28 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Pensiile salariaţilor nu trebuie să sufere din cauza nesimţirii unor patroni

Loading
Fără categorie Pensiile salariaţilor nu trebuie să sufere din cauza nesimţirii unor patroni
Pensiile salariaţilor nu trebuie să sufere din cauza nesimţirii unor patroni

pensionari-la-tirg

 

Acum câteva luni, reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), prezenţi la un seminar organizat de către Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, îndemnau liderii sindicali să convingă angajaţii să aibă grijă ca să ve­rifice dacă angajatorii au transferat contribuţiile calculate din salariile lucrătorilor în bu­getul asigurărilor sociale de stat, dacă patronii au prezentat informaţiile privind veniturile lor structurilor teritoriale de asigurări sociale. În caz contrar, avertizau aceştia, salariaţii, ajunşi la vârsta de pensionare, ar putea avea surpriza să se aleagă cu nişte pensii mici sau, în genere, s-ar putea lipsi de pensia pentru limita de vârstă.

 

Reţinerile din salariu nu asigură o pensie adecvată

 

Aceste avertismente nu sunt de neglijat. Deoarece, lunar, Confe­deraţia Naţională a Sindicatelor din Moldova înregistrează zeci şi sute de petiţii ale lucrătorilor din sfera deservirii sociale, din indus­trie, din sfera agriculturii, care se plâng că, din cauza netransferării de către agenţii economici a con­tribuţiilor calculate din lefurile lor, neprezentării la timp a de­claraţiilor despre sumele de bani reţinute din salarii, li se taie luni şi ani întregi din stagiul de cotiza­re, veniturile din care se calculea­ză pensiile. Drept urmare, bieţii oameni se aleg cu pensii mizere, sunt nevoiţi să muncească supli­mentar pentru a atinge vârsta de cotizare prevăzută de lege pentru a beneficia de pensia pentru limi­ta de vârstă.

 

g_social

Sindicatele cer perfecţionarea modului de gestionare a fondurilor BASS

 

De aceea, CNSM s-a văzut ne­voită să reacţioneze la asemenea semnale alarmante ce vizează le­zarea drepturilor salariaţilor. Ast­fel, Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, i-a adresat o scrisoare premierului Valeriu Streleț, prin intermediul căreia atenţionează că se încalcă drepturile consti­tuţionale ale salariaţilor, nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare privind prestaţiile de asi­gurări sociale. În mod concret, dumnealui invocă articolul 29 din Legea organică privind sistemul public de asigurări sociale, care stipulează că nedepunerea contri­buţiei de către angajator nu afec­tează plata drepturilor cuvenite. Plus că această normă se conţine şi în unele acte ale legislaţiei in­ternaţionale, precum Pactul in­ternaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, aprobate de către ţara noastră.

 

Legislaţie confuză şi regulamente strâmbe

 

Este adevărat că Parlamentul a votat, la finele anului 2003, o lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care conţine nişte prevederi ce se cam bat cap în cap cu sensul articolului 29 din Legea sus-numită, provoacă deru­tă prin includerea clauzei potrivit căreia stagiul de cotizare al persoa­nelor angajate în baza contractului individual de muncă se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii. Mai grav, la câţiva ani după aprobarea respec­tivului act legislativ, adică la sfâr­şitul lui 2011, CNAS a aprobat un document deocheat, Regulamentul cu privire la lansarea procesului de confirmare a venitului asigurat în baza datelor din conturile persona­le ale asiguraţilor. Acesta prevede că perioadele de timp în care nu s-au transferat contribuţiile în bu­getul asigurărilor sociale de stat nu sunt incluse în stagiul de cotizare, iar venitul asigurat este declarat nul. Culmea nedreptăţii şi indecen­ţei, acest regulament strâmb mai stabileşte că şi în cazul neprezen­tării declaraţiei din calculul pentru stabilirea pensiei de către angaja­tor  se exclude din stagiul de coti­zare perioada pentru care nu este reflectată în acest document.

În consecinţă, din cauza nesim­ţirii unor patroni, care sunt obligaţi prin lege să calculeze, să reţină lu­nar contribuţiile pe care le datorea­ză ei înşişi, precum şi salariaţii, faţă de  bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), angajaţii sunt lipsiţi de dreptul de a beneficia de cuan­tumul real, pe care îl merita, al pen­siei pentru limita de vârstă. Rezul­tă că sărmanii oamenii suferă din cauza iresponsabilităţii patronului care se dedă la evaziune fiscală, jec­măneşte statul, îşi umple propriile buzunare pe căi necinstite.

 

Iresponsabilitatea patronilor

 

Mihail Hîncu este de părere că patronii multor firme din ţară re­curg la asemenea fapte reprobabile deoarece aceştia, deşi nu transferă ani în şir contribuţiile individuale de asigurări sociale pe care ei le-au reţinut din lefurile salariaţilor, nu prezintă declaraţiile obligatorii structurilor teritoriale de asigurări sociale, nu suportă nici o pedeapsă. Pătimesc doar angajaţii, ale căror drepturi la o pensie conformă cu sumele de bani reţinute din salariu pentru contribuţii sociale sunt în­călcate.

Care sunt organele autorităţilor publice care trebuie să-i pună la punct pe angajatorii nesimţiţi? Po­trivit legii, atribuţiile privind colec­tarea, evidenţa, urmărirea virării

contribuţiilor de asigurări socia­le în termenele stabilite, aplicarea măsurilor de executare silită, re­eşalonarea restanţelor debitoare, constatarea contravenţiilor, înche­ierea proceselor verbale şi remi-

terea acestora spre examinare in­stanţelor de judecată revin în ega­lă măsură celor două structuri ale administraţiei publice centrale: CNAS şi fiscul.

Cu părere de rău, acestea, mai ales CNAS, nu-şi fac datoria în de­plină măsură. În loc să ia măsurile cuvenite, legale în raport cu patro­nii buclucaşi, care jecmănesc şi sta­tul, şi salariatul, acestea inventează diferite regulamente absurde prin care lezează dreptul salariatului la pensia pentru care a plătit din leafa lui. În scrisoarea sa adresată premierului, Mihail Hîncu pune la îndoială eficienţa administrării fondurilor asigurărilor sociale de stat de către CNAS şi serviciul fis­cal. În susţinerea poziţiei dumisa­le este invocat volumul crescând al restanţelor debitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat, care că­tre sfârşitul anului trecut se ridica­se la 927,3 milioane de lei, plus 215 milioane de lei cu titlu de sancţiuni. Din cauza acestor sume restante, au de pătimit mii de salariaţi care s-au ales cu pensiile trunchiate, dar nu patronii iresponsabili.

De aceea, vicepreşedintele CNSM consideră că nu este raţio­nal din punct de vedere economic şi juridic ca atribuţiile CNAS să vi­zeze asigurarea evidenţei tuturor contribuabililor BASS, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigu­rări sociale pe baza codului perso­nal de asigurări sociale, controlul veridicităţii dărilor de seamă refe­ritoare la bugetul asigurărilor soci­ale de stat, amânarea şi eşalonarea stingerii datoriei faţă de aceste fon­duri. Dumnealui propune ca toate datoriile faţă de BASS să fie urmă­rite de către serviciul fiscal, prin intermediul unor complete specia­lizate de judecată pentru asigurări sociale ale Curţii de Apel.

Nu este prima dată când CNSM atrage atenţia asupra derapajelor legislaţiei privind sistemul public de asigurări sociale. De exemplu, la finele lui iunie anul curent, prin­tr-o scrisoare, sindicatele au soli­citat Ministerului Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei să elimine aceste carenţe, să aducă legislaţia naţională de profil în strictă con­formitate cu prevederile Constitu­ţiei, ale Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale. Din păcate, a  venit un răspuns formal cu referi­re la Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2015, care ar stipula că „onorarea obligaţiei de plată a contribuţiilor de asigurări sociale garantează persoanei asigu­rate dreptul de a beneficia de toate prestaţiile de asigurări sociale de stat”.

Dar, tocmai aici e buba! Or, sa­lariatul plăteşte din leafa sa con­tribuţia necesară pentru viitoarea pensie, însă el nu este vinovat pen­tru faptul că patronul nu respectă legea, nu transferă suma de bani calculată în bugetul asigurărilor sociale de stat. Tocmai, pentru a îndrepta legea şi a respecta dreptul angajatului la o mărime adecvată a pensiei pentru limită de vârstă, vicepreşedintele CNSM i-a solicitat premierului să se întreprindă mă­suri pentru abrogarea actelor im­perfecte adoptate de către CNAS, conformarea legislaţiei naţionale celei internaţionale şi eliminarea tuturor barierelor birocratice care îngrădesc dreptul firesc al salaria­ţilor la pensia pe care o merită.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com