30 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Propunerile sindicatelor pe marginea politicilor fiscale pentru anul viitor

Loading
Fără categorie Propunerile sindicatelor pe marginea politicilor fiscale pentru anul viitor
Propunerile sindicatelor pe marginea politicilor fiscale pentru anul viitor

cnsm-politica-fiscala

 

Propunerile şi obiecţiile sindica­telor legate de modificarea şi com­pletarea unor acte legislative în legătură cu stabilirea politicii fis­cale pentru 2017 vor fi discutate, în timpul apropiat, cu specialiştii Ministerului Finanţelor. Unele dintre acestea au fost formulate şi în anul trecut, dar atunci repre­zentanţii Guvernului au motivat că sunt presaţi de timp şi au pro­mis că le vor analiza mai detaliat în cadrul discuţiilor pe margi­nea aceloraşi politici pentru anul viitor.

 

Propunerile respective au fost discutate în cadrul celei mai recente şedinţe a Comite­tului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Ele se referă la peste 20 de chestiuni, articole sau alineate din proiectul respectiv şi ţin, în special, de sistemul de impozitare, a precizat Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM.

Cu referire la modalitatea propusă de re­prezentanţii Guvernului în ceea ce priveşte reglementarea activităţii individuale din comerţ, care vine să substituie patenta de întreprinzător în acelaşi domeniu, sindica­liştii au apreciat că aceasta este binevenită. Ei au venit însă cu o precizare ce ţine de per­ceperea impozitului pe venit de la cei care practică activitate economică individuală şi obţin venituri anuale de până la 600 de mii de lei, achitând impozit în mărime de unu la sută, dar nu mai mult de 3000 de lei pe an, şi anume: casele de marcat să fie intro­duse după înregistrarea acestor persoane.

 

Îmbunătăţirea evidenţei fiscal

 

Totodată, reprezentanţii CNSM au ple­dat pentru îmbunătăţirea evidenţei fiscale legate de activitatea de întreprinzător în bază de patentă. Problema principală se referă la faptul că aceştia ajung să dispună de un rulaj mare, dar nu folosesc case de marcat şi nu au documente despre prove­nienţa materiei prime. În acelaşi timp, este normal ca întreprinzătorii să contribuie din veniturile pe care le obţin la formarea bugetului public naţional şi, respectiv, la finanţarea sferei sociale.

În contextul în care specialiştii Ministe­rului Finanţelor au lansat o iniţiativă pri­vind implementarea în legislaţia fiscală a conceptului de soluţie fiscală individuală anticipată, reprezentanţii sindicatelor le sugerează să se mai gândească asupra aces­tei idei.

Iniţiativa în cauză presupune 

emiterea unei autorizaţii prin care agentul economic este ghidat în soluţionarea unei probleme sau a alteia. În schimb, el trebuie să achite pentru aceasta 3000 de euro. În prezent, acest tip de servicii este prestat antrepre­norilor gratuit. Dacă soluţia fiscală indi­viduală anticipată va fi implementată, iar legislaţia se va schimba, agenţii economici vor rămâne şi fără bani, dar şi cu probleme­le nesoluţionate.

 

Majorarea scutirilor personale

 

În ceea ce ţine de impozitul pe venit, autorii proiectului privind politica fiscală pentru 2017 propun majorarea cu şapte la sută a tranşei de venit impozabil şi cu cinci la sută a scutirii personale, indicatori care ar urma să rămână la acelaşi nivel pe par­cursul următorilor trei ani. Pe de altă parte, reprezentanţii sindicatelor solicită ca scuti­rile personale să fie egale cu valoarea mini­mului de existenţă.

„Am argumentat prin faptul că, în 2015, inflaţia a fost de 9,7 la sută, pentru 2016 este preconizată la nivel de 6,8 la sută, iar pentru anul viitor – de cinci la sută. Cu alte cuvinte, am solicitat să fie luate în consi­deraţie toate aceste rate ale inflaţiei pe anii precedenţi şi ca nivelul scutirii persoane să fie nu mai mic decât minimul de existenţă. Evident că aceste scutiri presupun costuri foarte mari, ce se ridică la 700 mln. de lei”, a precizat Sergiu Sainciuc.

 

Costul pentru

înlesnirile acordate

persoanelor fizice se ridică la 700 mln. de lei

 

Pentru al doilea an consecutiv, reprezen­tanţii CNSM au ridicat şi problema impo­zitării indemnizaţiei de concediere, iar de această dată conducerea Ministerului Fi­nanţelor a căzut de acord ca aceasta să fie discutată.

În opinia sindicaliştilor, menţinerea în continuare a acestei impozitări este un pa­radox, de vreme ce indemnizaţia de conce­diere este o plată compensatorie. Totodată, din această sumă este perceput impozitul pe venit, nu însă şi contribuţii de asigurare socială de stat şi medicală.

Reprezentanţii sindicatelor au propus ca, în caz de menţinere în continuare a impozitului pe venit din indemnizaţiile de concediere, cel puţin să fie reţinute şi con­tribuţiile de asigurări sociale de stat, pen­tru ca suma acestor plăţi să fie introdusă în venitul total din care va fi calculată ulterior pensia de vârstă. În acelaşi timp, dacă va fi exclus impozitul pe venit, să nu fie perce­pute nici aceste plăţi.

 

Deducerea donaţiilor

 

Un alt aspect important abordat de sin­dicalişti ţine de propunerea autorilor pro­iectului privind politica fiscală pentru 2017 de modificare a Codului fiscal în ceea ce priveşte deducerea donaţiilor. În corespun­dere cu aceasta, deducerile ar urma să fie aplicate doar în cazul donaţiilor făcute în scopuri filantropice sau al sponsorizărilor în favoarea autorităţilor publice, a insti­tuţiilor publice şi a caselor de copii. Suma maximă a acestora nu va putea depăşi însă cinci la sută din venitul impozabil.

Prin acelaşi amendament, reprezentan­ţii Ministerul Finanţelor intenţionează să excludă dreptul agenţilor economici de a deduce donaţiile efectuate în favoarea or­ganizaţiilor sindicale şi patronale. Proble­ma a apărut după ce unii agenţi economici au făcut uz de acest drept cu scopul de a se eschiva de la plata impozitelor.

În cadrul întâlnirilor avute cu specialiş­tii ministerului respectiv, sindicaliştii au cerut ca dreptul în cauză să fie păstrat. O altă chestiune abordată în context s-a axat pe solicitarea ca sindicatele, organizaţiile primare să fie scutite de obligaţiunea de a depune declaraţii de venit, pe motiv că ele nu desfăşoară activitate economică.

Sindicatele vor discuta cu autorii pro­iectului privind politica fiscală pentru anul viitor şi pe marginea modificării meca­nismului actual de taxare a importului de automobile noi şi uzate. În opinia repre­zentanţilor CNSM, această reglementare ar putea contribui la creşterea veniturilor la bugetul public şi, în particular, la acope­rirea costurilor necesare pentru majorarea scutirilor personale la impozitul pe venit.

Mai mulţi membri ai Comitetului Confe­deral al CNSM au accentual în cadrul dis­cuţiilor axate pe acest subiect că sindicatele trebuie să insiste în continuare ca scutirile personale la impozitul pe venit să nu fie mai mici decât minimul de existenţă. Ei au remarcat că o premisă importantă pentru aceasta o constituie şi tendinţa din ultima vreme de reducere a ponderii economiei informale, în urma mai multor demersuri şi eforturi făcute de sindicalişti.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com