Practici europene de stabilire a salariilor în ramura construcţiilor

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 11.04.2018

   

sindicons

 

Practicile europene de struc­turare a capitolului legat de salarizare din convenţia co­lectivă sunt asimilate de par­tenerii de dialog social tripar­tit din ramura construcţiilor şi a materialelor de construcţie, cu suport din partea exper­ţilor Organizaţiei Internaţio­nale a Muncii. În consecinţă, în ramura construcţiilor din ţara noastră ar putea fi stabi­lite mai multe cuantumuri ale salariilor minime şi nu doar unul, ca până acum.

 

Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”, a precizat că, în corespundere cu standar­dele europene, ar urma să existe nu un salariu minim pe ramură, ci mai multe cuantumuri pentru pri­ma categorie de calificare, dife­renţiate pe sectoare. Acestea pot ţine de contrucţii, materiale de construcţie, prestatori de servicii, proiectare, fabricarea sticlei etc.

Astfel, în urma discuţiilor pur­tate de partenerii sociali din con­strucţii – Federaţia „Sindicons”, Ministerul Economiei şi Infras­tructurii şi Federaţia „Condrumat”, aceştia au convenit să negocieze şi să prevadă în convenţia colecti­vă de ramură mai multe forme de salarizare în baza reţelei tarifare şi a celei netarifare.

Conform înţelegerilor la care s-a ajuns, fiecare 

dintre cei trei parteneri va delega câte doi re­prezentanţi într-un grup de lucru, care, timp de două luni, va desfă­şura negocieri colective legate de capitolul salarizare din convenţia colectivă. La expirarea acestei pe­rioade, va fi convocată o şedinţă a Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura construcţiilor, pentru a fi semnat un acord adiţional de modificare şi completare a convenţiei colec­tive de muncă.

Înainte însă ca acest acord adi­ţional să fie încheiat, urmează ca la Chişinău să vină din nou ex­pertul OIM Ovidiu Jurca, pentru a evalua activitatea desfăşurată pe parcursul celor două luni. Reprezentantul OIM va continua să acorde asistenţă partenerilor soci­ali din construcţii, inclusiv în ceea ce ţine de pregătirea cadrelor.

De remarcat că, în ultimii apro­ximativ doi ani, au existat unele inadvertenţe legate de dialogul social din ramura construcţiilor, în special, în ceea ce priveşte sta­bilirea salariului minim. Una din cauzele care au generat această stare de lucruri a fost şi o modi­ficare operată în legislaţie, prin care s-a stabilit că salariul minim nu poate să includă unele sporuri şi adaosuri. Rezultatele negocie­rilor ce vor fi purtate la nivel de ramură vor sta la baza dialogului social care va fi desfășurat ulteri­or la nivel de unitate, inclusiv pe marginea încheierii contracteor colective de muncă.

De notat că de asistenţă simi­lară din partea expertului OIM au beneficiat anterior şi parteneriii sociali din ramura textilelor, care au reuşit astfel să negocieze şi să încheie o nouă convenţie colecti­vă de ramură.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.