26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Lideri sindicali din Federaţia „Sindindcomservice”, la un forum în Olanda

Loading
Fără categorie Lideri sindicali din Federaţia „Sindindcomservice”, la un forum în Olanda
Lideri sindicali din Federaţia „Sindindcomservice”, la un forum în Olanda

sindcomservice

 

Patru sindicalişti, membri ai Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”, participă, în perioa­da 29 noiembrie – 3 decembrie, la o şedinţă de dare de seamă în cadrul Proiectului „Consolidarea dialogului social în Republica Moldova”.

 

Forumul are loc în oraşul Utrecht, Olanda, cu participarea unor reprezentanţi ai Federaţi­ei Internaţionale a Sindicatelor din Serviciile Publice (PSI) şi ai Federaţiei Olandeze a Serviciilor Publice (FNV). Federaţia „Sin­dindcomservice” este reprezen­tată la forum de Vasile Doban, vicepreşedinte al federaţiei, care este şi coordonatorul proiectu­lui, precum și de Tamara Bolbo­ceanu, contabil-şef al Federaţiei „Sindindcomservice”, Lavrentie Râjalo, preşedintele comitetului sindical de la Regia Transport Electric Chişinău, Valeriu Bolşoi, preşedintele comitetului sindical din cadrul Regiei „Autosalubrita­te”, Chişinău.

„Proiectul „Consolidarea dia­logului social în Republica Mol­dova” s-a desfăşurat în perioada anilor 2011-2012 şi 2014-2016, cu susţinerea PSI şi FNV, şi are drept scop promovarea participă­rii sindicatelor la dialogul social. Acest proiect a fost monitorizat de secretarul general al PSI pen­tru Europa de Sud-Est, Marina Irimie, care a acordat sprijin sin­dicatelor din Republica Moldova şi a asigurat buna comunicare şi cooperare dintre federaţiile sindicale din ţara noastră, PSI şi FNV”, a specificat, pentru ziarul „Vocea poporului”, Vasile Doban, coordonatorul proiectului.

În cadrul acestui proiect, au fost instruiţi mai mult de 400 de activişti sindicali, dintre care 299 de femei, 151 de bărbaţi, precum şi 46 de tineri, care au fost pre­gătiţi pentru a se angaja în dialog social la nivel de ramură şi la ni­vel de întreprindere.

„Proiectul a contribuit pozitiv la desfăşurarea dialogului social din cadrul Federaţiei „Sindind­comservice”. A fost încheiată Convenţia colectivă la nivel de branşă, recent au început nego­cierile în cadrul Comisiei pentru dialog social privind semnarea unei noi convenţii la nivel de ra­mură pentru anii 2017-2020”, a menţionat Vasile Doban.

„Numărul contractelor colec­tive la nivel de unitate a ajuns la 

98% la întreprinderile gos­podăriei locativ-comunale şi de 99,3 la sută la întreprinderile de aprovizionare cu apă. În cadrul campaniei de dare de seamă şi de alegeri, au fost aleşi ca lideri sindicali: 61,5% – femei, 10% – ti­neri. Ca urmare a dialogului so­cial, au fost stabiliţi coeficienţii de complexitate în subramuri şi sporurile pentru vechimea în muncă, plata obligatorie pentru zilele nelucrătoare de sărbători. În scopul reducerii fluctuaţiei ca­drelor şi consolidării lor la între­prinderile prestatoare de servicii publice, lucrătorilor care îmbină munca cu instruirea li se stabi­lesc înlesniri suplimentare, din mijloacele întreprinderii.

Acestor angajaţi li se menţine salariul mediu la locul de bază de muncă pe perioada concediilor suplimentare plătite, în mărime de 100%, li se achită integral pla­ta pentru deplasare la locul de in­struire şi retur, li se achită plata pentru cazare pe perioada susţi­nerii examenelor. În cazul trans­miterii întreprinderii în conce­siune şi reducerii personalului la întreprinderi, salariaţilor li se achită prima lună indemnizaţia de concediere în mărimea unui salariu mediu lunar, înmulţit cu numărul de ani lucraţi la în­treprinderea respectivă, însă nu mai puţin de 10 salarii medii lu­nare ale salariatului disponibili­zat, din mijloacele agentului eco­nomic. După doi ani de discuţii şi negocieri, partenerii sociali au reuşit modificarea şi completarea Codului muncii, care constituie un compromis al partenerilor so­ciali, atins în cadrul grupului de lucru tripartit. Potrivit noului act legislativ, angajaţii au dreptul de a suspenda contractul individual de muncă, pe motivul neachitării sau achitării parţiale a salariului pe parcursul a două luni consecu­tive”, a subliniat Vasile Doban.

Despre participarea celor pa­tru sindicalişti la forumul de la Utrecht, Olanda, s-a discutat şi la şedinţa Biroului Executiv al Federaţiei „Sindindcomservice”, care a avut loc recent la Casa Sindicatelor. În cadrul şedinţei, Vladimir Ivanovschi, specialist principal pe probleme organiza­torice la Federaţia „Sindindcom­service”, a vorbit despre practica activităţii comitetelor sindicale privind majorarea nivelului de afiliere la sindicat. Totodată, Ana Selina, preşedinta federaţiei, a anunţat că în decembrie va avea loc adunarea activului sindical unde se va face bilanțul activită­ţii anuale, conform statutului fe­deraţiei. În cadrul şedinţei Biro­ului Executiv al federaţiei, a fost aprobată şi o decizie de acordare a ajutoarelor materiale la şase membri de sindicat.

Federaţia Sindicatelor Lucră­torilor din Sfera Deservirii Soci­ale şi Producerii de Mărfuri „Sin­dindcomservice” reuneşte circa 19 mii de membri de sindicat.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com