26 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Intenţie sinceră de a oferi continuitate mişcării sindicale din construcţii

Loading
Fără categorie Intenţie sinceră de a oferi continuitate mişcării sindicale din construcţii
Intenţie sinceră de a oferi continuitate mişcării sindicale din construcţii

sindicons

 

Activitatea desfăşurată în perioada 2010-2015 de Comitetul Executiv al Fe­deraţiei „Sindicons” a fost apreciată înalt de către delegaţii şi invitaţii la congresul al şaselea al acestei structuri, organizat, recent, la Chişinău.

 

Victor Talmaci, reales în cadrul aceluiaşi eveniment în funcţia de preşedinte al „Sin­dicons”, a remarcat că cel mai important indicator, constatat de curând, este dorinţa organizaţiilor afiliate de a rămâne în cadrul federaţiei.

Rezultatele obţinute se datorează susţine­rii din partea activiştilor şi a membrilor, dar şi faptului că reprezentanţii „Sindicons” lup­tă cu adevărat pentru a dobândi drepturile lucrătorilor, consfinţite prin lege, documen­te internaţionale şi Constituţie, dar care nu sunt respectate, a declarat Victor Talmaci.

Iurie Povar, preşedintele Uniunii Arhi­tecţilor şi membru de onoare al federaţiei, a adus mulţumiri reprezentanţilor „Sindicons” pentru activismul de care dau dovadă şi pen­tru susţinerea acordată. „Aceşti sindicalişti vin în permanenţă cu noi propuneri, acţiuni, activităţi, care sunt importante şi apreciate de membrii de sindicat. Ei sunt printre cei mai activi dintre toate organizaţiile sindicale din ţara noastră”, a menţionat Iurie Povar.

Valentin Juc, preşedintele comitetului sindical de la Şcoala profesională nr.7 din Chişinău, a relevat: „Sunt sigur că „Sindi­cons” are în palmares mai multe realizări decât nereuşite. Suntem alături de această organizaţie şi putem spune cu certitudine că avem parte de un partener de dialog social puternic şi profesionist. Acest parteneriat ne oferă alternative şi opţiuni superioare celor existente anterior”.

 

g_cnsm

Sindicons este un partener de dialog social puternic şi profesionist

 

Dumitru Bajora, preşedintele comitetu­lui sindical de la SA „Lusmecon” din Chi­şinău: „Acest sindicat este lider naţional în domeniu, participă la abordarea tuturor problemelor legate de protecţia drepturilor salariaţilor şi în activitatea de zi cu zi a mem­brilor. „Sindicons” este pionier la elaborarea şi promovarea standardelor ocupaţionale. Consider necesar ca la negocierile colective să fie atrasă atenţie asupra stabilirii obliga­torii a coeficienţilor de complexitate la nivel de ramură”.

 

Mai este de lucru

 

Dumitru Popov, preşedintele comitetului sindical de la Întreprinderea de stat „Mina de piatră din Mileştii Mici”: „Colectivul întreprinderii aduce mulţumiri reprezen­tanţilor „Sindicons” pentru munca depusă. Din 2012, de când s-a iscat conflictul dintre angajator şi salariaţi, au fost schimbaţi mai mulţi conducători, care au făcut promisiuni, dar nu le-au respectat. Atunci când s-au im­plicat reprezentanţii acestui sindicat, o parte din toate revendicările înaintate au fost so­luţionate”.

Tamara Cordun, preşedinta comitetului sindical de la Centrul de Excelenţă în Con­strucţii din Chişinău: „Federaţia „Sindicons” este o forţă, una mai combativă decât alte sindicate. Totodată, domeniul construcţiilor este locomotiva relansării economiei naţi­onale şi a sporirii calităţii vieţii oamenilor. Aş vrea ca, şi în viitor, să ia atitudine faţă de evenimentele ce duc la înrăutăţirea situaţiei social-economice a membrilor de sindicat şi a pensionarilor, să se implice şi în reforma­rea şi transparentizarea sistemului de pensi­onare”.

 

Apel la solidaritate

 

Ana Ciobanu, preşedinta comitetului sindical de la Şcoala profesională Căuşeni: „Sunt multe problemele cu care se confrun­tă femeile din ramura construcţiilor. Ele ţin de salariile mici, condiţiile de muncă neco­respunzătoare, majorarea tarifelor la un şir de produse şi servicii, de asistenţa medicală nesatisfăcătoare, devalorizarea monedei na­ţionale etc. În aceste condiţii, trebuie să fim solidari în toate, fermi, hotărâţi şi insistenţi, pentru a reuşi”.

Lilian Cuşnir, preşedintele Consiliului de Tineret al „Sindicons”: „Activitatea tineri­lor se axează, în principal, pe şcolarizare şi perfecţionare, dar şi pe implicarea în diverse activităţi, inclusiv campaniile de informare. Ne confruntăm cu o problemă legată de în­voirea tinerilor pentru a participa la activită­ţile sindicale. Sperăm ca schimbările pe care le preconizează „Sindicons” să fie realizate şi cu eforturile generaţiei mele”.

Gheorghe Ivanov, preşedintele comitetu­lui sindical de la Direcţia construcţii capitale a Primăriei Chişinău: „Federaţia „Sindicons” este în avangarda mişcării sindicale din ţara noastră. Pentru moment, este necesar ca la nivel de ramură sau de minister să fie apro­bate norme care ar favoriza aderarea agen­ţilor economici la patronat, pentru că, în si­tuaţia actuală, fără implicarea lor nu pot fi soluţionate problemele sociale”.

Roman Slobozian, preşedintele comietu­lui sindical de la SA „Mineral” din Cricova: „Colectivul nostru aduce mulţumiri Federa­ţiei „Sindicons” pentru munca şi eforturile depuse şi doreşte ca activitatea de viitor să devină şi mai fructuoasă, iar membrii să ma­nifeste mai mult interes, implicare. Este re­gretabil că în ultimul timp descreşte numărul de membri de sindicat, pentru că drepturile lucrătorilor sunt încălcate frecvent şi ele tre­buie protejate”.

 

Dintre cei mai activi

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova apreciază înalt eforturile depuse de reprezentanţii Federaţiei „Sindicons” orien­tate spre protecţia social-economică a salari­aţilor, a apreciat în context Nicolae Surucea­nu, secretarul confederal al CNSM. „Ei sunt dintre cei mai activi în cadrul activităţii or­ganelor de conducere ale CNSM, în comisiile pentru consultări şi negocieri colective de diverse niveluri etc. Sunt activi, combativi, principiali”, a remarcat Nicolae Suruceanu.

Cu regret, însă, nu orice propunere pri­vind organizarea unor manifestaţii sau ac­ţiuni de protest este susţinută de toți liderii sindicali. În contextul existent, este necesar ca sindicatele să-şi asume o poziţie activă, pentru a nu fi înlocuite de alţi reprezentanţi ai societăţii civile.

Totodată, promovarea unui dialog soci­al constructiv este pentru sindicate o cale corectă. De aceea, se cere o conlucrare mai intensă şi eficientă în cadrul dialogului şi ne­gocierilor sociale tripartite de nivel naţional, pentru o mai bună protecţie social-economi­că a salariaţilor, a accentuat Nicolae Suru­ceanu.

Gheorghe Bălăceanu, preşedintele Fede­raţiei Generale a Sindicatelor „Familia” din România, a subliniat, la rândul său, că în vii­tor ar putea să le fie din ce în ce mai greu ce­lor care luptă pentru protejarea drepturilor şi intereselor salariaţilor. Aceştia aşteaptă să li se întâmple multe lucruri bune.

„Trebuie să ne schimbăm strategia, să fim mai aproape de oameni şi de nevoile lor, să ne redefinim serviciile. Oamenii se uită la noi suspicioşi. Nu mai sunt sindicatele ce au fost şi nici nu trebuie să fie. Ele sunt ale lor şi ei trebuie să fie conştienţi că este necesar să dispună de sindicate”, a afirmat Gheorghe Bălăceanu.

Oleg Mârleanu, vicepreşedintele reales al „Sindicons”, a remarcat că printre priorită­ţile pentru perioada 2016-2020 se numără consolidarea mişcării sindicale din ramură, recrutarea de noi membri şi constituirea de noi organizaţii primare, dezvoltarea dialo­gului social, în special, la nivel de unitate, asigurarea unei comunicări eficiente la toate nivelurile.

Delegaţii la congres au apreciat aportul considerabil al „Sindicons” la elaborarea şi adoptarea unui şir de importante proiecte de acte legislative şi normative. Ei au constatat, de asemenea, că specialiştii acestei federaţii au intervenit activ şi profesionist în susţine­rea comitetelor sindicale în diferite proble­me, inclusiv la soluţionarea litigiilor indivi­duale şi a conflictelor colective de muncă.

Reprezentanţii „Sindicons” au recepţio­nat, în context, numeroase mesaje de felici­tare, inclusiv din partea unor organizaţii si­milare din Ucraina, din oraşul rusesc Sankt Petersburg, din Kazahstan, a Internaţionalei Constructorilor şi Industriei Lemnului BWI, a CNSM etc.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com