24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Propunerile CNSM privind unele aspecte ale reformei sistemului de pensii din țară

Loading
Fără categorie Propunerile CNSM privind unele aspecte ale reformei sistemului de pensii din țară
Propunerile CNSM privind unele aspecte ale reformei sistemului de pensii din țară

pensionari-2

 

Pentru a schimba situația, propu­nem două opțiuni pentru calcularea pensiei contributive:

 

Opțiunea I prevede două variante pro­gresive de formule cu coeficienți, pornind de la vârstele de pensionare și de la stagiul de cotizare.

Prima variantă prevede stabilirea coe-ficienților de înlocuire a salariului cu pensia în funcție de vârsta salariatului. Astfel, se propune ca rata de înlocuire pentru salariații cu vârsta sub 40 de ani să constituie coefici­entul 0,9%, de la 40 de ani până la 50 de ani – 1,1%, între 51 și 63 de ani pentru bărbați și între 51 și 60 de ani pentru femei – 1,5%, iar pentru vârsta ce depășește 63 de ani pentru bărbați și 60 de ani pentru femei – 2,5%.

Varianta a doua prevede stabilirea coeficienților ratei de înlocuire a salariului cu pensia în funcție de stagiul de cotizare. Se propun următorii coeficienți ai ratei de înlocuire, luând în calcul stagiul de cotizare: 0,9% pentru stagiul de cotizare de până la 20 de ani; 1,1% pentru stagiul de cotizare de 21-30 de ani; 1,5% pentru stagiul de cotiza­re necesar la momentul pensionării și 2,5% pentru persoanele care au rămas pe piața forței de muncă după atingerea vârstei de pensionare.

Ambele variante permit valorizarea ve­niturilor obținute de salariat pe parcursul activității de muncă și stimularea menținerii mai îndelungată a acestuia pe piața forței de muncă. Concomitent, veniturile urmează a fi ajustate în proporție de 100% la creșterea prețurilor de consum.

Efectul acestei opțiuni se va amplifica odată cu sporirea nivelului de 

informare a angajaților privind beneficiile ocupării formale și a modului de formare a pensi­ilor pentru limita de vârstă. Pe lângă efec­tul motivațional, ajustarea coeficienților de multiplicare va atenua presiunile asupra părții de cheltuieli a bugetului de asigurări sociale de stat.

Totodată, creșterea corelării dintre veni­turi și pensii va spori încrederea populației în sistemul public de pensii și, respectiv, va scădea înclinația spre ocupare informală.

Opțiunea II: Pensia se determină în proporție de 42% din venitul mediu lunar asigurat pentru stagiul întreg de cotizare.

Trebuie subliniat faptul că venitul mediu lunar asigurat luat în calcul la determinarea cuantumului pensiei contributive trebuie actualizat obligatoriu, pentru a păstra pute­rea de cumpărare a acestuia.

Conform practicii internaționale, actu­alizarea venitului poate fi efectuată prin înmulțirea valorii nominale a acestuia din anul „n” cu media aritmetică dintre creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum și creșterea anuală a salariului mediu pe țară înregistrată din anul „n” în care a fost rea­lizat venitul asigurat până în anul anterior anului de pensionare. Concomitent, este important să fie menținută majorarea pro­gresivă a pensiilor cu cel puțin 2% pentru fi­ecare an realizat suplimentar stagiului total de cotizare, fapt ce va recompensa asigurații care activează pe piața muncii o perioadă în­delungată și, totodată, va stimula îmbătrâ­nirea activă.

Trebuie subliniat faptul că, indi­ferent de opțiunea care va fi accep­tată, noua formulă trebuie să fie una simplă și pe înțelesul viitorilor bene­ficiari de pensie și să asigure în ur­mătorii ani majorarea mărimii me­dii a pensiei pentru limită de vârstă până la cel puțin nivelul minimului de subzistență pentru pensionari, iar ulterior, rata de înlocuire să atingă nivelurile prevăzute de standardele internaționale (40%).

Totodată, urmează să fie stabilite termene concrete de atingere a scopu­rilor propuse de sindicate. Cu certitu­dine, asigurarea unei transparențe a formulei de calculare a pensiei trebu­ie să fie însoțită de crearea unui calcu­lator online, care ar oferi posibilitate persoanelor pensionate de a verifica corectitudinea pensiei deja stabilite conform noii formule și astfel va eli­mina orice neclarități în acest sens, dar și tinerilor angajați de a-și mode­la viitoarea pensie și a se convinge de beneficiile declarării tuturor venitu­rilor pasibile de contribuții de asigu­rări sociale.

9. Combaterea economiei infor-male

Pentru asigurarea sustenabilității siste­mului de asigurări sociale de stat în cadrul reformei sistemului de pensii și acumulării mijloacelor necesare pentru achitarea pen­siilor curente și a viitoarelor pensii, pe lângă măsurile propuse de reformă, se cere în mod imperios de a întreprinde măsuri adecvate și urgente privind combaterea economiei in­formale și a achitării salariilor „în plic”.

Propunerile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova vor asigura crearea unui sistem de pensii echitabil, sustenabil și transparent.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com