22 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Privim cu speranță și optimism în viitor

Loading
Fără categorie Privim cu speranță și optimism în viitor
Privim cu speranță și optimism în viitor

sindindcomservice

 

Recent, activul Federației Sindicatelor „Sindindcomservice” s-a întrunit într-o șe-dință ordinară, la care au fost prezenți reprezentanți ai tu-turor organizațiilor membre. În cadrul reuniunii, a fost audiat raportul Consiliului federației cu privire la acti­vitatea desfășurată în anul 2016, raport prevăzut de Sta­tutul acestei federații.

 

Raportul de dare de seamă a fost prezentat de către președinta Consiliului Federației „Sindind­comservice”, Ana Selina, care a re­marcat că în perioada de referință entitatea respectivă s-a ghidat în activitatea sa de Programul de activitate aprobat în cadrul Con­gresului V al sindicatului. Acest document prevede asigurarea pen-tru membrii de sindicat a unor sa­larii decente și achitarea acestora în termenul stabilit, respectarea securităţii şi a sănătăţii în mun­că, axarea pe aspectele ce țin de ocuparea tinerilor și egalitatea de șanse pentru salariați și salariate, consolidarea organizațională și fi­nanciară a sindicatului.

În anul care s-a scurs au fost obținute rezultate destul de bune. Astfel, la 98 la sută dintre între­prinderi au fost încheiate contrac­te colective de muncă, iar mul­te dintre acestea prevăd pentru membrii de sindicat facilități și măsuri de protecție superioare ce­lor stipulate în Convenția colecti­vă la nivel de ramură. În perioada de referință, Consiliul federației a acordat o atenție deosebită cazu­rilor de neachitare la timp a sala­riilor. Deși aceste acțiuni ilegale deocamdată nu au fost eliminate în totalitate, totuși, în anul 2016 restanțele salariale s-au redus de patru ori.

În raportul prezentat de către președinta Consiliului federației, dar și în intervențiile liderilor sin­dicali, a fost trecută în revistă ac­tivitatea Consiliului federației și a comitetelor sindicale la capitolul soluționarea problemelor cu care se confruntă membrii de sindicat: combaterea cazurilor de concediere ilegală, de transferuri ne­justificate și de aplicare abuzivă a sancțiunilor disciplinare; neres­pectarea prevederilor contractelor individuale și colective de mun­că, dar și a Convenției Colective la nivel de ramură. Pe parcursul perioadei de referință, au fost oferite consultații juridice pen­tru 634 de membri de sindicat din 47 de organizații sindicale. Pentru că este foarte importantă interacțiunea cu comitetele sin­dicale, cu membrii de sindicat chiar la locul de muncă, pe par­cursul anului 2016, conducătorii și angajații aparatului Consiliului federației au efectuat 70 de vizite în organizațiile sindicale.

La fel ca şi în anii precedenţi, Consiliul federaţiei a abordat 

sis­temic activităţile ce ţin de instru­irea activului sindical în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. În acest scop, au fost desfăşurate mai multe seminare tematice, în cadrul cărora au fost instruiţi 80 de reprezentanţi ai sindicatelor cu atribuţii speciale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Drept urmare, comitetele sindica­le şi-au intensificat activitatea de ameliorare a condiţiilor de mun­că: asigurarea cu îmbrăcăminte specială, organizarea alimentaţiei speciale, evaluarea riscurilor şi lichidarea locurilor de muncă ce prezintă riscuri sporite de acciden­tare, lucru confirmat şi de tendinţa de reducere a numărului de acci­dente de muncă, în special, a celor cu urmări grave.

A fost desfăşurată o muncă con­siderabilă în domeniul instruirii sindicale, în acest sens accentul fiind pus în egală măsură pe in­struirea membrilor comitetelor sindicale, a celor din comisiile de cenzori, membrilor de rând ai sin­dicatelor. În total, au beneficiat de diverse forme de instruire peste 450 de persoane, de două ori mai multe ca în anul trecut.

Atât raportorul, cât şi liderii sin­dicali care au luat cuvântul, au fost unanimi în ideea că deși nu toate scopurile propuse au fost transpu­se în viaţă, în general, federaţia şi organizaţiile ei sindicale privesc cu optimism în viitor şi sunt hotărâte să nu-şi trădeze menirea supremă: de a fi principalul sprijin şi apără­tor al oamenilor muncii.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com