17 octombrie 2018
Chisinau
Social

Respectarea legislației muncii și a Contractului colectiv, în atenția FSLC

Loading
Social Respectarea legislației muncii și a Contractului colectiv, în atenția FSLC
Respectarea legislației muncii și a Contractului colectiv, în atenția FSLC
Vocea poporului

Comitetul Executiv al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) s-a întrunit recent în ședință ordinară. Membrii comitetului s-au pronunțat asupra chestiunii cu privire la activitatea Camerei Naționale a Cărții și a Teatru­lui Dramatic de Stat pentru tineret „S ulițî Roz”, în vederea respectării legislației muncii și a prevederilor Convenției colective la nivel de ramură.

Tatiana Cazacu, șefa secției pro-tecție juridică și social-economică a aparatului Consiliului Republican al FSLC, a spus că, în mare parte, administrația acestor instituții res­pectă prevederile legislației mun­cii și a Convenției colective (nivel

de ramură), iar membrii de sin­dicat beneficiază de concedii su­plimentare de odihnă, conform prevederilor Convenției și Con­tractului colectiv de muncă (nivel de unitate).

Registrul de evidență a formularelor de carnete de muncă, precum și Registrul de evidență a circulației carnetelor de muncă sunt întocmite în conformitate cu Regulamentul respectiv. Adminis-trația respectă drepturile sindi-catului la informație, conform prevederilor art. 386 al Codului muncii și art. 23 din Legea sindi­catelor.

Administrația remunerează sa-lariații conform prevederilor Regu­lamentului cu privire la modul de stabilire a sporurilor, suplimente­lor, a premiilor și ajutorului mate­rial angajaților Camerei Naționale a Cărții, care este contrasemnat de președintele organizației sindicale din unitate. Regulamentul pre­vede pentru salariați spor pentru vechime în muncă, pentru grad de calificare, spor pentru importanță națională și pentru utilizarea, în exercițiul funcțiunii, a unei limbi străine. Premiile se acordă lunar, în funcție de competența profesi­onală și aportul personal al fiecă­rui salariat.

Și salariații de la Teatrul „S ulițî Roz” beneficiază de spor pentru vechime în muncă, de ajutor ma­terial unic și de concedii suplimen­tare în conformitate cu prevederi­le art. VI pct. 41 și 48 al Convenției colective (nivel de ramură) și de premiu anual, acordat în confor­mitate cu Hotărârea Guvernului nr. 180 din 11.03.2013.

Membrii Comitetului Executiv au menționat faptul că este ne­cesar ca administrația, de comun acord cu sindicatele, să prevadă în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de cel mult 0,15%  din fondul de retribuire a muncii pen­tru acțiuni prevăzute în Contractul colectiv de muncă, conform Legii sindicatelor (art. 35 p. 5).

În cadrul ședinței, s-a discutat și despre activitatea organizatori­că, educațională și informațională a organizațiilor sindicale de la Ansamblul Național Academic de

Dansuri Populare „Joc”, de la Școala sportivă de ciclism și de la Revista „Noi”. Totodată, mem­brii Comitetului Executiv al FSLC au recomandat liderilor sindicali să întreprindă măsuri în vederea îmbunătățirii activității sindica­le, în conformitate cu prevederile statutare și cu actele normative în vigoare.

La finalul ședinței, membrii Comitetului Executiv au discu­tat aspecte ce țin de organizarea Spartachiadei a XVI-a a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cul­tură. Etapa finală a spartachiadei urmează să se desfășoare în peri­oada 19-20 mai curent, pe terito­riul Caselor de Odihnă și Recupe­rare „Perlele Nistrului” din Vadul lui Vodă.

FSLC a mai desfășurat recent, în cooperare cu CNSM, un semi­nar informativ cu genericul „Ne­gocierea Contractului colectiv de muncă”. Evenimentul a fost or­ganizat în contextul declarării de către CNSM a Anului Contractu­lui Colectiv de muncă. Seminarul a reunit președinții organizațiilor sindicale primare din municipiul Chișinău.

 

Nadejda ANDRONIC,

vicepreședintă a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură

 

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și