Perioadă de probă la angajare, şi pentru tinerii specialişti

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 06.12.2017

   

arhivă personală

arhivă personală

 

Federaţia Sindicală a Lucrătorilor din Comert, Alimentaţia Publică, Cooperatia de Consum, Servicii, Re­staurante si Hoteluri din Republica Moldova „SindLUCAS” a organizat două seminare, unul la Străşeni şi altul în Chişinău, la care au fost abordate următoarele teme: Mo­dificări la Codului muncii în anul 2017; Tichetele de masă; Evaluarea factorilor de risc; Acțiuni în vederea minimizării riscurilor de producere a unor accidente de muncă. 

 

Seminarul a reunit peste 40 de membri de sindicat, membri ai activului sindical.

Formatorul Ilona Josanu, magistru în drept, a moderat seminarul de la Străşeni. Ea a vorbit despre ultimele modificări ope­rate la Codului muncii, în special, cu privire la unele obligații administrative ale anga­jatorului, perioada de probă, temeiurile de concediere şi alte modalități de încetare a relațiilor de muncă, implicarea sindicatelor în procedura de concediere, noi reguli ce vizează acordarea concediilor anuale și ac­tivitatea femeilor însărcinate şi a celor care au născut, noi prevederi pentru persoanele care se află în șomaj tehnic.

Ilona Josan a menţionat că durata con­cediului suplimentar neplătit pentru îngri­jirea copilului se acordă de la trei la patru ani, dar nu de la trei la şase ani, cum a fost până în prezent.

Angajatorul este obligat  să ofere sala­riatului cel puțin 14 zile de concediu anu­al. Pe de altă parte, salariatul este obligat să informeze imediat angajatorul des­pre circumstanțele care îl împiedică să se prezinte la locul de muncă, precum și să prezinte angajatorului acte care motivea­ză absența sa, în termen de cinci zile de la reluarea activității. Perioada de probă se poate aplica acum și tinerilor specialiști. Angajații pot fi concediați pentru încăl­carea gravă, chiar şi o singură dată, a obligațiilor de muncă. Totodată, un sala­riat poate fi demis pentru săvârșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patri­moniului unității, stabilită prin hotărârea instanţei de judecată sau prin actul orga­nului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenționale.

 

Motive de concediere

 

Drept motiv pentru concediere poate fi şi este și 

comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace bă­neşti sau valori materiale ori care are ac­ces la sistemele informaționale ale anga­jatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației) sau la cele administrate de angajator, a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a vorbit la seminarul de la Străşeni despre protecţia social-economică a salariaţilor prin prisma Codului muncii, despre activi­tăţile desfăşurate de CNSM în acest dome­niu, despre  practica negativă de  achitare a salariilor în plic, despre participarea or­ganizaţiilor sindicale la negocierea şi în­cheierea contractelor colective de muncă.

Referindu-se la Legea privind tichetele de masă, Petru Chiriac a menţionat că an­gajatorul urmează să distribuie salariaţilor tichete de masă la sfârșitul fiecărei luni, pornind de la numărul zilelor lucrătoare din luna următoare. Totodată, salariatul ur­mează să utilizeze un număr de tichete cel mult egal cu numărul zilelor efectiv lucrate. Valoarea nominală a unui tichet de masă va constitui 45 de lei. Tichetele de masă pot fi utilizate exclusiv de către salariat pentru procurarea produselor alimentare.

Valentina Chiriac, preşedinta Federaţiei Sindicale „SindLUCAS”, formator, a aten­ţionat că activităţi de informare privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă trebuie să se desfăşoare în toate subdivizi­unile de la întreprinderi. Totodată, evalua­rea riscurilor care ar putea conduce la ac­cidente de muncă trebuie să se efectueze permanent.

Participanţii la seminarul din Chişinău i-au avut ca moderatori pe Valentina Chi­riac şi pe Anastasia Roman, preşedinta Consiliului Teritorial Chişinău al Federaţiei „SindLUCAS”.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.