27 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

„Moldova–business–sind” vrea să-și mărească numărul de sindicaliști

Loading
Fără categorie „Moldova–business–sind” vrea să-și mărească numărul de sindicaliști
„Moldova–business–sind” vrea să-și mărească numărul de sindicaliști

moldova-business–sind

 

Membrii Consiliului Republican al Federației Sindicale „Moldova–business–sind” și-au reconfirmat, recent, în cadrul unei ședințe, anga­jamentul de a spori numărul de membri de sindicat și și-au trasat obiective noi. Cel mai important din acestea este îmbunătățirea mersului lucru­rilor din sindicat, asta pentru că numărul membrilor a scă­zut simțitor.

 

„Ne planificăm să elaborăm o strategie nouă de comunicare, de acțiune, pentru a îmbunătăți situația în federație. Cu părere de rău, în anul trecut, numărul mem­brilor de sindicat din federația noastră a scăzut cu peste 500 de membri și asta ne pune în gardă. Acum ne preocupă faptul cum să atragem noi membri și să activăm așa cum ar trebui să o facă un sindicat puternic”, a spus pentru ziarul „Vocea poporului” Tamara Bodnari, vicepreședintă a Federației Sindicale „Moldova – business-sind”.

Întrebată care ar fi motivul micșorării numărului membrilor de sindicat, Tamara Bodnari ne-a spus că este vorba, în primul rând, de situația politică și eco­nomică precară din țară.

„Sindicatul nostru este format din membri care activează în în­treprinderi mici și mijlocii. Evi­dent, specificul nostru este strâns legat de situația politică și eco­nomică din țară. Dat fiind faptul că dezvoltarea acestora este cam anevoioasă, asta se răsfrânge și asupra noastră. Nu depinde totul de noi, dar de situație, în gene­ral. Cele mai multe întreprinderi unde există organizații primare afiliate la sindicatul nostru sunt din mediul privat. Din 143 de comitete sindicale care sunt în evidența federației noastre, doar 

două activează în sectorul public. Restul sunt private”, ne-a mai spus Tamara Bodnari.

 

Punct și de la capăt

 

Tot în cadrul ședinței Consi­liului Republican, membrii aces­tuia au aprobat și schimbări în componența nominală a Consi­liului Republican, au și luat act de raportul Comisiei de Cenzori des­pre utilizarea corectă și eficientă a mijloacelor financiare și mate­riale, legitimitatea acțiunilor Co­mitetului Executiv la executarea bugetului sindical, au aprobat bu­getul federației pentru anul 2017. Cât privește sarcinile trasate pen­tru anul curent, Federația „Mol­dova-business-sind” și-a propus să efectuieze măsuri necesare și concrete în comun cu președinții consiliilor teritoriale ale sindica­tului din sectoarele municipiu­lui Chișinău și din raioanele țării pentru îmbunătățirea cardinală a activității organizatorice a aces­tor consilii, antrenarea în sindi­cat a angajaților întreprinderilor businessului mic și mijlociu din teritorii, crearea organizațiilor sindicale la aceste întreprinderi în scopul apărării drepturilor fun­damentale social-economice ale membrilor de sindicat la muncă, odihnă, salarizare adecvată, cre­area condițiilor normale de lucru etc.

Totodată, și-au propus să or­ganizeze seminare cu liderii și activiștii sindicali ai consiliilor teritoriale ale sindicatului din republică, având drept obiectiv elaborarea și încheierea la între­prinderile businessului mic și mij­lociu a contractelor colective și individuale de muncă. De aseme­nea, vor fi desfășurate seminare privind ținerea documentației vizând activitatea organizatorică și financiară a consiliilor teritori­ale și comitetelor sindicale, per­fectarea și prezentarea rapoar­telor statistice în scopul apărării drepturilor social-economice ale membrilor de sindicat.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com