6 decembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Securitatea şi sănătatea în muncă, promovate de sindicate

Loading
Fără categorie Securitatea şi sănătatea în muncă, promovate de sindicate
Securitatea şi sănătatea în muncă, promovate de sindicate

 

 

securitatea-muncii

Foto: vocea.md

Regulamentul de organizare a concursului privind cele mai bune practici de asigurare a securităţii şi sănătăţii salariaţilor la locul de muncă din cadrul unităţilor ce dispun de organizaţii sindicale va fi modificat. O decizie în acest sens a fost luată la o şedinţă ce s-a desfăşurat, recent, la Casa Sindicatelor, şi la care au participat re­prezentanţi ai sindicatelor de ramură.

 

În cadrul şedinţei respecti­ve s-a convenit ca specialiştii în materie din cadrul sindica­telor de ramură să formuleze şi să prezinte Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, până la finele lunii ianuarie 2015, propuneri de perfecţionare a Regulamentului cu privire la concursul pentru titlul „Cel mai bun reprezentant al sindicate­lor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

Totodată, mai mulţi partici­panţi la discuţii s-au pronunţat în favoarea modificării criteri­ilor de evaluare a rezultatelor activităţii de asigurare a secu­rităţii şi sănătăţii în muncă, ra­portate de specialiştii sindicali de la unităţi. În context, au fost lansate şi propuneri privind organizarea unor concursuri separate pentru întreprinderile mari şi cele mici, cu şi fără ex­perienţă în materie, precum şi în funcţie de frecvenţa şi gravi­tatea factorilor de risc pentru salariaţi la locul de muncă.

 

Prioritate europeană

 

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Mol­dova, a menţionat, în cadrul şedinţei în cauză, că aspectele legate de sănătatea şi securi­tatea în muncă sunt prioritare pentru statele europene. În con­diţiile în care acestea reprezin­tă o problemă globală, Uniunea Europeană a creat o agenţie in­ternaţională pentru securitate şi sănătate în muncă.

 

g_cnsm

Cele mai bune practici privind securitatea şi sănătatea în muncă vor fi promovate

 

În prezent, în ţara noastră sunt puţine locuri de lucru ce oferă condiţii inofensive de activitate, care ar putea fi cali­ficate drept ideale. În această situaţie, sindicatele trebuie să joace un rol important în solu­ţionarea problemelor legate de respectarea la unităţi a norme­lor de securitate şi sănătate în muncă, a opinat secretarul con­federal al CNSM.

 

Interes scăzut

 

Elena Carchilan, şefă-ad­junct a Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a remarcat că, în ultimii ani, numărul de par­ticipanţi la concursul respectiv rămâne a fi destul de mic. Spe­cialiştii din organizaţiile sindi­cale primare motivează această stare de lucruri prin faptul că metodele existente de rapor­tare şi evaluare a activităţilor efectuate sunt prea sofisticate.

În acelaşi timp, cadrul legis­lativ în domeniu din ţara noas­tră este unul complex, greu de aplicat şi, în acelaşi timp, in­complet, a apreciat Elena Car­chilan.

Gheorghe Burbulea, şef-ad­junct al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a accentuat că acest concurs a fost iniţiat cu scopul de a contribui la crea­rea şi intensificarea activităţii comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă de la unităţi­le care au organizaţii sindicale.

În prezent, comitete de acest fel există la 20-24 la sută din întreprinderile cu reprezentare sindicală, în special, din dome­niile energetică şi construcţii.

 

Caracter obligatoriu

 

Gheorghe Burbulea a con­statat că pentru constituirea comitetelor respective este ne­cesară o iniţiativă în acest sens din partea partenerilor sociali, inclusiv a sindicatelor, şi că, la modul practic, nu au existat cazuri în care propunerile în cauză să fie respinse de admi­nistraţiile întreprinderilor.

Crearea la unităţi a comite­telor pentru securitate şi sănă­tate în muncă este prevăzută de legislaţia naţională cu titlu de recomandare, în timp ce în multe dintre ţările membre ale Uniunii Europene acest lucru este obligatoriu, a specificat Gheorghe Burbulea.

În context, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Ra­murile Silvice şi Protecţia Me­diului Înconjurător, Valeriu Vidaico, a propus ca reprezen­tanţii sindicatelor să promo­veze şi în ţara noastră obliga­tivitatea acestor comitete prin intermediul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective.

 

Condiţiile concursului

 

Concursul pentru titlul „Cel mai bun reprezentant al sindi­catelor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănă­tăţii în muncă” este desfăşurat în fiecare an. La el pot să par­ticipe reprezentanţi ai orga­nizaţiilor sindicale primare, membri ai comitetelor pentru securitate și sănătate în mun­că din unităţile economice cu orice formă de proprietate din componenţa centrelor naţio­nal–ramurale ale CNSM.

Participanţii sunt salariaţi din cadrul întreprinderilor care au acces la locurile de mun­că, dar nu sunt conducători ai acestora, fac parte din comite­tele pentru securitate și sănă­tate în muncă şi ştiu ce abateri pot exista de la cerințele mini­me în acest domeniu.

Concursul se desfăşoară pe tot parcursul anului, iar pentru a se înscrie la acesta, reprezen­tanţii organizaţiilor sindicale primare trebuie să anunţe in­tenţia respectivă structurilor teritoriale de ramură. Unităţile la care în timpul anului se pro­duc accidente de muncă sunt excluse din concurs.

 

Gestionarea riscurilor

 

Participanţii au misiunea de a inspecta locurile de muncă şi a semnala conducătorului unităţii situaţiile existente sau cu potenţial de risc pentru an­gajaţi. Aceştia documentează toate cazurile semnalate, pre­cum şi măsurile întreprinse de angajator în vederea eliminării sau diminuării la maximum a riscurilor pentru viaţa sau să­nătatea lucrătorilor.

Toate problemele legate de securitatea şi sănătatea în muncă, soluţionate pe parcur­sul anului, cu eforturile nemij­locite ale participanţilor, sunt înregistrate şi prezentate comi­siilor de evaluare din centrele naţional–ramurale. Acestea, la rândul lor, sintetizează, inclu­siv cu implicarea angajatorilor, în măsura posibilităţilor, rezul­tatele obţinute în domeniul asi­gurării securităţii şi sănătăţii în muncă şi propun premierea participanţilor care au avut cele mai bune performanţe.

Conform condiţiilor actua­le ale concursului, din rândul participanţilor este desemnat un câştigător al locului întâi, câte doi – ai locului doi şi trei – pentru cel de-al treilea loc. Învingătorilor le sunt acordate diplome şi premii băneşti a câte 3000 de lei, 2000 şi, respectiv, 1000 de lei.

Participanţii la şedinţă au mai convenit ca cele mai reu­şite sisteme de asigurare a se­curităţii şi sănătăţii salariaţi­lor la locul de lucru, care sunt elaborate şi aplicate la unităţile care au organizaţii sindicale, să fie promovate pe larg, inclusiv prin intermediul ziarului „Vo­cea poporului”.

Reprezentanţii sindicatelor de ramură urmează să se întru­nească, la finele lunii ianuarie 2015, din nou, pentru a discu­ta şi definitiva propunerile de modificare şi perfecţionare a regulamentului privind desfă­şurarea acestui concurs. Ulte­rior, proiectul de modificare a acestui document va fi înaintat spre aprobare de către Comite­tul Confederal al CNSM.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com