Sfatul avocatului. Schimbul de locuinţă: cum e mai rezonabil să procedăm

vocea.md
Vocea Poporului, 11.11.2017

   

jclao.com

jclao.com

 

Locuim cu toată familia într-un apartament în oraş. Am adunat ceva economii şi am decis să vindem apar­tamentul ca să cumpărăm o casă în suburbie. Am găsit casa potrivită şi căutăm cumpărător la apartament. Ce şi cum trebuie să facem ca să finalizăm cu bine ceea ce am planificat?

 

Vladislav Covalenco, mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

Există soluţii eficiente pentru situaţia dvs. Cea mai favorabilă este să propuneţi proprietaru­lui casei din suburbie să faceţi schimb de bunuri imobile cu plata sumei ce face diferenţa de cost.

În cazul în care acceptă propunerea dvs. de schimb, urmează şi dvs., şi proprietarul casei să vă adresaţi Agenţiei Servicii Publice, Departamen­tului Cadastru pentru obţine­rea extraselor din registrul bu­nurilor imobile şi certificatele de evaluare, acte necesare în­străinării. Dacă sunt mai mulţi coproprietari pe cote-părţi ai imobilului, urmează să solici­taţi eliberarea a câte un extras pentru fiecare dintre ei. După aceasta, obţineţi de la organul fiscal de la locul de amplasare a bunurilor imobile certificate despre lipsa datoriilor la plata impozitelor pe bunuri imobile (atenţie: aceste certificate au termen de valabilitate foarte scurt, care este indicat nemij­locit în act).

Cu toate aceste acte şi cu actele de proprietate în origi­nal, vă adresaţi la notar pentru întocmirea şi semnarea con­tractului de schimb, or înstrăi­narea bunurilor imobile se face doar în temeiul contractelor perfectate în scris cu autenti­ficare notarială şi înregistrare în registrul bunurilor imobile. Este mai rezonabil să faceţi o programare la notar cu pre­zentarea în prealabil a setului de acte pentru ca notarul să pregătească din timp textul contractului. Îi explicaţi notaru­lui în detaliu în ce condiţii ur­mează să fie efectuat schimbul, ca să fie indicate corect şi com­plet intenţiile părţilor: referitor la costul imobilelor, plata dife­renţei de cost etc.

La notar citiţi cu atenţie con­tractul întocmit şi nu vă jenaţi să întrebaţi chestiunile care nu vă sunt clare, or înţelegerea greşită a clauzelor contractuale poate crea situaţii dezavanta­joase pentru dvs. în viitor. După semnarea contractului, mergeţi la organul cadastral pentru în­registrarea acestuia. Doar după înregistrare deveniţi proprietar al noului bun.

Important este şi să verifi­caţi 

imobilul pe care urmează să îl procuraţi.

În primul rând, cereţi să vi­zualizaţi extrasul din registrul bunurilor imobile şi anume:

1. Descrierea imobilului: su­prafaţa terenului aferent casei de locuit, suprafaţa construc­ţiilor. Întrebaţi proprietarul sau chiar verificaţi la faţa locului dacă suprafeţele indicate în acte şi cele de fapt coincid. De asemenea, verificaţi dacă toate construcţiile de pe teren sunt legalizate sau sunt construite neautorizat, la fel şi modifică­rile la construcţii.

2. Dreptul de proprietate: câţi proprietari sunt și cine-s aceștia, temeiul obţinerii drep­tului de proprietate – actele care urmează a fi prezentate în original la notar, cotele de­ţinute în vederea negocierii sumelor care urmează să le primească fiecare dintre ei.

3. Capitolul grevări, notări sau interdicţii unde nu trebuie să fie înscrisuri, cel puţin acti­ve.

Altă posibilitate este vânza­rea apartamentului dvs. şi pro­curarea casei la curte.

Regulile privitor la setul de acte, obţinerea acestora, pre­gătirea şi înregistrarea con­tractului de înstrăinare a bu­nului imobil sunt aplicabile şi în cazul dat, cu diferenţa că se face pentru fiecare imobil se­parat.

Dacă procurarea casei este în funcție de vânzarea apar­tamentului, se recomandă să negociaţi cu vânzătorul casei încheierea unui antecontract cu arvună sau doar un acord de arvună. În aceste acte ter­menul de încheiere a contrac­tului de vânzare-cumpărare a casei urmează a fi indicat cu curgerea din ziua semnării contractului de înstrăinare a apartamentului.

Un moment ce este necesar să îl cunoaşteţi este şi faptul că la procurarea bunului imobil în timpul căsătoriei, acesta devi­ne proprietate comună a soţi­lor în temeiul legii, indiferent de aportul fiecăruia aparte.

Diferenţa se face atunci când apartamentul care ur­mează a fi vândut este propri­etatea doar a unuia dintre soţi: procurat până la încheierea că­sătoriei, primit prin moştenire, donaţie sau în alt mod cu titlu gratuit.

Într-o astfel de situaţie, so­ţul care a fost proprietarul unic al apartamentului vândut poa­te pretinde la delimitarea cotei care este procurată din banii personali sau determinarea unei cote mai mari în raport cu mărimea sumei date achitate la procurarea casei.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.