Regulile de repartizare a biletelor pentru tratamentul balneosanatorial

vocea.md
Vocea Poporului, 24.01.2018

   

vocea.md

vocea.md

 

Dorim să aflăm prin intermediul ziarului „Vocea po­porului” care sunt aspectele juridice de repartizare a biletelor de tratament și responsabilitatea pentru încălcarea reglementărilor legale în acest domeniu? Condițiile, precum sunt „necesitate urgentă de a-și în­trema sănătatea” sau că „salariatul este de mult timp membru de sindicat”, oferă sau nu asiguratului drep­tul de a beneficia de bilet de tratament mai mult de o dată la trei ani?

 

Ion Pocaznoi, președintele Comitetului sindical al salariaților de la Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Cadrul legal cu privire la sistemul public de asigurări sociale îl constituie Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de mun­că şi alte prestaţii de asigurări sociale.

În scopul realizării acestor acte legislative, Guvernul Republi­cii Moldova, prin Hotărârea nr.290 din 19 aprilie 2010, a apro­bat Regulamentul cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recupera­rea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneo­sanatorial.

Potrivit pct. 42 și 43 ale acestui regulament, biletele de trata­ment sunt repartizate asiguraţilor 

în baza cererii depuse la co­mitetul sindical, cu anexarea recomandării medicale (F.0-70/e) eliberate de medicul de familie. Cererea depusă este examina­tă de către o comisie de la entitate, formată din reprezentanţi ai administraţiei şi organizaţiei sindicale sau, în cazul lipsei or­ganizaţiei sindicale, numai din reprezentanţii administraţiei. Or, președintele comitetului sindical nu este în drept să elibereze bilete de tratament în baza dispoziției personale.

O condiție principială în acest sens (pct.49 din regulament) constă în faptul că asiguratului i se eliberează pe banii bugetu­lui asigurărilor sociale de stat cel mult un bilet o dată la trei ani consecutivi, cu excepţia cazurilor specificate la punctul 5 al Re­gulamentului sus-menționat. Punctul 5 din acest regulament se referă la tratamentul în secţiile specializate, nemijlocit după externarea bolnavilor din instituţiile medicale după infarct mio­cardic acut, al celor operaţi în caz de boală ulceroasă a stoma­cului sau duodenului, de extirpare a vezicii biliare, fără a lua în considerare suma contribuţiilor transferate în bugetul asigură­rilor sociale de stat în anul precedent celui de gestiune.

Cazurile precum sunt „necesitate urgentă de a-și întrema sănătatea” sau că „este de mult timp membru de sindicat” nu oferă asiguratului dreptul de a i se elibera bilet de tratament mai mult de o dată la trei ani.

Cât privește răspunderea pentru încălcarea reglementărilor sus-menționate, pct. 68 și 70 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 290 din 19.04.2010 dispun în acest sens că beneficiarul biletului poartă răspundere materială pentru obținerea biletului în temeiul documentelor falsificate, prin rambursarea costului biletului în contul CNSM și al Casei Naționale de Asigurări Sociale.

În cazul încălcării prevederilor Regulamentului respectiv, persoana vinovată de prejudiciul material cauzat bugetului asi­gurărilor sociale de stat va restitui prețul deplin al biletului.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.