Sfatul economistul. Condițiile în care puteți beneficia de prestații de asigurări sociale

vocea.md
Vocea Poporului, 05.07.2018

   

După terminarea studiilor, timp de doi ani, m-am aflat în concediu pentru îngrijirea copilului și am primit indemnizație de la stat. M-am angajat la muncă la o între­prindere, sunt membru de sindicat  și vreau să cunosc dacă am dreptul la concediu medical în caz de mă îmbolnăvesc?  Cum se calculează și se achită concediul de boală? Perioada de îngrijire a copilului mi se va lua în calcul?

Elena Costandache, Chișinău

 

Conform Legii nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, sunt anumite condiții de a beneficia de prestații de asigurări sociale.

Astfel, persoanele asigurate au dreptul la indemnizații pentru in­capacitate temporară de muncă pentru concediul medical (pentru certificat de boală) dacă au un sta­giu total de cotizare de cel puțin trei ani.  Acestea beneficiază de dreptul la indemnizație dacă con­firmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei îmbolnăvirii. Cu părere de rău, dvs., din cele re­latate, nu vă încadrați în condițiile respective. Perioada de îngrijire a copilului până la doi ani, ca per­soană neasigurată, nu se ia în cal­cul.

Baza de calculare a indemnizației o constituie 

venitul mediu lu­nar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergă­toare lunii îmbolnăvirii, venit din care au fost calculate contribuții individuale de asigurări sociale.

În cazul în care persoana lu­crează prin cumul și la o altă între­prindere (sau la mai multe între­prinderi), venitul asigurat obţinut la locul de muncă prin cumul se confirmă prin certificat/certificate eliberate de fiecare întreprindere (unitate) în care îşi desfăşoară/a desfăşurat activitatea salariatul.

Dacă este imposibil de a obţine certificatului de la locul precedent de lucru, venitul asigurat obţinut la unitatea anterioară se confirmă prin extrasul din contul persoanei asigurate, eliberat de Casa teritori­ală de asigurări sociale.

Venitul mediu lunar asigurat la calcularea concediului medical se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni calen­daristice.

În cazul lipsei integrale a veni­tului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristi­ce din perioada celor 12 luni ca­lendaristice incluse în calcul din motiv de concediu medical, con­cediu de maternitate, pentru în­grijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul. Totodată, aceste luni pot fi substituite cu mărimea cuantu­mului unui salariu tarifar pentru I categorie de salarizare în sectorul bugetar (1100 lei), dacă persoa­na activează în sectorul bugetar, iar pentru cei care activează în instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (1980 lei). Pentru salariații care ac­tivează în sectorul real al economi­ei, lunile respective se substituie cu mărimea cuantumului minim ga­rantat al salariului în sectorul real (2610 lei). Această substituire se efectuează cu condiția că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizației.

Modalitatea respectivă nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calenda­ristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul din alte motive decât cele menţionate sau din motivele menţionate com­binate cu alte motive.

Cuantumul lunar al indemniza-ției pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare, după cum urmează:

* 60% din baza de calcul expusă mai sus – în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;

* 70% din baza de calcul  – în cazul unui stagiu de cotizare cu­prins între 5 şi 8 ani;

* 90% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Cuantumul indemnizaţiei pen­tru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul.

Plata indemnizației se efectu­ează în felul următor: primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. Începând cu a şasea zi calendaris­tică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul  mai multor pe­rioade de incapacitate temporară de muncă – începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumu­lative plătite din mijloacele  anga­jatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurări­lor sociale de stat.