Peste 130 mln. euro pentru realizarea Planului naţional de facilitare a comerţului

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 06.12.2017

   

gov.md

gov.md

 

Ministerul Economiei şi Infras­tructurii a propus spre dez­bateri publice un proiect al Planului național de facilitare a comerțului pentru anii 2017-2020. Pentru  realizarea preve­derilor documentului, sunt ne­cesare aproximativ 137,1 mln. euro.

 

Potrivit estimărilor ministerului, o atenție deosebită se va acorda operațiilor vamale în derularea tranzacțiilor transfrontaliere și crearea sistemului informațional privind evidența unităților de transport agreate pentru transportarea mărfurilor (pentru transport de marfuri ne adresăm la trans-cont.com). Asistența financiară pentru acest do­meniu fiind estimată la circa 68 mln. de euro. O bună parte a aces­tor bani urmează să se cheltuiască pentru dezvoltarea punctelor de trecere a frontierei și moderniza­rea infrastructurii vamale, dar și pentru asigurarea cu echipamente specifice de control vamal (scanere X-Ray, echipamente de laborator) și mecanisme moderne și securi­zate de procesare automatizată a tranzacțiilor (risk management, audit post-vămuire, schimb de date cu autoritățile vamale din UE şi CSI).

 

Suportul financiar destinat

 

Agenției Naționale pentru Sigu-ranța Alimentelor se estimează la 12,9 mln. de euro. Ponderea cea mai mare a suportului pentru ANSA o vor constitui investițiile de infrastructură. Astfel, proiectul prevede construirea a cel puțin două puncte de control fitosanitar și sanitar-veterinar, conform nor­melor UE, la punctele de trecere a frontierei cu Uniunea Europeană şi Ucraina.

Autorii proiectului susţin că e strict necesară dotarea ANSA cu un sistem integrat informațional, care să asigure managementul și evidența documentelor permisive, gestionate de agenție, registre­le aferente siguranței alimentare, schimbul de date automatizat cu autoritățile similare din țările Uni­unii Europene și CSI, dar și cu alte autorități pe plan național, partici­pante la controlul transfrontalier.

Agenția Națională Transport Auto are nevoie de suport în speci­al pentru revizuirea și modificarea, după caz, a regulilor existente pri­vind importul de mărfuri perisabile, achiziționarea laboratorului pentru verificarea parametrilor tehnici ne­cesari pentru transportarea măr­furilor ușor alterabile și certifica­rea autovehiculelor  pentru astfel de mărfuri. E necesară elaborarea unor programe de instruire pentru reprezentanții mediului de afaceri, implicați în transportul de măr­furi perisabile, crearea sistemului informațional privind evidența unităților de transport agreate pentru transportarea produselor ușor alterabile. La acest capitol, suportul financiar este estimat la 

5,1 mln. de euro.

În acelaşi timp, necesită asis-tență financiară, suport tehnic și juridic pentru  implementarea Planului naţional de facilitare a comerţului Ministerul Economiei şi Infrastructurii (în jur de 4 mln. de euro), Ministerul Finanţelor (6,6 mln. de euro), Poliţia de Frontieră (1,7 mln. de euro), Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (830 de mii de euro), Institutul Naţional de Metrologie (1 mln. de euro), Insti­tutul de Standardizare din Moldo­va (310 mii de euro), Centrul Naţi­onal de Acreditare  MOLDAC (175 de mii de euro).

Proiectul Planului Naţional de Acţiuni în domeniul facilitării co­merţului pentru anii 2017-2020 mai include elaborarea şi aprobarea unui nou Cod vamal, elaborarea şi aprobarea Regulamentului de pu­nere în aplicare a legii respective.

„La implementarea planului re­spectiv, trebuie să se pună accent pe instruirea salariaţilor din cadrul ANSA şi ai Serviciului Vamal, ast­fel ca să avem produse alimentare de calitate şi să nu ne confruntăm cu fenomenul fluctuaţia cadrelor”, a opinat Valentina Chiriac, preşe­dinta Federaţiei Sindicale a Lu­crătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri „SindLUCAS”, fiind contactată de ziarul „Vocea poporului”.

Implementarea prevederilor planului respectiv va fi asigurată din bugetul autorităţilor desem­nate drept responsabile, precum şi cu suportul financiar al parteneri­lor externi.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.