O nouă convenţie colectivă în domeniul gaze

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 09.01.2018

   

domeniu-gaze

 

O nouă convenţie colectivă la nivel de ramură, pentru anii 2018-2021, a fost semnată recent de conducerea Federaţiei Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice şi administraţia SA „Moldova-gaz”.

 

Potrivit documentului, la negocierea contractului individual de muncă, salaria­tul poate fi asistat de liderul sindical. Toto­dată, liderul sindical se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiei respective.

Sporurile la salarii pentru munca presta­tă în condiţii nocive, grele şi periculoase nu pot fi mai mici de 25 la sută din salariul ta­rifar sau de funcţie. Pentru munca prestată în program de noapte (între orele 22.00 – 6.00), se stabileşte un adaos în mărime de cel puţin 0,5 din salariul tarifar pe unitate de timp, stabilit angajatului.

Pentru cumularea de profesii (funcţii), se stabileşte un spor de cel puţin 50 la sută din salariul tarifar sau de funcţie, cu condi­ţia îndeplinirii obligaţiilor de muncă pentru funcţia de bază.

Pentru muncă neîntreruptă în ramura gaze, se stabileşte un spor lunar la salariul de funcţie: de la unu la cinci ani – 5%, de la cinci la 10 ani – 10%, de la 10 la 20 de ani – 15%, mai mult de 20 de ani – 20%.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor de mun­că ale salariatului temporar absent, se sta­bileşte 

un spor de cel puţin 50 la sută din salariul tarifar sau de funcţie al angajatului absent. Conducătorilor de brigadă sau de echipă din rândurile muncitorilor, care nu sunt scutiţi de lucrul lor de bază, li se stabi­leşte un spor la salariu de până la 15 la sută din salariul tarifar sau de funcţie, în cazul în care aceştia conduc o brigadă cu un efec­tiv de până la 10 angajaţi, şi în mărime de până la 25 la sută, în cazul în care conduc o brigadă mai mare de 10 salariaţi. Munca prestată în zilele de repaus şi de sărbătoa­re nelucrătoare urmează a fi retribuită con­form Codului muncii.

În ajunul Zilei Profesionale a lucrători­lor din sistemul gaze, salariaţilor care ac­tivează în ramură de cel puţin un an li se acordă ajutor material în mărimea stabilită în contractele colective la nivel de unitate economică, dar nu mai mic decât un sala­riu tarifar de bază.

 

Facilități meritate

 

Muncitorii care activează în condiţii foarte nocive şi foarte grele beneficiază de un concediu suplimentar plătit de opt zile,  iar cei care activează în condiţii no­cive şi grele – de un concediu suplimentar de şapte zile. Muncitorii care lucrează în condiţii normale beneficiază de un conce­diu suplimentar de şase zile, iar persoane­le care prestează servicii auxiliare – de un concediu suplimentar de două zile. Con­ducătorii, managerii, funcţionarii şi speci­aliştii care desfășoară muncă intelectuală, beneficiază de un concediu suplimentar plătit de şapte zile.

Salariaţilor care au doi şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani sau un copil cu nevoi speciale li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de patru zile calendaristice. Soţii care lu­crează în aceeaşi unitate au dreptul la con­cediu în aceeaşi perioadă.

Din motive familiale, salariatul are drep­tul la concediu suplimentar plătit conform salariului tarifar sau de funcţie, în urmă­toarele cazuri şi limite: căsătorie – patru zile lucrătoare, căsătoria copiilor – trei zile lucrătoare, înfierea copilului – două zile lucrătoare, decesul soţului, soţiei, copiilor, tatălui, mamei, fratelui, surorii, buneilor, părintelui soţului sau soţiei, fratelui soţului sau soţiei, surorii soţului sau soţiei – trei zile lucrătoare.

Potrivit convenţiei, nu se admite conce­dierea, din iniţiativa administraţiei, a ma­melor singure, care au un copil cu o vârstă de până la 14 ani sau un copil cu dizabili­tăţi, cu o vârstă de până la 16 ani.

Angajatorul este obligat să stabileas­că ziua sau săptămâna de muncă parţială pentru femeile gravide, salariaţii care au copii cu o vârstă de până la 10 ani sau co­pii cu nevoi speciale, salariaţii care îngrijesc un membru al familiei bolnav.

Munca suplimentară pe timp de noapte se va admite numai în cazuri excepţiona­le, de comun acord cu sindicatele, şi se va retribui conform articolelor 157 şi 159 din Codul muncii.

La întreprinderile cu un număr de cel puţin 300 de salariaţi, administraţia este în drept să asigure activitatea unui punct medical, în cazul în care unitatea dispune de bani în acest sens.

În timpul suspendării contractului indi­vidual de muncă din cauza şomajului teh­nic, salariaţii vor beneficia de o indemniza­ţie care nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.