Negocierea contractelor de muncă în școlile din Soroca, discutate de FSEȘ

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 26.06.2018

   

Reglementarea raporturi­lor de muncă între anga­jator și salariat, arta negocierii și semnarea con­tractelor individuale de muncă (CIM) au fost unele dintre temele dis­cutate, zilele trecute, la o ședință a Biroului Execu­tiv al Consiliului General al Federației Educației și Științei (FSEȘ).

 

În context, s-a ținut sea­ma că vor fi eliminate din uz carnetele de muncă, iar CIM rămâne un document princi­pal la angajarea în serviciu.

În special, s-a discutat des­pre activitatea administrației și a comitetului sindical de la Colegiul „M. Eminescu” din orașul Soroca vizând ne­gocierea și semnarea CIM, dar și de la alte instituții de învățământ din raion.

În luarea sa de cuvânt, Ana Arnaut, șefa sectorului instituții universitare și științifice din cadrul FSEȘ, a vor­bit despre 

activitatea ad-ministrației și a comitetului sindical din cadrul colegiului privind negocierea și sem­narea CIM.

„S-a constatat că acestea întreprind acțiuni necesare pentru perfectarea mecanis­mului de angajare la serviciu prin semnarea contractului. Totodată, se menționează că este necesar de a acorda o atenție mai serioasă com­pletării clauzelor contractu­ale. Examinarea conținutului contractelor prezentate a demonstrat că nu în toate aceste documente sunt clar stipulate locul de muncă, ca­lificarea persoanei, compo­nentele salariului, stimularea muncii și acordarea ajutoru­lui material în conformitate cu Regulamentul de premi­ere și acordare a ajutorului material”, a atenționat Ana Arnaut. Ea a mai accentuat că din partea administrației instituției s-a solicitat orga­nizarea unui seminar practic cu specialiștii serviciilor de personal ai colegiilor din ra­ion unde să fie dezbătut su­biectul negocierii și semnării contractului respectiv.

Consultantul principal al FSEȘ, Serafima Țurcan, s-a referit la o problemă scoasă la iveală. Este vorba de ca­drele didactice cărora li s-a stabilit pensia pentru limita de vârstă și sunt angajate anual pe o perioadă deter­minată – de la 1 septembrie până la 31 mai, astfel fiindu-le cauzate acestora prejudi­cii, atât materiale, cât și mo­rale. În acest sens, urmează să fie efectuate modificări în CIM astfel pentru a elimina problema.

Sistemul de învățământ general din raionul Soro­ca cuprinde 45 de instituții școlare, 56 preșcolare, două extrașcolare, în care activea­ză peste 2300 de salariați. Organizația sindicală raio­nală este constituită din 108 organizații sindicale prima­re, care întrunesc peste 2200 de membri de sindicat, 99,5 la sută din numărul total de angajați.