportului de dare de seamă al organelor sindi­cale, Conferinţa a decis: activita­tea Sindicatului Lucrătorilor din domeniul Cadastrului, Geologiei şi Geodeziei „SINDGEOCAD” în perioada de dare de seamă să fie apreciată drept „satisfăcătoare”. Totodată, participanţii la Con­ferinţă au aprobat raportul de activitate al Sindicatului în peri­oada 2010-2015, cel cu privire la activitatea Comisiei de cenzori. Delegaţii la Conferinţă au adoptat modificări şi completări la Statu­tul Sindicatului Lucrătorilor din domeniul Cadastrului, Geologiei şi Geodeziei, ajustate la rigorile Legii Sindicatelor, precum şi deci­zia de a modifica denumirea Sindicatului în Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din domeniul Cadastrului, Geologiei şi Geode­ziei „SINDGEOCAD”. Delegații la Conferință au aprobat Prog-ramul de activitate „SINDGEOCAD” pentru perioada anilor 2015-2020.

În cadrul dezbaterilor pe mar­ginea problemelor discutate, s-au pronunţat mai mulţi delegaţi: Ro­man Gruşca, preşedintele comi­tetului sindical al ÎS „Cadastru”, Ecaterina Homin, preşedinta co-mitetului sindical al ÎS „Ingeo-cad”, Liliana Străjescu, lider sin­dical al OCT Bălţi ÎS „Cadastru”, Ivan Danii, preşedintele comite­tului sindical al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Ana Ciu­mac, lider sindical al OCT Soroca ÎS „Cadastru”, Petru Oxenti, lider sindical al OCT Orhei ÎS „Cadas­tru”, Olga Chiriac, preşedintele comitetului sindical al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Mi­nerale ş. a. Aceștia au apreciat obiectiv munca sindicală la diferi­te niveluri structurale, înaintând, totodată, propuneri şi sugestii argumentate către autorităţi cu referire la multiplele aspecte ale activităţii sindicale.

Cu deosebite urări de sănătate, succese şi împliniri notorii s-au adresat participanţilor la congres: Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM; Anatolie Ghilaș,  directorul general al Agenției Relații Fun­ciare și Cadastru din Moldova; Ştefan Crigan, direc­torul general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare și Cadas­tru; Angela Matcov; director al ÎS „Cadas­tru” din Moldova etc.

Mihail Hîncu, vice-preşedinte al CNSM, a menționat că este foarte important că astăzi Sindicatul Luc-rătorilor din dome­niul Cadastrului, Ge­ologiei şi Geodeziei „SINDGEOCAD” are o echipă unită şi ac­tivă, care îşi susţine angajaţii în soluţionarea multiple­lor probleme. „Numai împreună, cu eforturi comune, se lucrează eficient şi se ating cele mai înalte rezultate în soluţionarea diverse­lor probleme. Modalitatea în care „SINDGEOCAD” conlucrează cu partenerii din ramură poate ser­vi un exemplu demn de urmat și pentru alte organizații sindicale”, a conchis vicepreşedintele CNSM.

 

Respectarea legii

 

În scopul îmbunătăţirii acti-vităţii organizaţionale şi a situ­aţiei financiare a sindicatelor, delegaţii la conferinţă au propus drept sarcini prioritare, pentru anii 2015–2020, următoarele obiective: consolidarea, promova­rea, reprezentarea şi protejarea la nivel naţional şi de ramură a drep­turilor şi intereselor social-econo­mice, profesionale colective şi in­dividuale de muncă ale membrilor de sindicat din ramură, contribu­irea la ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale salariaţilor, membrilor de sindicat din ramu­ră, implicarea de comun acord cu partenerii sociali în procesul de implementare a proiectelor de formare profesională continuă, contribuirea la educaţia şi forma­rea profesională a liderilor sindi­cali, sporirea profesionalismului celor care activează în sindicate, elaborarea unui plan tematic de instruire şi colaborare cu forma­torii Institutului Muncii.

Acestea prevăd, de asemenea, înaintarea şi susţinerea propu­nerilor de implementare a sis­temelor eficiente de atestare a locurilor de muncă, intensifica­rea şi aprofundarea colaboră­rii cu Inspectoratul Muncii din cadrul CNSM, elaborarea unui plan de acţiuni privind desfăşu­rarea descinderilor în teritoriu şi acordarea asistenţei metodologi­ce membrilor de sindicat, nead-miterea modificării Codului mun­cii în vederea diminuării dreptu­rilor şi garanţiilor de muncă ale salariaţilor, susţinerea creării tri-

bunalelor muncii sau a comple­telor de judecată specializate în soluţionarea litigiilor de muncă, colaborarea cu organizaţiile sin­dicale din alte ţări din dome-niu pentru schimburi de experi­enţă etc.

 

Preşedintele, reales

 

Conferinţa a XII–a a Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din domeniul Cadastrului, Geologiei şi Geodeziei „SINDGEOCAD” şi-a încheiat lucrările prin alegerea noii conduceri a Sindicatului. În funcţia de preşedinte al Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din domeniul Cadastrului, Geolo­giei şi Geodeziei a fost realeasă Galina Frumusache. În calitate de vicepreşedinte al Federaţiei „SINDGEOCAD” a fost desem­nată Ana Cebotari, contabil-şef al Federației.

Delegaţii la Congres au mai ales componenţa Comisiei de cenzori, membrii Biroului Executiv, mem­brii Consiliului Federației „SIND­GEOCAD”.

Federația Sindicatelor Lucră­torilor din domeniul Cadastrului, Geologiei, Geodeziei „SINDGEO­CAD” întrunește 61 de organizații sindicale primare și are peste 2700 de membri de sindicat.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com