31 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Parteneriat social în sistemul sănătății: între a vrea și a putea

Loading
Fără categorie Parteneriat social în sistemul sănătății: între a vrea și a putea
Parteneriat social în sistemul sănătății: între a vrea și a putea

sistem-medical

 

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova reprezintă interesele salariaților din ramura sănătății în cadrul dialogului social, atât la ni­vel național, cât și la cel ramural. La nivel național, reprezentantul federației respective a fost inclus în componența Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colec­tive, fapt ce a condus, în anul 2016, la abordarea eficientă a problemelor existente în sistemul de sănătate.

 

La nivel de ramură, este creată Comi­sia pentru consultări și negocieri colec­tive, care include câte patru membri și trei supleanți din partea fiecărui parte­ner social: Ministerul Sănătății, Compa­nia Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și Federația „Sănătatea”. Totuși, în pofida faptului că, la începutul anului 2016, Federația „Sănătatea” a înaintat pentru a fi examinate la ședințele Comisiei un șir de subiecte, aceasta nu a activat conform unui plan de lucru. Singurul subiect care a fost examinat în ședințele Comisiei a fost ela­borarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

„La insistența reprezentanților Federației „Sănătatea” din cadrul Comisiei, proiectul Regulamentului menționat a fost modifi­cat și îmbunătățit”, a declarat Aurel Popo­vici, președintele federației.

Astfel, au fost introduse mai multe clauze: prin negocieri colective, partene­rii sociali vor negocia, anual, indexarea părții fixe a salariilor în raport cu creșterea prețurilor de consum și prognoza salariu­lui mediu pe economie; salariul de funcție să fie stabilit individual, pentru fiecare angajat în parte, în funcție de vechimea în muncă conform specialității; anga­jatorul este obligat să acorde, anual, salariaților un ajutor material, în modul și condițiile prevăzute de contractul colec­tiv de muncă sau de actele normative în vigoare; acordarea primelor și a ajutoru­lui material personalului de conducere al instituției se va efectua numai în cazurile în care salariații colectivului de muncă vor fi premiați sau li se va acorda ajutor ma­terial etc..

„Cu regret, nici Ministerul Sănătății și nici CNAM nu au 

susținut propunerea Federației Sindicale „Sănătatea” (parvenită din colective) de a menține remunerarea pentru categoria de calificare. Călcâiul lui Ahile în sistemul nostru (este adevărat, nu numai în al nostru) este lipsa de finanțare. Dar fără investiții în medicină nu poți pre­tinde performanțe și nu poți avea o soci­etate sănătoasă și aptă de muncă”, a mai menționat liderul sindical.

Pe întreaga perioadă a anului 2016, Federația Sindicală „Sănătatea” din Mol­dova și-a orientat potențialul spre proce­sul de elaborare și examinare a proiectelor de acte normative și a propunerilor ce vi­zează reformele social-economice, înde­osebi a reformelor din sistemul sănătății, perfecționarea legislației muncii, asigura­rea concilierii civice, soluționarea conflic­telor în colectivele de muncă.

 

Fără investiții

în medicină nu putem avea

o societate sănătoasă

 

„În anul de referință, au fost exami­nate, avizate și prezentate propuneri de perfecționare la 37 de proiecte de legi, ho­tărâri de Guvern, ordine și regulamente ale Ministerului Sănătății.

Legislația muncii prevede că, în unitățile în care există organizații sindicale, salariații sunt reprezentați de organul electiv al acestora. Este necesar ca organele sindica­le să conștientizeze că, participând activ în organele colegiale din sistemul de sănăta­te în calitate de reprezentanți ai salariaților, vor apăra mai efectiv drepturile și interese­le membrilor de sindicat”, a conchis Aurel Popovici.

Potrivit statisticilor recente, la Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova sunt afiliate 274 de organizații sindicale, dintre ele 34 sunt afiliate la Consiliul Municipal Chișinău, opt  – la Consiliul Municipal Bălți și 98– în consiliile teritoriale, majoritatea dintre care au fost create în anul 2016.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com