24 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Liderii sindicali, între ciocan şi nicovală

Loading
Fără categorie Liderii sindicali, între ciocan şi nicovală
Liderii sindicali, între ciocan şi nicovală
sindicalisti-edinet

Foto: vocea.md

Anul acesta, expiră termenul Convenţiei colective teritoriale încheiate între sindicatele şi patronatele din raionul Edineţ. Motiv pentru care, ne explică Stela Ciobanu, preşedin­ta Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Edineţ, Comisia raională pentru consultări şi negocieri colective, în lunile care urmează, va avea obligaţia să se convoa­ce în mai multe şedinţe pentru a analiza starea de lucruri privind îndeplinirea tuturor capitolelor componente ale Convenţiei colective, precum salarizarea, securitatea şi să­nătatea muncii salariaţilor, condiţiile de lucru ale femeilor şi alte subiecte importante. În acelaşi timp, a precizat dumneaei, vor fi înaintate şi analizate meticulos propunerile tuturor partenerilor de negocieri vizavi de elaborarea şi adoptarea unei noi convenţii colective la nivelul raionului Edineţ.

 

O trăsătură specifică a actualei campanii de negocieri colective la scara acestui raion ar fi, în opinia Stelei Ciobanu, faptul că o bună parte dintre membrii Comisiei raionale pentru consultări şi ne­gocieri colective au fost desemnaţi nu demult. Chiar preşedintele co­misiei, Vitalie Sorocan, vicepreşe­dinte al raionului Edineţ, exercită această funcţie doar de câteva luni. Totuşi, dumnealui crede că respec­tiva circumstanţă nu va afecta ran­damentul activităţii partenerilor sociali din raion. Cu atât mai mult că recent a fost convocată o şedinţă ad-hoc cu caracter organizatoric, pentru a-i iniţia pe noii membri ai comisiei cu cele mai arzătoare subiecte care urmează să fie abor­date în perioada imediat următoare.

 

Restanţele salariale, subiectul primordial al negocierilor colective

 

De altminteri, s-a convenit ca în cadrul şedinţei ordinare a Comi­siei raionale pentru consultări şi negocieri colective să fie abordată problema restanţelor la salarii. În pofida faptului, ne explică Stela Ciobanu, că organele de statistică din raion prezintă o informaţie in­completă vizavi de datoriile la sala­rii pe care le înregistrează agenţii economici din raion, se dovedeşte că doar întreprinderea „Apă Canal” nu a plătit salarii datorate angaja­ţilor săi, de aproape două milioane de lei. Vitalie Sorocan, care, până a deveni vicepreşedinte al raionului Edineţ, a fost conducătorul acestei întreprinderi, ne lămurește că este vorba de o restanţă istorică, ce s-a acumulat din cauza imperfecţiunii legii şi a deficienţelor care se conţin în multe acte normative, pe care a încercat să le elimine prin multi­ple demersuri faţă de Parlament, Guvern. Dar, fără rezultat.

Totuşi, Vitalie Sorocan crede că toate aceste probleme vor putea fi rezolvate prin intermediul Comi­siei raionale pentru consultări şi negocieri colective. Or, ne-a măr­turisit dumnealui, până a deveni preşedintele acesteia, nici nu ştia de existenţa ei, nici nu bănuia că reprezintă un instrument eficace de soluţionare a problemelor cu care se confruntă colectivele de an­gajaţi. De aceea, dumnealui speră ca, prin intermediul Comisiei ra­ionale pentru consultări şi nego­cieri colective, să se adreseze cu o iniţiativă către serviciul fiscal, con­siliul raional, ca ulterior să se for­muleze o iniţiativă legislativă către Parlamentul ţării pentru a opera modificările necesare şi a permite soluţionarea problemei datoriilor salariale.

 

Este nevoie de mai multă iniţiativă și fermitate

 

Deşi este preşedinte al Comisiei raionale pentru consultări şi nego­cieri colective de nu demult, Vitalie Sorocan contează foarte mult pe colaborarea, pe susţinerea sindi­catelor din raion, mai cu seamă pe sprijinul liderilor sindicali ai orga­nizaţiilor primare. El este de părere că aceştia trebuie să fie mai activi. Din păcate, spune dumnealui, mul­ţi dintre ei se conduc după princi­piul: lasă-mă să te las. Or, atunci când liderul sindical se dovedeşte a fi activ, precizează acesta, condu­cătorul instituţiei, al întreprinderii are mai multe posibilităţi pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă, de remunerare ale angajaţilor. Li­derul sindical de la întreprindere, consideră dumnealui, trebuie să vină cu mai multe propuneri către administraţie în ceea ce priveşte confortul de muncă al salariaţilor, securizarea condiţiilor de lucru. Insistenţa liderului sindical îl face mai curajos pe conducător în ra­port cu acţionarii, cu fondatorii întreprinderii.

 

De ce sunt pasivi liderii sindicali?

 

Stela Ciobanu împărtăşeşte acest punct de vedere al preşe­dintelui Comisiei raionale pentru consultări şi negocieri colective. Explicaţia dumneaei ar fi că liderii organizaţiilor primare sindicale nu se bucură de acelaşi grad de inde­pendenţă ca odinioară în raport cu administraţiile întreprinderilor. Pe timpuri, precizează dânsa, con­ducătorii celor mai numeroase or­ganizaţii sindicale erau salarizaţi, nu exercitau şi alte funcţii, care să impună un raport de subordonare față de patron sau conducător. În timp ce în condiţiile de azi, când aproape toţi exercită o funcţie de bază, sunt remuneraţi de agentul economic, aceştia se tem să mear­gă cu o iniţiativă oarecare către pa­tron, ca nu cumva să nu provoace furia acestuia. De multe ori, spune Stela Ciobanu, organizăm întruniri ale liderilor organizaţiilor primare din raion. Nu-i vorbă, majoritatea acestora se prezintă la eveniment, însă mulţi dintre ei nu rezistă până la încheierea acţiunii respective, deoarece, sub ameninţările patro­nilor, sunt nevoiţi să revină la locu­rile de muncă de bază de la între­prindere sau instituţie. Nici legea, care le apără drepturile, nu le este de folos în faţa unor patroni agre­sivi, despotici.

Deşi preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Edineţ admite că, totuşi, unii lideri sindicali din raion sunt salarizaţi, oricum manifestă o stare de apatie. Aceasta deoarece, speci­fică Stela Ciobanu, deciziile care se adoptă în cadrul şedinţelor comisi­ilor pentru consultări şi negocieri colective sunt tratate ca nişte reco­mandări, nu sunt luate în serios de către administraţiile publice, fapt ce îi descurajează pe mulţi lideri sindicali.

 

Contractul colectiv de muncă trebuie să fie lege pentru toţi

 

Cu acest punct de vedere este de acord şi Vitalie Sorocan. El a remarcat că, potrivit contractelor colective de muncă încheiate între administraţie şi sindicate, angaja­ţii beneficiază de anumite clauze favorabile în ceea ce priveşte sala­rizarea, însă cade ca din cer câte o persoană cu funcţie de control, fie de la Curtea de Conturi, fie de la Departamentul control financiar şi revizie, care declară aceste preve­deri drept ilegale. Conducătorii sau patronii invocă poziţia sindicatelor de ramură, însă, spune dumnealui, organele cu funcţii de control nici nu vor să ia în seamă autoritatea sindicatelor. Din păcate, demer­surile sindicatelor nu au decât un caracter recomandabil, ceea ce este regretabil, constată Vitalie Soro­can. De aceea, dumnealui consi­deră că poziţia, deciziile organelor sindicale trebuie să fie respectate cu cât mai multă stricteţe de către instituţiile publice. Astfel încât ori­ce document semnat de către sin­dicate să aibă aceeaşi putere ca şi orice lege adoptată în ţară.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com