Integritatea și transparența, indispensabile pentru o bună guvernare

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 09.07.2018

   

Achizițiile publice au fost mereu un subiect de dezbateri aprinse, pentru că interesul financiar din partea operatorilor este conside­rabil. Acest sector este unul sen­sibil și expus riscurilor de corupție, prin urmare, necesită control și monitorizare din partea societății civile cu scopul de a proteja inte­resul public al cetățeanului. Astfel, atât statul, cât și organizațiile ne­guvernamentale, optează pentru un proces de achiziții publice mai simplu, îmbunătățit. Un proiect de lege pentru modificarea şi com­pletarea Legii privind achiziţiile publice a fost aprobat, recent, de Guvern.

 

Potrivit documentului, autori­tatea contractantă, înainte de ini­ţierea procedurii de atribuire, va putea organiza consultări ale pie­ţei prin comunicarea cu experţi in­dependenţi, autorităţi publice sau operatori economici, dar cu o con­diţie – să nu fie încălcate principiile de concurență. De asemenea, vor fi utilizate noi instrumente electro­nice în sistemul de achiziţii. În par­ticular, va fi introdus conceptul de Document Unic de Achiziţii Euro­pean, care constă în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie. Un alt aspect inovativ se referă la criteriile de selectare în domeniul achiziţiilor publice, care au fost actualizate: cel mai scăzut preţ și cost, cel mai bun raport calitate-preţ şi calitate-cost.

Simplificarea și transparentiza­rea procesului de achiziţii publice a constituit și subiectul de discuții în cadrul unei 

mese rotunde or­ganizată de IDIS “Viitorul”, la care au fost invitați și reprezentanți ai sindicatelor.

Achizițiile publice trebuie să fie mult mai simple, mai clare și mai transparente. În condițiile în care legislația Republicii Mol­dova este treptat aliniată la cea europeană, atât autoritățile, cât și operatorii economici, necesită instruire permanentă în domeniu pentru a asigura un proces de achiziții pu­blice eficient. Acesta a fost unul din mesa­jele expuse în cadrul mesei rotunde „Mo­dificări legislative în domeniul achizițiilor publice”.

Obiectivul evenimentului a fost de a pune în discuție modificările legislative în domeniul achizițiilor publice și măsura în care acestea sunt compatibile cu acquis-ul comunitar, conform angajamentelor pe care și le-a asumat Republica Moldova față de Uniunea Europeană odată cu ratificarea Acordului de Asociere.

„Acordul de Asociere între Uniunea Eu­ropeană şi Republica Moldova presupune o listă ambiţioasă de reforme în acest dome­niu. Cu doi ani în urmă, Moldova a adoptat un document cu privire la reformele din do­meniul achiziţiilor publice, în jurul căruia ne concentrăm eforturile”, a declarat Ekaterina Yakovleva, manager de proiect în cadrul De­legaţiei UE în Moldova. Partenerii de dezvol­tare insistă ca sistemul de achiziţii publice să fie racordat la standardele europene.

Reprezentanții Ministerului Finanţelor, prezenți la eveniment, au anunţat că vor dezvolta sistemul electronic de achiziţii, prin care îşi propun să sporească încrede­rea antreprenorilor, dar şi să-i convingă să participe la licitaţii. Vor fi dezvoltate noi instrumente electronice care să conducă la situaţiile în care să fie exclus la maximum factorul uman.

„Acest concept îşi propune ca sistemul de achiziţii în Moldova să fie cât mai mult posibil de desfăşurat on-line, pentru ca să evite ulterioarele fraude şi anumite deficien­ţe care uneori sunt realizate de autorităţile contractante”, a spus Viorica Pricop, secretar de stat la Ministerul Finanţelor.

Ministerul respectiv a testat timp de circa un an sistemul electronic de achiziţii publice M-Tender. Și Guvernul a aprobat recent mai multe modificări la legea privind licitaţiile publice, care stabilesc că autoritatea con­tractantă, înainte de iniţierea procedurii de atribuire, va putea organiza consultări ale pieţei doar dacă nu vor fi încălcate principii­le de concurență.

Potrivit Agenției Achiziții Publice, în urma controlului ex-post desfășurat pe parcursul anului 2017 la toate procedurile de achiziții publice verificate, au fost depistate un șir de încălcări, abateri de la legislație de către autoritățile contractante în cadrul procedu­rilor de atribuire a contractelor de achiziții publice. Printre cele mai frecvente sunt: nerespectarea termenelor privind încheie­rea contractelor de achiziție, a termenelor minime pentru depunerea ofertelor, a ter­menilor de prezentare a dărilor de seama și completarea defectuoasa/discriminatorie a cerințelor obligatorii din anunțurile de par­ticipare și nerespectarea regulilor de publi­care.

Integritatea și transparența în achizițiile publice sunt atribute indispensabile ale bu­nei guvernări într-un stat democratic. Princi­palul obiectiv al IDIS „Viitorul” este să contri­buie la creșterea transparenței, a integrității și eficienței achizițiilor publice din Republi­ca Moldova, dar și a încrederii societății în faptul că banii publici sunt utilizați în interes public.