Majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar cu 10 la sută

vocea.md
Vocea Poporului, 14.12.2017

   

sindicate.md

sindicate.md

 

Recent, prin Legea nr. 208 din 6 octombrie 2017, a fost mo­dificată anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” (publicată în „Monitorul Ofici­al” 371-382/634, 27.10.2017).

 

Anexa nr.1 la legea respecti­vă prevede cuantumul salariului de bază pentru toate domenii­le de activitate majorat cu 10 la sută. Conform prevederilor Le­gii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, majorarea cu 10 la sută a salariilor angajaților din sectorul bugetar, salarizați în baza Rețelei tarifare unice, va fi realizată în două etape – de la 1 septembrie 2017, pentru angajații din dome­niul educației, inclusiv ai școlilor sportive, iar de la 1 ianuarie 2018 – pentru angajații din alte dome­nii de activitate.

Pentru implementarea pre­vederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în secto­rul bugetar, a fost aprobată Ho­tărârea Guvernului nr. 1011 din 21 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și com­pletărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului”.

Respectiv, au fost modificate anexele nr.18 și nr.19 la Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 apri­lie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” în care sunt stabilite salariile tarifare/salariile de funcție/salariile de bază, ma­jorate cu 10 la sută.

Tarifele majorate de la 1 sep­tembrie 2017 pot fi aplicate la calcularea salariilor doar pentru domeniul învățământului, pentru celelalte domenii acestea se vor aplica pentru toate categoriile de angajați începând cu 1 ianuarie 2018.

Prin urmare, pentru calcularea salariilor cu majorări începând cu 1 septembrie 2017, urmează de utilizat indicatorii din anexa nr.18 și nr.19 la Hotărârea Guver­nului nr. 381 din 13 aprilie 2006, în redacția din Hotărârea Guver­nului nr.1011 din 21.10.2017, pu­blicată în „Monitorul Oficial” 411-420/1119, 24.11.2017.

Totodată, menționăm că, în­cepând cu 1 ianuarie 2018, pen­tru calcularea salariilor majorate cu 10 la sută pentru angajații salarizați conform Rețelei tarifa­re unice din alte domenii pot fi utilizate salariile de bază/funcție/tarifar din anexa:

nr. 13 la Hotărârea de Guvern nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, a efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii sta­tului şi ordinii publice”;

nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 755 din 3 iulie 2006 „Cu privi­re la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera so­cială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat”;

nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1062 din 15 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor organizaţii, instituţii şi între­prinderi monitorizate de Cancela­ria de Stat”;

nr.12 la Hotărârea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la bu­get;

nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1258 din 1 noiembrie 2006 „Pri­vind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget”;

nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privi­re la salarizarea angajaţilor orga­nizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat”;

nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 122 din 7 februarie 2007 „Pri­vind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale”;

nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 253 din 20 aprilie 2012 „Pri­vind asigurarea financiară a ofi­ţerilor de informaţii şi securitate” și tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.195 din 13 martie 2013 „Privind condiţii­le de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ superior de stat cu autonomie financiară”, în redacția din Hotărârea Guver­nului nr. 1011 din 21.11.2017, la compartimentele respective.

 

Departamentul protecție social-economică al CNSM