Protecţie contra acţiunii agenților cancerigeni sau mutageni

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 12.09.2017

   

adevarul.ro

adevarul.ro

 

Angajații expuși riscului de contaminare cu agenți cancerigeni sau mutageni se vor bucura de mai multă protecţie la locul de muncă. Un regulament sanitar a fost aprobat recent de Guvern.

 

Astfel, Regulamentul sanitar privind protecția să-nătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expu­nerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă impune angajatorilor un şir de obligaţii:

1) să organizeze activitatea astfel încât lucrătorii să nu mănânce, să nu bea şi să nu fumeze în zonele în care există risc de contaminare cu agenţi cancerigeni sau mutageni;

2) să furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de pro­tecţie adecvată sau altă îmbrăcăminte specială;

3) să prevadă locuri separate pentru depozitarea hainelor de lucru sau a îmbrăcămintei de protecţie, pe de-o parte, şi a hainelor de stradă, pe de altă parte;

4) să pună la dispoziţia lucrătorilor grupuri sanitare și dușuri;

5) să depoziteze corect echipamentele de protecție într-un loc bine stabilit, să le verifice şi să le cureţe, dacă este posibil, înainte şi, în orice caz, după fiecare utilizare;

6) să repare sau să înlocuiască echipamentele de protecţie defecte înainte de o nouă utilizare.

Conform documentului, angajatorul va reduce uti­lizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă, în special prin înlocuire, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu o substanță sau un procedeu care, în condițiile de utilizare, nu este dă­unător sau este mai puțin periculos pentru sănătatea sau, dacă este cazul, pentru securitatea lucrătorilor.

Totodată, angajatorul este obligat să 

informeze lucrătorii cu privire la instalațiile, recipientele sau am­balajele ce conțin agenți cancerigeni sau mutageni, să asigure etichetarea clară și vizibilă a acestora și să expună semnele de avertizare în mod cât mai vizibil.

Pentru orice activitate care poate prezenta un risc de expunere la agenţi cancerigeni sau mutageni, au­toritatea teritorială de sănătate publică trebuie să de­termine natura, gradul şi durata expunerii lucrătorilor. Asta pentru ca angajatorul să poată evalua orice risc legat de securitatea sau sănătatea salariaţilor și să poată stabili măsurile ce trebuie luate.

La rândul lor, lucrătorii expuși acțiunii agenților can­cerigeni sau mutageni la locul de muncă sunt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice. Toate cazurile de cancer identifica­te în urma acestor examene trebuie să fie notificate autorității teritoriale de sănătate publică.

Aprobarea Regulamentului sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de ex­punerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă este argumentată prin lipsa unui act nor­mativ care să  stipuleze  exigențe igienice în dome­niul respectiv, având în vedere incidența sporită a mortalității populației, inclusiv apte de muncă, din cauza bolilor de cancer.

Printre lucrările ce pot provoca degajarea agenților cancerigeni se numără: procedeul de fabricare a au­raminei, lucrări care implică expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente în funingine, gudron de cărbune, pulberi și fumuri, procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic și lucrări ce implică expunerea la pulberi de lemn de esență tare.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.