„O guvernare cu un sistem de justiție corupt nu poate garanta protecția drepturilor cetățenilor”

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 21.12.2017

   

realitatea.md

realitatea.md

 

Cea de-a XIII-a ediţie a Confe­rinţei Naţionale Anticorupție s-a desfășurat zilele trecute la Chișinău sub genericul „Anti-corupție pentru Drepturile Omului”. Lucrările conferinței s-au axat pe două direcții, și anume: Rolul integrității sec­torului public în respectarea drepturilor omului și Integri­tatea în mediul de afaceri și consolidarea eforturilor la ni­vel național în acest sens.

 

Aceste domenii se regăsesc în textul Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pen­tru anii 2017-2020 – cel mai im­portant document național de politici în domeniul prevenirii și combaterii corupției, adoptat în martie anul curent.

 

Conjugarea eforturilor anticorupție

 

Forumul, devenit tradițional, a adunat demnitari de stat, experţi anticorupție, reprezentanţi ai ad­ministraţiei publice centrale şi locale, ai comunităţii internaţio-nale, reprezentanți ai Confede-rației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și ai socie­tăţii civile.

În debutul conferinței, Vitalie Verebceanu, șeful Direcției gene­rale prevenirea corupției din ca­drul CNA, a ținut să remarce 

legă­tura dintre fenomenul corupției și nerespectarea drepturilor omului în țara noastră, dar și importanța conjugării eforturilor anticorupție, fiind aplicate instrumentele ino­vatorii și participative, pentru a asigura respectarea drepturilor cetățenilor.

„Cultura integrității ar trebui să câștige teren, Integritatea este li­bertate, acesta fiind sloganul noii campanii anticorupție la nivel național, care creează sprijin pu­blic pentru implementarea Legii Integrității și a noilor instrumente de prevenire a corupției”, a spus Vitalie Verebceanu.

 

Fără corupție și deficiențe administrative

 

Prezentă la forum, Ala Skvor-țova, managerul de portofoliu Guvernare, Justiție și Drepturile Omului la PNUD Moldova, a spus: „O guvernare cu un sistem de justiție corupt nu poate garanta un proces echitabil și protecția drepturilor cetățenilor”. Ea s-a arătat convinsă că reducerea corupției și înlăturarea deficien-țelor administrative vor contribui la o mai bună respectare a drep­turilor omului în Republica Mol­dova.

Potrivit lui Petru Chiriac, vice-președinte al CNSM, în Republica Moldova corupția este un feno­men destul de pronunțat, iar din această cauză are de suferit eco­nomia țării, societate civilă.

„Vreau să vă spun că fenomene ale corupției se pot găsi aproa­pe în toate domeniile: medicină, învățământ, poliție, sectorul fi­nanciar, cel bancar etc.”, a relevat Petru Chiriac.

 

Îngrijorați de economia informală

 

Dânsul a menționat pentru zi­arul „Vocea poporului” că foarte multe cazuri de economie infor­mală au la bază anume fenome­nul corupție.

„Ascunderea surselor financia­re, eliberarea salariilor în plic, an­gajarea în câmpul muncii la negru sunt, de fapt, fenomene legate de corupție. Am fost și suntem îm­potriva acestor fenomene. Vreau să vă spun că nu o dată ne-am adresat la Centrul pentru Drep­turile Omului din motiv că nu au fost luate în considerare de către autorități mai multe modificări, completări la diferite acte legis­lative, menite să îmbunătățească situația la capitolul combaterea corupției. Susținem măsurile de combatere a acestui flagel care macină societatea din interior și întotdeauna vom fi alături de per­soanele care sunt dedate cu trup și suflet să facă ordine, care să diminueze fenomenul corupției, iar drepturile omului să fie puse în capul mesei”, ne-a spus Petru Chiriac.

Evenimentul a culminat cu pre­mierea câștigătorilor concursului de desene „Talentul nu ia mită”, lucrările cărora s-au regăsit în Ca­lendarul Integrității 2018.

Ediția de anul acesta a con-ferinței a consemnat în premi­eră atât Ziua Internaţională de luptă împotriva corupţiei, cât și Ziua Internațională a Drepturi­lor Omului. Mai mult decât atât, evenimentul a reafirmat angaja-mentele de asigurare a climatu­lui de integritate și respectarea drepturilor fundamentale ale ce-tățenilor.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.