29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Învăţământul dual va fi dezvoltat în Republica Moldova

Loading
Fără categorie Învăţământul dual va fi dezvoltat în Republica Moldova
Învăţământul dual va fi dezvoltat în Republica Moldova

invatamint-dual

 

Experiența și bunele practici ale țărilor din regiunea Dună­rii privind dezvoltarea învă-țământului dual au fost pre­zentate zilele trecute în cadrul atelierului de lucru cu generi­cul „Învățământul dual și alte forme moderne de instruire la locul de muncă în țările din regiunea Dunării”.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților pu­blice centrale, ai sindicatelor, parteneri de dezvoltare și colegi din Slovacia, Serbia, Germania și Aus­tria.

Învățământul dual este o for­mă de pregătire care asigură o forță de lucru calificată, conform nevoilor pieței, care presupune participarea activă a agenților economici. Învățământul este pro­movat în cadrul unui proiect-pilot în Republica Moldova începând cu anul 2014. În prezent, nouă instituții de învățământ efectu­ează formarea profesională prin sistemul dual, în colaborare cu 14 agenți economici parteneri, unde sunt pregătiți circa 220 elevi la nouă meserii.

În deschiderea evenimentului, Anastasia Oceretnîi, viceministră a Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a menționat că interacțiunea dintre sistemul de formare profesională și piața muncii din Republica Moldova este încă insuficientă, agenții economici confruntându-se cu lipsa forței de muncă și calificarea joasă a acesteia.

„Este necesară consolidarea și extinderea colaborării instituțiilor de învățământ profesional cu an­gajatorii și cu asociațiile din do­meniu, pentru a 

promova învățământul dual în țara noastră. Ate­lierul de astăzi ne va oferi opor­tunitatea de a cunoaște practicile țărilor din Regiunea Dunării și de a identifica soluții pentru dez­voltarea învățământului dual în Republica Moldova”, a spus vice­ministra.

„Colaborarea cu statele din Regiunea Dunării, cu certitudine, va aduce o valoare adăugată pro­cesului de reformă. Avem nevoie să facem schimb de bune prac­tici cu ţări care au avansat sub acest aspect şi care ar putea să ne ofere idei şi suport  în aceas­tă dimensiune”, a spus, în cadrul atelierului de lucru, Elena Cernei, viceministră a Educaţiei.

 

Germania

are o experienţă

foarte mare

în pregătirea elevilor

 

Nadejda Lavric, vicepreședintă a Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, a participat recent la o instruire în Germania, cu scopul de a se fami­liariza cu sistemul învățământului dual de acolo.

„Ei au o experienţă foarte mare în pregătirea elevilor în acest do­meniu. Am avut ocazia să văd mai multe întreprinderi, mai multe instituţii profesionale care pregătesc elevi pentru a fi com­petitivi pe piaţa muncii. Învăţă­mântul dual este foarte răspândit în statele Europei şi noi suntem cei care dorim să preluăm expe­rienţa ţărilor avansate. În anul 2014, am început o cooperare cu Germania şi considerăm că este un lucru foarte bun. Este foarte greu pentru noi, fiindcă nu avem întreprinderi atât de mari cum are Germania. Nu avem şcoli profesi­onale dotate cu tehnica respecti­vă performantă, dar considerăm că primii paşi, dacă este dorinţă, ne vor duce spre succes. Noi, de­ocamdată, nu putem să compa­răm posibilitățile noastre cu cele ale Germaniei, dar vreau să spun că chiar şi în Germania nu toate întreprinderile au posibilitatea de a organiza învăţământ dual. Ca să practici învăţământ dual, în­treprinderea trebuie să aibă nişte criterii, să corespundă unor ri­gori, să aibă maiştri instruiţi  etc.”, a spus, pentru ziarul „Vocea po­porului”, Nadejda Lavric.

În cadrul atelierului, partici-panții au fost împărțiți în trei grupuri de lucru, unde au încer­cat să identifice asemănările și diferențele de bază în reglemen­tarea învățământului dual și a al­tor forme de instruire la locul de muncă în diferite țări, să identifice meseriile relevante pentru spațiul dunărean și cum ar putea țările din regiune să colaboreze în ve­derea dezvoltării comune a profi­lurilor ocupaționale, curriculumu­lui, a regulamentelor de formare și a normelor de evaluare.

Atelierul de lucru a fost or­ganizat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în comun cu Ministerul Educației, în calitate de coordonatori ai priorității nr.9 „Investiții în oa­meni și capacități” a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com