Sfatul economistului. Ajutorul material: cine poate beneficia de acesta și cine îl poate acorda?

vocea.md
Vocea Poporului, 06.09.2017

   

realitatea.ro

realitatea.ro

Ce este ajutorul material, cine și în ce mărime poate bene­ficia de acest ajutor? Este impozitat sau nu? Am auzit că unele persoane beneficiază de ajutor material nu numai de la între­prinderi, dar și de la unele fonduri de stat. Care este modalita­tea de acordare a ajutorului material în diferite cazuri și unde aș putea să mă adresez pentru solicitare?

 

Constantin Gheorghiță, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU,

consultant superior în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Cu referire la ajutorul material oferit de întreprinderi și instituții. Ajutorul material este o sumă bă­nească sau naturală, acordată de către angajator angajatului sau fostului angajat în conformita­te cu unele acte legislative sau în condițiile prevăzute de contractul colectiv de muncă.

În baza art. 1651 din Codul muncii, angajatorul este în drept să acorde anual salariaților ajutor material, în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului ori suplimentar la indemnizația de concediu.

Ajutorului material se acordă în conformitate cu prevederile ac­tului normativ ce stabilește plata acestuia sau prevederile contrac­tului colectiv de muncă și ale Re­gulamentului de stabilire și plată a acestuia (în mărimea unui salariu mediu lunar, calculat ţinându-se cont de sporuri și suplimente, a unui salariu al funcției sau a unui salariu lunar de bază).

În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, nr. 286 din 16.12.2016 (anexa 5), din ajuto­rul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatu­lui sau fostului angajat la locul de muncă de bază, a cărui mărime nu depășește un salariu mediu lunar pe economie prognozat și aprobat anual de Guvern, nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.

În conformitate cu anexa 3 la Legea 1593 din 26.12.2002, din ajutorul material nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală stabilite în formă de contribuție procentua­lă, în expresie bănească sau na­turală, acordat de către angajator angajaților sau fostului angajat la locul de muncă de bază.

Astfel spus, din ajutoarele ma­teriale acordate pe parcursul anu­lui de către angajator angajatului 

sau fostului angajat la locul de muncă de bază, a cărui mărime nu depășește un salariu mediu lunar pe economie prognozat și apro­bat anual de Guvern (pentru anul 2017 – 5600 de lei), nu se calcu­lează contribuții de asigurări soci­ale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

În ceea ce privește impozitul pe venit, în conformitate cu Codul fis­cal art. 18 lit. c), facilitățile acordate de patron (în cazul dat – ajutorul material), reprezintă surse de venit impozabile.

Din ajutorul material acordat de organizațiile sindicale și patronale, conform regulamentelor lor, nu se calculează impozitul pe venit, pre­cum și contribuții  de asigurări so­ciale de stat și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Cu referire la ajutorul material din alte surse acordat de stat. Fon­dul republican și fondurile locale de susținere socială a populației acordă cetățenilor ajutor material pentru susținerea materială a per­soanelor socialmente vulnerabile. Ajutorul material din aceste fon­duri se acordă pentru procurarea produselor alimentare (inclusiv a produselor alimentare speciale), a mărfurilor industriale de primă necesitate, a medicamentelor, ar­ticolelor protetico-ortopedice și pentru achitarea parțială a servici­ilor medicale sau a costului poliței de asigurare medicală obligatorie, pentru compensarea cheltuielilor substanțiale cauzate de diferite situații excepționale.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1083 din anul 2000 privind dis­tribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican și ale fondurilor locale de susținere socială a populației, au dreptul la obținerea ajutorului material per­soanele socialmente vulnerabile din rândul pensionarilor (priori­tar invalizii, persoanele singure și în etate), alte persoane inapte de muncă și familiile cu copii.

Dreptul la obținerea ajutorului material îl au și alte persoane so­cialmente vulnerabile în cazurile de îmbolnăvire gravă sau aflate în situații excepționale (calamități naturale, dezastre, avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice, in­cendii, epidemii, accidente, deces al rudelor peste hotarele țării etc.), pe care nu le pot depăși de sine stătător.

Dacă Dvs. vă aflați într-o situație dificilă, pentru a obține ajutorul ma­terial, sunteți în drept să vă adresați către Direcția executivă a fondului de susținere socială a populației din sector, prezentând următoarele acte și documente justificative:

a) cererea în scris de a vi se acor­da ajutor material, cu descrierea de­taliată a circumstanțelor stării mate­riale în care vă aflați;

b) ancheta socială, eliberată gra­tis de primărie și/sau organul local de asistență socială, care confirmă starea socială, condițiile de trai și venitul global al familiei, în baza că­rora se determină nevoia de ajutor a persoanei (familiei) solicitante, pre­cum și veridicitatea circumstanțelor expuse în cerere. (În cazul invo­cării motivului de boală, se va ală­tura certificatul, eliberat gratis de instituțiile medicale, care confirmă starea sănătății și nevoia de a achi­ta serviciile medicale, de a procura medicamentele sau articolele pro­tetico–ortopedice);

c) buletinul de identitate, legi-timația de pensionar, adeverințele de naștere ale copiilor, alte docu­mente ce identifică persoana (fami­lia) solicitantă. În caz de necesitate, veți prezenta și alte acte sau docu­mente suplimentare.

Prin legea bugetară anuală în ca­drul bugetului de stat pot fi create:

a) fondul de rezervă – pentru fi­nanţarea cheltuielilor urgente care survin pe parcursul anului bugetar şi care nu a fost posibil de anticipat şi, respectiv, de prevăzut în bugetul aprobat;

b) fondul de intervenţie – pen­tru finanţarea cheltuielilor urgente legate de înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, în caz de epi­demii, precum şi în alte situaţii ex­cepţionale.

Fondul de rezervă şi fondul de intervenţie se administrează în baza regulamentelor aprobate de Gu­vern. Ajutorul material obţinut de persoanele fizice din fondurile de rezervă ale Guvernului, ale autori­tăţilor administraţiei publice locale, din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere so­cială a populaţiei sunt surse de ve­nit neimpozabil și nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat și contribuții de asigurări medi­cale obligatorii.

Ajutorul material unic sau de re­parare a prejudiciului, acordat unor categorii de funcţionari publici sau familiilor acestora, în conformitate cu Legea 158/2008, este sursă de venit neimpozabil (Codul fiscal, titlul II, art.20, lit. q)).

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.