26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

În domeniul resurselor umane din sănătate, se înregistrează o criză atât la nivel regional, cât și mondial

Loading
Fără categorie În domeniul resurselor umane din sănătate, se înregistrează o criză atât la nivel regional, cât și mondial
centrul-de-medicina-cupcin

Foto: sanatate.ro

 

Sindicatele vor face tot posibilul pentru a-i opri pe medici în țară și nu prin a le impune restricții birocratice, ci prin a insista ca aceștia să aibă posibilitatea de a crește, prin promovarea profesi­onală  la ei acasă, prin garantarea protecției sociale sporite.

 

„Modelul existent de acordare a facilităților tinerilor specialiști este prevăzut doar pentru cei care se angajează în câm­pul muncii în mediul rural, acesta fiind in­eficient și neatractiv, volumul alocațiilor financiare este mic și modul de acordare, în trei tranșe, reduce din atractivitatea sa”, a declarat Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Mol­dova, în discursul său la ședința în plen a Consiliului Republican al organizației re­spective.

Evenimentul la care au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Comisiei parlamentare protecție socia­lă, sănătate și familie și ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a avut loc, nu întâmplător, de Ziua Mondială a Sănătății.

În cadrul ședinței a fost prezentat rapor­tul Federației Sindicale „Sănătatea” pentru anul 2016. S-a vorbit despre provocările anului trecut și ale celui în curs. Aurel Po­povici s-a referit și la realizarea bugetului sindical pe anul 2016 și a fost aprobat bu­getul sindical pe anul 2017. Au fost abor­date toate problemele cu care se confruntă sistemul medical din Republica Moldova și s-au propus soluții pentru a le face viața cât mai ușoară lucrătorilor medicali de care depinde sănătatea noastră a tuturor.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova este îngrijorată de faptul că, 

atât la nivel regional, cât și mondial, se înre­gistrează o criză în domeniul resurselor umane din sănătate, care se manifestă prin insuficiența lucrătorilor medicali, distribuția lor geografic neuniform, migrația masivă.

„Cu regret, acest flagel nu a ocolit nici Republica Moldova.  La 1 ianuarie 2017, în sistemul sănătății din țară activau 10381 de medici și 20974 de lucrători medicali cu studii medii. Asigurarea la 10 mii de locu­itori constituie 29,2 medici și 59 lucrători medicali cu studii medii, în descreștere comparativ cu anii precedenți”, a menționat liderul sindical.

Un motiv al migrației cadrelor medicale din sistem este salariul mizer pe care-l pri­mesc acestea, garanții sociale cu mult in­ferioare muncii pe care o depun angajații. Fluxul forței de muncă din sectorul sănătate în căutarea unor câștiguri mai mari este un proces condiționat obiectiv. Statistica rele­vă că 2/3 din tinerii specialiști care au urmat o pregătire de circa 10 ani în domeniu, cu investiții materiale și intelectuale conside­rabile, nu doresc să continue activitatea de muncă în sistemul public al sănătății.

În anul 2016, aproape 6000 de lucrători medicali au plecat din sistem. În același timp, în unitățile medicale s-au angajat 4405 salariați. Diferența este evidentă.

„Noi dorim ca autoritățile să înțeleagă că asistența medicală prestată populației nu corespunde timpului și cerințelor Organizației Mondiale a Sănătății, iar pentru realizarea acestui scop este necesar ca instituțiile medicale să fie finanțate substanțial, pentru a fi asigurate cu specialiști bine instruiți, cu aparataj perfor­mant, transport sanitar, echipament și, nu în ultimul rând, cu edificii corespunzătoare normelor sanitare”, a accentuat Popovici.

Conform datelor prezentate de condu­cerea Federației, cheltuielile globale din bugetul de stat pentru sănătate au crescut de la 6475 milioane de lei în anul 2015 la 6505,4 milioane de lei în anul 2016, adică cu doar 0,47%.

Liderul sindical a specificat că deși cuan­tumul finanțării sănătății crește anual, mij­loacele respective sunt suficiente doar pen­tru a acoperi cheltuielile ce țin de creșterea prețurilor de consum, a tarifelor la servicii și a costurilor la produse alimentare și măr­furi industriale.

 

Măsuri de îmbunătățire a veniturilor salariale

 

Aurel Popovici a menționat că anul tre­cut au fost întreprinse mai multe măsuri privind îmbunătățirea veniturilor salariale ale angajaților. Au fost negociate cotele pentru plata muncii angajaților din unitățile medicale încadrate în asigurări de sănătate, acestea majorându-le cu 5-10 la sută, s-au întreprins măsuri privind economisirea mij­loacelor financiare și redirecționarea aces­tora la plata muncii. S-a implementat de la 1 iulie 2017 un nou sistem de remunerare a muncii pentru angajații din unitățile me­dicale încadrate în sistemul asigurărilor de sănătate. Ca rezultat al acțiunilor întreprin­se, s-a reușit obținerea creșterii salariului mediu lunar al angajaților din sănătate de la 4430,2 lei în anul 2015 la 5010 lei în anul 2016.

Federația Sindicală „Sănătatea” a sensi­bilizat mereu conducerea Republicii Moldova că asistența medicală prestată populației nu corespunde timpului și cerințelor OIM și, pentru a avea o societate sănătoasă, trebuie să se acorde mai mult sprijin sistemului. În acest scop, Federația Sindicală „Sănătatea”, în comun cu Minis­terul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină, în procesul avizării proiectelor Legii bugetului de stat și Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016, au înaintat propuneri constructive privind ameliorarea domeniului sănătății.

Actualmente, în Republica Moldova cheltuielile pentru sectorul sănătății con­stituie numai 5,3 la sută din PIB, compara­tiv cu cel puțin 9 la sută din PIB în țările UE. Asta fără a compara PIB-ul nostru și PIB-ul lor!

Una din cauzele care duc la micșorarea finanțării sistemului de sănătate din țară este faptul că până în prezent 13 la sută din cetățenii Republicii Moldova nu sunt asigurați.

În aceeași ordine de idei, deputata Va­lentina Stratan a recunoscut și apreciat me­ritul Federației Sindicale în îmbunătățirea condițiilor de salarizare și sporirea garan-țiilor sociale în rândul angajaților din sfera medicală, menționând și lacunele existente în domeniu.

„Trebuie să recunoaștem că sistemul de sănătate este subfinanțat. Ne îngrijorează statisticile potrivit cărora o bună parte din specialiști părăsesc ramura, în special tine­rii, și aici trebuie să lucrăm mai mult, pentru a oferi condiții de muncă mai bune celor care activează în sistemul dat”, a adăugat Valentina Stratan.

Liliana Iaşan, viceministru al Sănătății, la rândul său, a recunoscut că ministerul a avut o serie de negocieri cu sindicatul de ramură și cea mai mare realizare a fost adoptarea noii modalități de salarizare, care a dus la o majorare a salariilor.

„În vederea obținerii unor rezultate, au fost stabiliți noi indicatori de performanță pentru medici, ulterior vor fi determinați in­dicatori și pentru conducătorii de instituții și vom începe să vedem rezultate. Mizăm în continuare pe un parteneriat eficient cu sindicatele”, a subliniat Liliana Iașan.

Pornind de la Strategia federației, obiec­tivele pentru următoarea perioadă vor fi axate pe realizarea politicii și a strategiei de stat pentru sănătate și majorarea finanțării sistemului medical; creșterea nivelului de trai al salariaților, îmbunătățirea condițiilor de muncă și salariale; promovarea securității și sănătății la locul de muncă.

Pentru anul în curs, federația s-a angajat în continuare să urmărească consolidarea parteneriatului social; realizarea prevederi­lor Convențiilor colective și ale Contracte­lor colective de muncă; sporirea eficienței asistenței juridice acordate membrilor de sindicat etc.

„Pasivitatea în mișcarea sindicală în-seamnă pierderea simțului realității. Indi-ferența este dușmanul sindicalismului, lipsa de curaj pentru a expune poziția civică con­duce la dezbinare și distrugere. Înlătura-rea acestor neajunsuri în activitatea co-mitetelor sindicale de toate nivelurile va fortifica Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova, transformând-o într-o organizație puternică, capabilă să obțină aplanarea problemelor cu care se confruntă membrii săi de sindicat”, i-a îndemnat Aurel Popo­vici pe colegii săi din sindicate.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com