Sfatul avocatului. Condominiu

vocea.md
Vocea Poporului, 16.05.2018

   

libertatea.ro

libertatea.ro

 

Am cumpărat un apartament într-un bloc de locuințe nou şi deja ne-am şi mutat în el. Majoritatea aparta­mentelor din casă au fost cumpărate şi mulţi oameni locuiesc în ele.

De mai multe ori ne-am adunat ca să rezolvăm dife­rite probleme legate de deservirea blocului, cheltuieli suplimentare, împărţirea locurilor de parcare şi a în­căperilor care pot fi utilizate ca debara etc., dar mereu aveam acelaşi rezultat final – lipsa unei decizii.

Cineva dintre locatari a spus că a auzit despre crea­rea unor asociaţii în condominiu în situaţii asemănă­toare cu a noastră şi este mai uşor de gestionat blocul de locuințe.

Explicaţi vă rog ce este condominiu şi cum funcţio­nează.

Andrei Balan, mun. Chişinău

 

În ultimul timp, în ţară s-au construit mai multe blocuri de locuințe, dar, după darea în folosință şi transmiterea apar­tamentelor nemijlocit inves­titorilor, locatarii mai multor case se confruntă cu proble­ma descrisă mai sus.

Într-adevăr, în ajutorul oa­menilor, legiuitorul a adoptat o lege specială – Legea con­dominiului în fondul locativ.

Pentru gestionarea blocu­lui de locuințe şi rezolvarea în comun a problemelor respec­tive se creează asociaţia de 

coproprietari în condominiu, care este organizaţie a propri­etarilor de locuinţe care s-au asociat pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea în comun a complexului de bu­nuri imobiliare în condominiu.

Condominiul este un com­plex unic de bunuri imobiliare, ce include terenul în hotarele stabilite şi blocurile de locu­inţe, alte obiective imobiliare amplasate pe acesta, în care o parte, constituind locuinţe­le, încăperile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, se află în proprietate privată, de stat sau municipală, iar restul este proprietate comună indi­viză.

În cazul construcţiilor date în exploatare, condominiul se constituie prin asocierea obligatorie a proprietarilor de bunuri imobiliare, amplasa­te pe un anumit teritoriu, din iniţiativa proprietarilor, agen­ţiilor teritoriale de privatizare sau autorităţilor administraţiei publice locale. Asociaţia de coproprietari în condominiu se constituie după darea în folosință a construcţiei.

În proprietate comună sunt toate părţile proprietăţii aflate în folosinţă comună: terenul pe care este construit blocul, zidurile, acoperişul, terasele, coşurile de fum, casele scări­lor, holurile, subsolurile, pivni­ţele şi etajele tehnice, tubula­turile de gunoi, ascensoarele, utilajul şi sistemele inginereşti din interiorul sau exteriorul lo­cuinţelor, care deservesc mai multe locuinţe, terenurile afe­rente în hotarele stabilite cu elemente de spații verzi, alte obiective destinate deservirii proprietăţii imobiliare a con­dominiului.

Condominiul include o clă­dire, o parte de clădire cu in­trare separată sau câteva clă­diri ce aparţin cel puţin la doi proprietari, precum şi anexele la clădiri, trotuarele, drumuri­le şi parcările auto, plantaţiile multianuale şi alte obiective, ce se află pe terenul aferent în hotarele stabilite, cu excep­ţia obiectivelor din complexul energetic, telecomunicaţiilor, reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare sau câteva clădiri ori construcţii amplasate com­pact, unite de un teren comun şi elemente de infrastructură comune: case de locuit pentru o familie, case de vacanţă, ga­raje sau alte obiective.

Condominiul poate fi alcă­tuit şi din tronsonul de bloc al unei clădiri cu mai multe apar­tamente cu intrare separată, reţele inginereşti separate, cu condiţia că reconstrucţia, re­paraţia sau demolarea acestui tronson de bloc nu va afec­ta integritatea altor părţi ale acestei clădiri.

Proprietarii în condominiu posedă, folosesc şi dispun de locuinţe. Bunurile comune în condominiu se află în propri­etatea comună în diviziune a proprietarilor de locuinţe. Pro­prietatea comună din condo­miniu nu poate fi înstrăinată separat de locuinţă. Proprie­tarul proprietăţii comune în diviziune din condominiu nu este în drept să solicite defal­carea unei părţi ideale din te­ritoriu şi a unei părţi reale din bunurile comune. Proprietatea statului în condominiu poate fi privatizată în conformitate cu legislaţia. Terenurile pe care sunt amplasate blocuri de lo­cuinţe şi alte bunuri imobiliare din condominiu se transmit gratuit de către autoritatea administraţiei publice locale, în calitate de bunuri comune, în proprietatea comună în di­viziune a proprietarilor.

Asociaţia de coproprietari în condominiu se înfiinţează din cel puţin doi proprietari pentru întreţinerea, exploata­rea şi reparaţia locuinţelor ce le aparţin şi a proprietăţii co­mune din condominiu, pentru asigurarea membrilor asocia­ţiei cu servicii comunale şi cu alte servicii, pentru reprezen­tarea şi apărarea intereselor acestora.

Asociaţia răspunde pentru obligaţiile sale cu bunurile ce îi aparţin şi nu răspunde pen­tru obligaţiile membrilor săi, precum membrii nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei.

Asociaţia de coproprietari poate desfăşura următoarele activităţi: gestionarea, deser­virea, exploatarea şi repara­rea bunurilor imobiliare din condominiu; reconstrucţia şi construcţia încăperilor supli­mentare şi a obiectivelor de uz comun în condominiu; darea în arendă, cu chirie sau vin­derea bunurilor imobiliare ce fac parte din condominiu şi se află în proprietatea asociaţiei. Venitul provenit din activitatea economică a asociaţiei de co­proprietari se foloseşte pen­tru plata cheltuielilor comune sau se repartizează în fonduri speciale pentru a fi utilizate ulterior.

Membri ai asociaţiei de coproprietari sunt toţi propri­etarii locuinţelor din condo­miniu. În mod automat, devin membri şi persoanele juridice, întreprinderi de stat şi/sau municipale, cărora le aparţine dreptul de regie sau de admi­nistrare operativă a locuinţelor din condominiu. Calitatea de membru al asociaţiei de co­proprietari se dobândeşte din momentul înregistrării de stat a acesteia.

Persoanele care procură locuinţe în condominiu, după înfiinţarea asociaţiei de copro­prietari, devin membri ai aces­teia imediat după dobândirea de către ei a dreptului de pro­prietate asupra locuinţei.

Interesele membrilor minori ai asociaţiei de coproprietari le reprezintă părinţii, tutorii sau curatorii lor în modul stabilit de legislaţie.

Calitatea de membru al aso­ciaţiei de coproprietari încetează în cazul decesului mem­brului asociaţiei, lichidării per­soanei juridice, înstrăinării bu­nurilor sau în alte temeiuri.

În cazul decesului propri­etarului locuinţei persoană fizică sau al reorganizării per­soanei juridice, moştenitorii devin membri ai asociaţiei de coproprietari din momentul dobândirii de către aceştia a dreptului de proprietate asu­pra locuinţei din condominiu. În cazul decesului proprietaru­lui locuinţei persoană fizică şi lipsei de moştenitori legali sau testamentari, soarta locuinţei se hotărăşte în conformitate cu normele dreptului de moş­tenire.

Organele de conducere ale asociaţiei de coproprietari sunt adunarea generală a membrilor asociaţiei de co­proprietari şi consiliul de ad­ministraţie al asociaţiei de coproprietari. Adunarea gene­rală a membrilor asociaţiei de coproprietari este organul su­perior de conducere al asocia­ţiei care se convoacă cel târziu la 60 de zile după încheierea exerciţiului financiar. Adunarea generală extraordinară poa­te fi convocată din iniţiativa consiliului de administraţie, a membrilor asociaţiei care de­ţin cel puţin 30% de voturi din numărul total de voturi. Nu­mărul de voturi al fiecărui pro­prietar corespunde numărului de locuinţe ce îi aparţin. În cazul în care asociaţia de co­proprietari este constituită din peste 40 de membri, pentru a participa la adunările generale se alege câte un reprezentant din partea a cinci membri ai asociaţiei.

Organul executiv al asociaţi­ei de coproprietari este consi­liul de administraţie subordo­nat adunării generale. Membrii consiliului de administraţie se aleg din rândul membrilor asociaţiei de coproprietari la adunarea generală pe terme­nul stabilit de statutul asoci­aţiei de coproprietari, dar nu mai mult decât pe trei ani.

Pentru mai multe detalii, consultaţi Legea condominiu­lui în fondul locativ.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.