20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

O nouă Convenţie colectivă în domeniul educaţiei

Loading
Fără categorie O nouă Convenţie colectivă în domeniul educaţiei
O nouă Convenţie colectivă în domeniul educaţiei

conventie-colectiva-ses

 

În cadrul şedinţei Consiliului General al Federaţiei Sin­dicale a Educaţiei şi Ştiinţei, care a avut loc recent, a fost prezentată Convenţia colectivă la nivel de ramură pentru anii 2016–2020. Convenţia a fost semnată la 26 februarie curent de către Dumitru Ivanov, preşedintele Consiliului General al FSEȘ, şi Corina Fusu, ministrul Educaţiei.

 

Ion Bulat, prim-vicepreşedinte al FSEŞ, a spus că documentul a fost semnat în temeiul drepturi­lor garantate de Constituţia țării, Codul educaţiei şi Codul muncii şi are drept scop realizarea drep­turilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor şi salariaţilor, membri ai federaţiei. Totodată, convenţia urmăreşte promova­rea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salari­aţilor. „În Convenţie se regăsesc capitole ce ţin de dezvoltarea parteneriatului social, timpul de muncă şi de odihnă, plata mun­cii, securitatea şi sănătatea în muncă şi garanţiile de activitate a organelor sindicale. Sub inciden­ţa convenţiei cad salariaţii mem­bri de sindicat”, a menţionat Ion Bulat.

Potrivit Convenţiei, Ministe­rul Educaţiei se obligă să obţină majorarea cotei de finanţare a ramurii învăţământului, con­form noilor condiţii – per copil, per elev, per student şi majorarea investiţiilor în consolidarea bazei materiale a unităţilor.

FSEŞ îşi asumă responsabi­litatea de a distribui salariaţilor bilete de tratament sanatorial, precum şi de odihnă a copiilor în perioada verii. Federaţia va alo­ca anual 5% din bugetul sindical consolidat pentru ameliorarea sănătății membrilor săi.

Convenţia prevede că perso­nalul de conducere din instituţi­ile de învăţământ, cadrele didac­tice, colaboratorii ştiinţifici sunt numiţi în funcţie prin concurs. Pentru cadrele de conducere din învăţământul general, profesio­nal tehnic, interimatul funcţiei nu poate depăşi şase luni de la data încetării contractului indivi­dual de muncă.

Conform Convenţiei, tinerii specialişti ocupă prioritar locu­rile vacante. Angajarea persoa­nelor pensionate pentru limita de vârstă, neîncadrate în câmpul muncii, se efectuează pe o perioa­dă de până la doi ani, la expirarea căreia poate fi prelungită până la cinci ani.

Angajatorul acordă, în limita bugetului disponibil, o indemni­zaţie unică în mărimea 

unui sa­lariu mediu lunar persoanei, la încheierea activităţii de muncă, în caz de demisie a pensionari­lor, care au o vechime în muncă de peste 25 de ani în instituţia respectivă. Totodată, indemniza­ţia se acordă în caz de încetare a contractului individual de muncă pensionarilor, precum şi condu­cătorilor instituţiilor de învăţă­mânt preşcolar, general, superi­or, profesional tehnic, colegiilor la expirarea mandatului, prin de­cizia organului ierarhic superior.

Angajaţii beneficiază de conce­dii de odihnă anuale suplimenta­re plătite cu durata de patru zile calendaristice, pentru activitate în condiţii vătămătoare, pentru nevăzători, tineri în vârstă de până la 18 ani şi unul dintre pă­rinţi care au doi şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani sau un copil cu dizabilităţi. Un concediu suplimentar de şapte zile calenda­ristice se acordă pentru persona­lul de conducere şi de specialita­te, a cărui muncă implică eforturi psiho-emoţionale sporite.

Cadrelor ştiinţifice li se acordă un concediu plătit cu durata de până la şase luni, nu mai rar decât o dată la 10 ani de activitate ştiin­ţifică, pentru finalizarea unor tra­tate sau studii. Totodată, cadrele ştiinţifice vor putea beneficia de un concediu plătit cu durata de până la un an, o singură dată, pentru redactarea tezei de doctor habilitat, cu aprobarea consiliu­lui ştiinţific al organizaţiei.

Angajatorul va trebui să aloce anual în bugetul instituţiei cel mult 0,15 la sută de la fondul de salarizare a unităţii pentru reali­zarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă. Totodată, an­gajatorul va trebui să organizeze examene medicale gratuite per­sonalului unităţii şi studenților.

Potrivit Convenţiei, FSEŞ îşi asumă responsabilitatea de a de­clara anii 2016 și 2017 „Ani ai tâ­nărului specialist din educaţie”.

În cadrul şedinţei Consiliului General al FSEȘ, a fost discuta­tă şi problema vizând încălcarea Acordului încheiat între centrele sindicale naţional–ramurale ale CNSM privind respectarea reci­procă a integrităţii lor şi a drep­tului la libera asociere de către AS „Viitorul”.  Publicăm alăturat respectiva hotărâre.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com