18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Lucrătorii bancari, protejaţi de lege şi de sindicate

Loading
Fără categorie Lucrătorii bancari, protejaţi de lege şi de sindicate
Lucrătorii bancari, protejaţi de lege şi de sindicate

siba-bnm

 

Salariaţii de la Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială, care urmează a fi supuse lichidării, au primit asigurări de la reprezen­tanţii Băncii Naţionale a Moldovei că toate drepturile ce le revin în corespundere cu legislaţia în vigoare le vor fi respectate. 

 

„Sunt deja nouă luni de când ne aflăm în­tr-un stres profund. Oamenii vin la muncă şi nu ştiu ce le va aduce ziua de mâine, iar con­tractele colective de muncă nu sunt îndepli­nite de către angajatori”. Această declaraţie a fost făcută de Victor Onici, preşedintele Fe­deraţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Insti­tuţiile Bancare şi de Asigurări din Republica Moldova, la o recentă întâlnire a activului sindical de la cele trei bănci cu reprezentanţii BNM şi ai Inspectoratului Muncii şi ai De­partamentului juridic al Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldova.

Victor Onici a anunţat că din partea sala­riaţilor de prin raioane sunt lansate în per­manenţă îndemnuri în ceea ce priveşte or­ganizarea unor proteste în masă. „În caz că salariaţilor le vor fi încălcate drepturile, vom recurge la astfel de acţiuni”, a accentuat Vic­tor Onici.

 

g_cnsm

Lucrătorilor le vor fi achitate integral plăţile şi indemnizaţiile prevăzute de lege

 

În cadrul întrunirii, Ion Sturzu, viceguver­nator al BNM, a dat asigurări că procedura de disponibilizare a personalului în legătură cu lichidarea celor trei bănci va fi desfăşura­tă în strictă conformitate cu legislaţia. „De asemenea, în funcţie de durata perioadei lucrate în aceste instituţii, după retragerea licenţelor, preconizată pentru 16 octombrie anul curent, lucrătorilor le vor fi achitate in­tegral plăţile şi indemnizaţiile prevăzute de lege”, a subliniat oficialul de la BNM.

Astfel, odată cu demararea procedurii de lichidare, o parte dintre angajaţii băncilor respective vor fi disponibilizaţi. O altă parte dintre aceşti lucrători vor mai lucra un timp în cadrul băncilor pentru definitivarea pro­cedurii de lichidare.

Aceste instituţii financiare au acordat cre­dite ce urmează să fie restituite, iar proce­sul de lichidare necesită un lucru birocratic voluminos. Este vorba despre transmiterea arhivelor, a unui şir de documente prin dife­rite instanţe, inclusiv pentru aceea ca, atunci când foştii deja angajaţi vor atinge vârsta cu­venită, să poată primi pensie.

Astfel, va fi necesar să fie prezentă în aces­te bănci o parte dintre actualii angajaţi. Cu fiecare dintre ei vor fi încheiate contracte individuale de muncă şi aceștia vor fi remu­neraţi în corespundere cu prevederile docu­mentului. Salariile ar putea fi însă diferite de cele de acum, ele vor depinde de munca ce va fi depusă, a explicat Ion Sturzu.

 

Soarta salariaţilor

 

Datorită faptului că în cele trei bănci se aflau sume destul de mari de bani ale per­soanelor fizice şi juridice, odată cu decizia de lichidare, mijloace băneşti au început să migreze spre alte instituţii financiare. Aces­tea, la rândul lor, au anunţat că deja nu pot face faţă numărului mare de clienţi care vin să deschidă conturi de depozit.

În condiţiile în care la ghişee se făceau cozi, reprezentanţii băncilor în cauză au fost nevoiţi să anunţe selectarea unor angajaţi, inclusiv de la cele trei instituţii financiare. În consecinţă, o parte dintre lucrătorii care ur­mează a fi disponibilizaţi pot deja acum sau în timpul apropiat să se reangajeze în alte bănci, a concluzionat vorbitorul.

Cu toate acestea, va rămâne şi o altă parte de angajaţi, care, în urma lichidării acestor bănci, nu se vor mai regăsi în sistemul finan­ciar. Pentru acest caz este prevăzură proce­dura de achitare a plăţilor şi ea va fi desfăşu­rată în strictă conformitate cu legislaţia, şi-a exprimat convingerea Ion Sturzu.

 

Deschidere pentru discuţii

 

Procesul de lichidare a celor trei bănci va fi efectuat de persoane desemnate în acest scop. „Totodată, BNM va monitoriza ca procesul să decurgă în corespundere cu le­gea. Ne vom strădui să eliminăm eventuale­le stresuri, astfel încât angajaţii să se poată reîncadra în câmpul muncii cu mai puţine probleme ce pot apărea în mod artificial”, a concretizat oficialul.

Din experienţa existentă, în astfel de pro­cese este desfăşurată o colaborare bună cu reprezentanţii sindicatelor. Acestea, la rân­dul lor, monitorizează procedurile de dis­ponibilizare a personalului, iar conducerea BNM rămâne deschisă pentru discuţii cu sindicatele, ca în acest proces să nu fie co­mise abateri.

Ion Sturzu a reiterat cu această ocazie că băncile ce urmează a fi lichidate dispun de resursele financiare necesare pentru achita­rea depozitelor şi a dobânzilor aferente.

 

Proceduri legale

 

Ion Preguza, şeful Departamentului juri­dic al CNSM, a remarcat în context că proce­sul de lichidare a unităţii demarează numai în cazul în care este emis un ordin, o dispo­ziţie sau o hotărâre în acest sens. Prin alt or­din, sunt preavizaţi salariaţii care urmează a fi concediați pe motiv de lichidare. În acest caz, sunt disponibilizaţi toţi angajaţii, o parte dintre aceștia însă va activa mai mult timp, pentru a finaliza procesul de lichidare.

 

g_cnsm

Judecata ar putea să oblige angajatorul să respecte contractul colectiv de muncă

 

Angajatorul este obligat să le ofere aces­tor angajaţi, săptămânal, câte o zi liberă, cu menţinerea salariului, pentru căutarea altui loc de muncă, iar prin negocieri, în acest scop se pot obţine şi câte două zile. Totodată, angajatorul este obligat să informeze agenţi­ile pentru ocuparea forţei de muncă despre această disponibilizare şi să prezinte listele salariaţilor respectivi, cu indicarea nivelului de calificare, a funcţiei deţinute etc.

Angajatorul trebuie să informeze în ter­menul prevăzut de lege şi sindicatul de la unitate, precum şi pe cel de ramură şi să iniţieze procedura de negociere. În procesul de negocieri sunt discutate aspecte legate de concedierea salariaţilor, asigurarea cu alt loc de muncă, aplicarea procedurii de transfer sau de demisie şi angajare pe bază generală etc.

 

Buchea legii

 

În cazul în care în termen de două luni de la data preavizării salariaţilor nu a fost emis un ordin de concediere, disponibilizarea nu se va putea face până la sfârşitul anului ca­lendaristic.

Codul muncii prevede achitarea unei in­demnizaţii de disponibilizare pentru o pe­rioadă de trei luni. Pentru cea de a treia, indemnizaţia este achitată, cu condiţia că sa­lariatul s-a adresat, în termen de 14 zile din data concedierii, la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi nu a fost angajat între timp.

La lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, plata pentru toate trei luni poate fi acordată integral în ziua concedierii.

La rândul său, Elena Carchilan, şefa In­spectoratului Muncii al Sindicatelor, a ac­centuat că lucrătorii care decid să se transfe­re la alte unităţi ar putea să solicite mai întâi o confirmare a acestui fapt de la noul angaja­tor. În caz contrar, există riscul să rămână şi fără un alt loc de muncă, şi fără indemnizaţia de concediere.

Elena Carchilan a mai adus la cunoştinţa activiştilor sindicali că, începând cu 1 mai 2015, din indemnizaţia de disponibilizare este reţinut impozit pe venit.

Anatolie Lupaşco, avocatul CNSM, a anunţat că sindicatele au acţionat în judeca­tă administraţia BEM pentru neîndeplinirea prevederilor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. Instanţa a emis deja o decizie prin care obligă angajatorul să respecte în continuare contractul sus-men­ţionat. Decizia este examinată în prezent de Curtea de Apel.

Participanţii la întâlnire au ridicat mai multe probleme ce ţin, în special, de faptul că mulţi angajaţi demisionează, iar volumul de lucru pentru cei care rămân creşte conside­rabil. Totodată, oamenii s-au plâns că anga­jatorii nu acceptă să înregistreze cererile de acordare a ajutorului material pentru acest an, persoanele care mai au puţini ani până la vârsta de pensionare nu sunt acceptate în alte unităţi, femeile care ies acum în conce­diu de maternitate ar putea rămâne fără asi­gurare socială etc.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com