Sfatul avocatului. Preţul normative al pământului

vocea.md
Vocea Poporului, 30.11.2017

   

ziarmm.ro

ziarmm.ro

 

Cu ceva timp în urmă, am primit un teren agricol de la primărie. Am plantat pomi şi folosesc pământul în con­tinuare. Am decis să îmi fac actele pe teren. M-am adre­sat la primărie, unde am depus cerere pentru privatizare. Acolo mi s-a explicat că se face un borderou de calcul cu preţul normativ şi e o procedură destul de complicată pe care trebuie să o trec.

Vă rog să îmi explicaţi ce prevede totuşi legea în acest sens?

 

Grigore Verejan, s. Căpriana, Străşeni

 

Aceste chestiuni sunt regle­mentate de către Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pămân­tului.

Legea respectivă se aplică în cazurile vânzării-cumpărării de terenuri, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, a tere­nurilor aferente întreprinderilor private, precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinali­zate; includerii valorii terenuri­lor proprietate publică aferen­te obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate în capitalul social al acestora, la decizia adunării ge­nerale a acţionarilor (fondatori­lor) şi cu acordul proprietarului de teren, în calitate de cotă de participare a acestuia în patri­moniul obiectivului sau al con­strucţiei; excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondu­lui silvic, precum şi din circuitul agricol, şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri; înstrăină­rii forţate a terenurilor; relaţiilor de arendă.

Preţul normativ este definit ca o măsură de estimare a valo­rii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia, exprimate în monedă naţională. El se aplică în procesul realizării relaţiilor funciare, indiferent de tipul de proprietate asupra pă­mântului.

Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pământu­lui se stabilesc pentru o unitate convenţională (grad-hectar), pe baza indicilor cadastrali (can­titativi şi calitativi), conform anexei la lege, şi se indexează, în funcţie de rata inflaţiei, de către Parlament, la propunerea Guvernului.

Vânzarea-cumpărarea pă­mântului se efectuează prin 

contractul de vânzare-cum­părare la preţ normativ, prin concurs sau la licitaţie. Pentru perfectarea tranzacţiei de vân­zare-cumpărare se prezintă documente în care sunt indicaţi parametrii cantitativi şi calitativi ai terenului, precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului, eliberate, după caz, de către  organul cadastral teritorial în a cărui rază este situat terenul – pentru vânzare-cumpărare de terenuri proprietate privată; de Agenţia Relaţii Funciare şi Ca­dastru – pentru terenurile pro­prietate publică a statului; de primăria municipiului, oraşului, satului (comunei) în al cărei teri­toriu este situat terenul.

Terenurile pe care sunt am­plasate construcţii, instalaţii in­ginereşti, plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vând concomitent cu înstrăinarea bu­nurilor imobiliare. Preţul de vân­zare a imobilului se constituie din preţul terenului plus preţul bunurilor imobiliare, amplasate pe acest teren. În scopul impo­zitării funciare, noul deţinător al terenului şi autoritatea adminis­traţiei publice locale informează neîntârziat organul fiscal terito­rial despre schimbarea deţină­torului de teren. Autentificarea notarială a contractelor de vân­zare-cumpărare a terenurilor este obligatorie, cu excepţia contractelor de vânzare-cum­părare a terenurilor agricole proprietate privată cu suprafaţa de până la 0,25 hectare – cote­lor echivalente de teren.

Terenurile proprietate publică se împart în terenuri propri­etate de stat şi terenuri proprie-tate a unităţilor administrativ-teritoriale. Vânzarea-cumpăra­rea de terenuri din domeniul privat al unităţilor administra­tiv-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale la decizia consi­liului respectiv, iar a terenurilor din domeniul privat al statului – de către Agenţia Proprietăţii Publice de pe lângă Ministe­rul Economiei și Infrastructurii. Vânzătorul soluţionează toate problemele referitoare la con­strucţiile, instalaţiile inginereşti, plantaţiile multianuale şi la alte bunuri imobile amplasate pe aceste terenuri. Terenurile pro­prietate publică pot fi vândute atât persoanelor fizice şi per­soanelor juridice din Republica Moldova, cât şi investitorilor străini, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fon­dului silvic, care se vând numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice din țară. Cetățenii stră­ini nu au dreptul deocamdată să cumpere terenuri agricole și din fondul silvic.

Vânzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efec­tuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. La înche­ierea contractului de vânzare-cumpărare în rate, se achită cel puţin 50% din preţul terenului. Restul plăţii pentru terenurile

aferente utilizate în procesul tehnologic poate fi eşalonat pe o perioadă de până la trei ani şi se va efectua trimestrial, în sume egale, cu indexarea lor în funcţie de nivelul inflaţiei calculat de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare până la data efectuării plăţii. În cazul neachi­tării plăţii în termenele stabilite în contract, cumpărătorul plăteş­te pentru fiecare zi de întârziere o penalitate de 0,1% din suma neachitată. Terenurile aferente proprietate publică neutilizate în procesul tehnologic se vând la o plată unică.

Vânzarea-cumpărarea terenu­rilor proprietate publică se efec­tuează astfel:

1. Cumpărătorul (persoană fizică sau persoană juridică) de­pune la primăria municipiului, oraşului, satului (comunei) sau, după caz, la organul împuternicit de Guvern, o cerere de cumpăra­re a terenului.

2. Primarul municipiului, ora­şului, satului (comunei), în baza deciziei sau, după caz, organul împuternicit de Guvern exami­nează, în termen de o lună, ce­rerea cumpărătorului, aprobă planul geometric al terenului, elaborat în modul stabilit de le­gislaţie, în baza schemei terenu­lui, de către serviciul specializat al autorităţii administraţiei pu­blice locale sau, după necesitate, de întreprinderea licenţiată în domeniul urbanismului, deter­mină preţul terenului (sectorului de teren), încheie contractul de vânzare-cumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii.

3. Cumpărătorul achită, în ter­men de o lună, suma egală cu preţul normativ al pământului prevăzut pentru destinaţia re­spectivă. În cazul vânzării-cum­părării terenului prin concurs sau la licitaţie, preţul acestuia nu poate fi mai mic decât preţul normativ al pământului.

4. Contractul de vânzare-cum­părare se autentifică la notar.

5. Noul deţinător de teren prezintă contractul de vânzare-cumpărare şi planul geometric al terenului la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acti­vitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de propri­etate asupra lui.

Dreptul de proprietate asupra terenului se dobândeşte în mo­mentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.

Autoritatea administraţiei pu­blice locale trece, în termen de 10 zile, noul deţinător în registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi informează despre aceasta or­ganul fiscal teritorial.

La încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a terenului, autoritatea administraţiei publice locale poate stabili unele restric­ţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le respecte.

Vânzarea-cumpărarea terenu­rilor proprietate publică utilizate în procesul tehnologic, aferente obiectivelor privatizate sau supu­se privatizării, aferente obiective­lor private, precum şi celor afe­rente construcţiilor nefinalizate, se efectuează la preţul normativ al pământului. Terenul care, după parametri şi amplasare, nu poate fi format ca bun imobil de sine stătător, se vinde prin concurs sau la licitaţie deţinătorilor de te­renuri adiacente. În cazul în care există un singur deţinător de teren adiacent, vânzarea-cum­părarea terenului care nu poate fi format ca bun imobil de sine stătător se efectuează la preţul normativ al pământului. Această prevedere se aplică şi relaţiilor de arendă a unor astfel de terenuri. Celelalte terenuri se vând prin concurs sau la licitaţie, cu excep­ţiile prevăzute de lege.

Terenul de pe lângă casă atri­buit în folosinţă temporară şi te­renul cu care lotul de pământ de pe lângă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vând la preţul normativ conform tari­fului indicat în lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. În cazul în care, după parametri şi amplasare, pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare, terenurile men­ţionate se transmit în proprie­tate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei.

Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preţ liber. Vân­zarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată se face prin înţelegere între vânzător şi cum­părător. Dreptul de proprietate asupra terenului se dobândeşte în momentul înregistrării în re­gistrul bunurilor imobile.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.