28 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Părerea sindicatelor trebuie auzită și luată în considerație

Loading
Fără categorie Părerea sindicatelor trebuie auzită și luată în considerație
Părerea sindicatelor trebuie auzită și luată în considerație

filip-budza

 

Candidatul desemnat la funcția de premier, Pavel Filip, a avut o întrevedere cu membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Vizita a avut loc în cadrul consultărilor pen­tru elaborarea programului de guvernare al viitorului Cabinet de Miniştri.

 

Pavel Filip a relevat obiectivele şi priorităţile care vor face agenda pro­gramului său de guvernare. El a menționat că acesta va fi bazat pe implementarea Acordului de Asociere cu UE, iar prioritatea numă­rul unu a acestui Program va fi integrarea europeană. Premierul desemnat a vor­bit, de asemenea, despre stabilitatea socială, econo­mico-financiară, politică. Una dintre prioritățile gu­vernului va fi protecţia ce­tăţenilor, vor fi întreprinse măsuri pentru revenirea la dialogul cu FMI, cu parte­nerii de dezvoltare, externi şi interni. „Sindicaliștii vor face parte din cele patru grupuri de lucru formate pentru a realiza programul de activitate al noului Gu­vern”, a declarat premierul desemnat.

Oleg Budza, președintele CNSM, a atras atenția asu­pra mai multor probleme care necesită soluționare imediată, pentru a depăși criza social-economică din țară și a asigura cetățenilor un trai decent.

În primul rând, liderul sindical a pus accentul pe eficientizarea parteneriatu­lui social prin includerea în programul de activitate al Guvernului a unui compar­timent nou, dedicat promo­vării și dezvoltării acestei conlucrări tripartite.

„Sindicatele sunt elementul care asigură echilibrul în societate, de aceea, părerea lor trebuie auzită și luată în considerație, fapt pentru care am decis că acestea vor lua par­te direct la elaborarea noului program de guvernare. Dacă cineva vede un oponent în persoana sindicatelor, pentru mine, pe par­cursul activității mele în calitate de manager al unor întreprinderi mari din țară, acestea întotdeauna au reprezentat un partener de încredere și un suport la realizarea obiecti­velor stabilite”, a menționat Pavel Filip, can­didatul desemnat la funcția de premier.

Referindu-se în continuare la rolul sindi­catelor, Pavel Filip a menționat că mizează în continuare pe un parteneriat constructiv. „Îi mulțumesc președintelui CNSM, Oleg Budza, că mi-a oferit posibilitatea de a avea un dialog. Promisiunea mea de mai depar­te este de a  menține acest dialog. Nu știu de ce cineva vede un oponent în sindicate. Pe parcursul activității mele, sindicatele au fost un partener care a reprezentat și un suport pentru realizarea obiectivelor pe care le-am avut. Toate problemele pot fi depășite prin dialog și conlucrare”, a adăugat prim-minis­trul desemnat.

 

Tuturor cetățenilor trebuiesă le fie asigurat un trai decent

 

În cadrul dialogului, președintele CNSM s-a referit la criza social-economică din țară, la faptul că tuturor cetățenilor trebuie să le fie asigurat un trai decent. El s-a referit și la eficientizarea parteneriatului social. „Pe parcursul ultimilor doi ani, ne-am întrunit în cadrul Comisiei naționale pentru consul­tări și negocieri colective de două ori. Despre ce fel de dialog social poate fi vorba? Trebuie să avem negocieri directe cu partenerii, pen­tru a asigura acea dezvoltare pe care ne-o dorim cu toții. Rămân actuale problemele ce țin de instituirea Tribunalelor muncii și de implementarea tichetelor de masă. Am abordat temele în cauză la fiecare întâlni­re, la diferite niveluri, dar, nu știu de ce, nu găsim susținere în acest sens”, a menționat Oleg Budza.

Președintele CNSM s-a referit la salariza­rea  și legislaţia ce prevede combaterea eco­nomiei informale. Subiecte importante sunt sănătatea și igiena muncii angajaților, care trebuie să fie o prioritate pentru guvernare. Susținerea tinerilor specialiști și a tinerelor familii prin asigurarea cu spații locative ac­cesibile, majorarea indemnizațiilor unice la nașterea copilului, a celor de maternitate și de îngrijire a copilului, neadmiterea majo­rării vârstei de pensionare și a redistribuirii cotelor asigurărilor sociale de stat între an­gajator și angajat – acestea trebuie să fie, în opinia sindicaliștilor, principalele preocu­pări ale noului Guvern.

În cadrul aceleiași întruniri, membrii Co­mitetului Confederal al CNSM și-au expri­mat dezacordul în legătură cu elaborarea unui nou Cod al muncii, optând pentru mo­dificarea acestuia și a altor acte normative în domeniul muncii, în vederea ajustării lor la cerinţele moderne ale economiei de piaţă și a asigurării respectării drepturilor şi intere­selor legitime ale ambelor părţi în raporturi­le de muncă.

 

Propuneri din partea liderilor sindicali din cadrul CNSM

 

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, a venit cu propunerea ca cel puțin o dată pe lună să fie organizate întruniri măcar cu o parte a membrilor guvernului, fiind foarte multe probleme care pot fi soluționate doar în conlucrare. Vicepreședintele CNSM a mai menționat că în Comisia tripartită de nivel național ar trebui să fie reprezentanți miniștri, ci nu adjuncții lor sau directori de departamente. „Când sunt prezenți con-ducătorii ministerelor, se pot pune la punct direct problemele”, a declarat Mihail Hîncu.

Dumitru Ivanov, președintele Federației Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Repu­blica Moldova, a menționat că ar trebui să se întrunească într-un grup factorii  de de­cizie și liderii de sindicat pentru a discuta despre reforma în învățământ. „Am studiat situația la acest capitol în mai multe state din Europa și m-am convins că ceea ce este la noi nu este învățământ”, a conchis Dumi­tru Ivanov.

Ion Pîrgaru, liderul Federației Sindicate­lor din Comunicații, a vorbit, la rândul său, despre experiența pe care a avut-o lucrând împreună cu Pavel Filip pe când acesta era ministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. „Am negociat împreună convenția colectivă la nivel de ramură. Pa­vel Filip a fost receptiv la toate propunerile sindicatelor. Nu că aș vrea să laud pe cine­va, dar acesta e adevărul”, a menționat Ion Pîrgaru.

Mihail Lașcu, președintele Federației Sindicatelor din Moldova SINDLEX, a ve­nit cu solicitarea de a fi revizuită în cel mai apropiat timp Legea 355, care de acum este depășită. „Mai venim cu solicitarea de a promova proiectul de lege cu privire funcționarul cu statut special din cadrul MAI. Acesta are avizarea externă, însă a fost suspendat din cauza demisiei guvernului”, s-a plâns Mihail Lașcu.

Victor Talmaci, liderul Federației Sindi­catelor din Construcții și Industria Materi­alelor de Construcții „SINDICONS”, a pus în discuție tema controalelor inopinate de către reprezentanții structurilor abilitate cu protecția muncii.

Vlad Canțîr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publi­ce SINDASP, a menționat faptul că func-ționarii publici au fost mereu forța motrice de funcționalitate eficientă a statului. El a propus modificarea sau schimbarea regu­lamentului cu privire la odihna balneosa­natorială, schimbarea atitudinii vizavi de odihna copiilor în perioada de vară. „Încă o rugăminte a funcționarului public este să fie respectat noul sistem de salarizare, să aveți o abordare cu titlu de excepție a funcționarului public, în contextul siste­mului de pensionare fiind vorba de unifica­rea acestui sistem, pentru a nu avea efecte negative asupra funcționarilor publici în raport cu sistemul de pensionare existent astăzi”, a încheiat Vlad Canțîr.

Pavel Filip a apreciat deschiderea mem­brilor Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor. Prim-ministrul desemnat i-a asigurat pe cei prezenţi de disponibilitatea de a transpune în poli­ticile promovate de Guvern sugestiile rep-rezentanților sindicatelor.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului „Vocea Poporului”!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpress SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com