19 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Program de formare a negociatorilor sindicali, urmat de noi lideri

Loading
Fără categorie Program de formare a negociatorilor sindicali, urmat de noi lideri
Program de formare a negociatorilor sindicali, urmat de noi lideri

seminar-sanatatea

 

Un program de formare a competenţelor de negociere în domeniul muncii a fost organizat, recent, pentru un grup numeros de lideri sindicali aleşi de curând în calitate de preşedinţi ai comitetelor sindicale ale organizaţiilor primare din com­ponenţa Federaţiei Sindicale „Sănătatea”.

 

Aurel Popovici, preşedintele acestei federaţii, a menţionat că, pentru a-şi face bine munca de reprezentare a membrilor în re­laţiile pe care le au aceştia cu angajatorii, liderii sindicali au nevoie de un bagaj de cunoştinţe şi de experienţă practică. Această misiune nu este una uşor de înde­plinit şi, de aceea, este necesar, în primul rând, ca liderii sindicali să beneficieze de instruire pentru a putea face faţă tuturor probleme­lor cu care se vor confrunta.

De asemenea, nu este posibil ca un singur om să rezolve toate problemele care apar într-o in­stituţie medicală, a apreciat Au­rel Popovici. „Dacă vă veţi putea convinge colegii să fie uniţi şi să vă susţină, atunci veţi avea şanse mai mari de a obţine rezultatele dorite”.

 

Program licenţiat

 

Programul urmat de noii lideri sindicali din sectorul de ocroti­re a sănătăţii este unul de studii superioare suplimentare şi este licenţiat. Tema acestuia este par­teneriatul sindical în sfera mun­cii, iar specialitatea – negociatori sindicali, a precizat Mihail Dutca, consilier principal al Federaţiei Sindicale „Sănătatea”.

 

g_cnsm

Toate clauzele negociate între angajator şi salariaţi au putere de lege

 

Programul conţine patru se­siuni a câte trei zile de instruire. Primele două sesiuni au fost re­alizate pe parcursul seminarului cu genericul „Parteneriatul soci­al în sfera muncii”, desfăşurat în perioada 30 septembrie – 2 oc­tombrie curent.

Cea de-a treia sesiune ar putea avea loc până la sfârşitul acestui an, iar cea de-a patra – în prima jumătate a anului viitor, după care participanţilor le vor fi în­mânate certificate de absolvire a acestui program.

Programul pentru primele trei zile de instruire a inclus urmă­toarele teme: parteneriatul social în sfera muncii, dreptul muncii, remunerarea, arta comunicării şi psihologia negocierilor.

 

Agenda seminarului

 

Participanţii au fost famili­arizaţi cu principiile, formele, nivelurile de parteneriat social prevăzute de cadrul legislativ şi normativ existent la nivel inter­naţional, precum şi cu toate regle­mentările naţionale în domeniu. Ei au luat cunoştinţă şi de siste­mul de dialog social desfăşurat în prezent la nivel european, dar şi de aspectele legate nemijlocit de sectorul sănătăţii.

Programul a mai inclus aspecte legate de drepturile sindicale. Or, pentru a-şi cunoaşte drepturile şi a-şi îndeplini atribuţiile de pre­şedinţi ai comitetelor sindicale, participanţii trebuie să fie fami­liarizaţi şi cu un şir de prevederi consfinţite în actele normative ale dreptului internaţional.

Cea de-a treia zi a seminarului a inclus chestiuni legate de abc-ul sindical, în particular, contabili­tatea sindicală, aspecte legate de organizarea unei adunări sindi­cale, de întocmirea unui proces-verbal etc.

 

Dreptul muncii

 

Igor Zubcu, vicepreşedinte al Federaţiei „Sănătatea”, a remar­cat, cu referire la dreptul muncii, precum că, în cadrul raporturilor de muncă, acesta conţine clauze obligatorii şi negociabile. Cele obligatorii sunt clauze legale, prevăzute de actele normative adoptate de diferite autorităţi, pe când cele negociabile sunt indivi­duale şi colective.

Clauzele individuale sunt ne­gociate de salariaţi şi angajatori şi sunt prevăzute în contractul in­dividual de muncă, iar cele colec­tive – în convenţiile colective de nivel naţional şi de ramură, dar şi în contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate.

Constituţia ţării noastre pre­vede că dreptul la negociere în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colec­tive sunt garantate.

Astfel, salariaţii sau reprezen­tanţii acestora şi angajatorii pot negocia, adiţional la clauzele pre­văzute de actele normative şi le­gale, garanţii suplimentare pen­tru salariaţi.

Prin clauzele negociabile se pot obţine doar drepturi şi garan­ţii mai mari decât cele minime prevăzute în actele normative şi legislative. Codul muncii stipu­lează că acele clauze care duc la înrăutăţirea normelor prevăzute de acest cod şi de alte acte nor­mative sunt nule din start, din cauza că prin negocieri nu putem să limităm din drepturile salari­aţilor.

Sunt obligatorii spre executare de către angajatori nu doar cla­uzele legale prevăzute în actele normative, ci şi cele negociate şi stipulate în contractele indivi­duale de muncă şi în contractele colective de muncă. Legislaţia muncii prevede că salariaţii nu pot renunţa la drepturile lor şi nici negocia drepturi pentru ei sub prevederile legale.

Este important şi faptul că toate clauzele negociate între an­gajator şi salariaţi au putere de lege. Codul muncii prevede că atât convenţiile, cât şi contracte­le colective de muncă, au aceeaşi putere ca şi celelalte acte norma­tive elaborate şi adoptate de către structurile de stat.

 

Sistemul de remunerare

 

Ion Cucu, consilier principal al Federaţiei „Sănătatea”, a con­statat că sistemul actual de plată a muncii angajaţilor din instituţi­ile medico-sanitare publice înca­drate în asigurările obligatorii de asistenţă medicală se bazează pe o hotărâre de Guvern, aprobată în 2003.

 

g_cnsm

Noul sistem trebuie bazat pe funcţii, responsabilitate şi costul real al muncii

 

„La acel moment, sistemul în cauză satisfăcea situaţia ce ţine de plata munci în raport cu res­ponsabilitatea, calitatea, volumul şi pregătirea profesională a spe­cialiştilor. Situaţia s-a schimbat însă şi el nu mai face faţă salariză­rii angajaţilor în raport cu costul real al  muncii. Sistemul acesta realizează plata muncii în raport cu sursa financiară disponibilă, nu cu valoarea reală a muncii lu­crătorului”, a apreciat Ion Cucu.

În prezent, este elaborat un nou sistem de remunerare a muncii în sistemul de ocrotire a sănătăţii.

„Tindem să elaborăm un sis­tem de plată pentru fiecare dintre funcţiile pe care le avem în siste­mul de sănătate. În acest caz, va fi o diferenţiere a plăţii muncii, axată în primul rând pe funcţia ocupată”, a subliniat Ion Cucu.

Un proiect al noului sistem de remunerare a muncii în sistemul de sănătate a fost deja elaborat şi discutat la Colegiul Ministerului Sănătăţii. În context, au fost date indicaţii ca, până pe 15 octom­brie, să mai fie concretizate unele chestiuni, după care să fie propus din nou spre dezbateri.

Poziţia Federaţiei „Sănătatea” coincide cu cea a actualului mi­nistru al Sănătăţii, Ruxanda Gla­van, a concretizat Ion Cucu.

Rezultatul acestei activităţi va depinde mult de sursa de finanţa­re ce va fi alocată pentru sistemul de ocrotire a sănătăţii, or, cea de acum nu este suficientă. Pentru ca lucrurile în acest domeniu să funcţioneze normal, prima de asigurare medicală ar trebui să fie de cel puţin 12 la sută, faţă de nouă la sută, în prezent. Pentru ca sistemul de sănătate să satisfacă cerinţele cetăţenilor, care să poa­tă beneficia de asistenţă medicală de calitate, la timp şi în volumul necesar, această primă ar trebui să constituie 14 la sută, a afirmat sursa citată. Deşi mai este încă un volum mare de lucru, reprezen­tanţii sindicatului „Sănătatea” speră că noul sistem de remune­rare a muncii în sistemul de ocro­tire a sănătăţii va fi definitivat şi aprobat până la finele acestui an, pentru a fi implementat din ianu­arie 2016.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com