28 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

HOTĂRÂRE Cu privire la activitatea Consiliului General al SEŞ în perioada de după Congresul V al Sindicatului (2010 – 2015) şi Domeniile prioritare de activitate pentru anii 2015 – 2020

Loading
Fără categorie HOTĂRÂRE Cu privire la activitatea Consiliului General al SEŞ în perioada de după Congresul V al Sindicatului (2010 – 2015) şi Domeniile prioritare de activitate pentru anii 2015 – 2020
HOTĂRÂRE Cu privire la activitatea Consiliului General al SEŞ în perioada de după Congresul V al Sindicatului (2010 – 2015) şi Domeniile prioritare de activitate pentru anii 2015 – 2020

 

 

ses

Foto: vocea.md

Analizând raportul cu privire la activitatea Consiliului Ge­neral al Sindicatului Educa­ţiei şi Ştiinţei în perioada anilor 2010-2015, prezentat de către D. Ivanov, preşedinte; raportul Comisiei de cen­zori, prezentat de către Z. Şpac, preşe­dintele Comisiei; proiectul Direcţiilor prioritare de activitate a Sindicatului pentru anii 2015 – 2010, prezentat de către N. Lavric, vicepreşedinte, Con­gresul constată că organele sindicale de toate nivelurile au depus eforturi conjugate pentru onorarea misiunii statutare a Sindicatului.

 

Astfel, întru realizarea obiectivului prioritar de consolidare organizatorică, menţinere a unităţii şi coeziunii Sindi­catului, Consiliul General a demarat şi desfăşurat, în perioada de referinţă, un şir de acţiuni, menite să confere spor de imagine Sindicatului, să solidarize­ze forţele sindicale, să conducă la con­ştientizarea de către fiecare membru de sindicat a necesităţii implicării sale active în soluţionarea propriilor pro­bleme. În acest scop, anii 2012-2013 au fost declaraţi Ani ai Organizaţiei sindicale primare cu un program de activităţi specifice; a fost instrumentat recensământul membrilor de sindicat; efectuate vizite de studiu şi de acorda­re a sprijinului de rigoare organizaţii­lor sindicale primare în cadrul Zilelor aparatului Consiliului General al Sin­dicatului în teritoriu. Sindicatul a par­ticipat la acţiunile organizate de CNSM şi unele sindicate ramurale; au fost de­puse eforturi concordate de colectare a surselor financiare pentru ajutorarea membrilor de sindicat care au avut de suferit în timpul cataclismelor natura­le; pentru tratamentul unor copii grav bolnavi

Stabilirea parteneriatului social ba­zat pe dialog şi negocieri a fost o priori­tate stipulată în toate documentele Sin­dicatului Educaţiei şi Ştiinţei. În acest context, Rezoluţia nr.2 a Congresului V „Dezvoltarea sistemului de parteneriat social în sfera muncii în învăţământ şi ştiinţă” a devenit un act de o importan­ţă majoră pentru organele sindicale de toate nivelurile prin declararea anilor 2010-2011 – „Ani ai CCM”. Programul de acţiuni a cuprins monitorizarea rea­lizării Convenţiei colective pe anii 2011-2015 (nivel ramural) şi a Acordurilor adiţionale, negocierea CCM la nivel de instituţii. Pentru a îmbunătăţi starea de lucruri la acest capitol, în raioanele Cantemir şi Râşcani a fost implementat Programul-pilot „Negocierea, semna­rea şi realizarea CCM”. Ca rezultat al acestor activităţi s-a majorat numărul de Contracte colective de muncă la ni­vel de unitate de la 68,4% la 88,2%, în anul 2014.

Organele sindicale au promovat ca­drul reglatoriu vizând perfecţionarea şi implementarea actelor legislativ-nor­mative prin identificarea şi avizarea proiectelor documentelor.

Întru realizarea prevederilor Rezo­luţiei nr.3 a Congresului V „Drepturile social – economice ale salariaţilor din învăţământ şi ştiinţă în contextul recesi­unii economice”, Sindicatul a întreprins acţiuni vizând soluţionarea probleme­lor social-economice ale membrilor de sindicat, luând ca bază sporirea finan­ţării adecvate a unităţilor. Problemele majorării veniturilor angajaţilor s-au aflat permanent pe ordinea de zi a Con­siliului General al Sindicatului Educaţi­ei şi Ştiinţei, a organelor sindicale, care, în perioada mandatului, au fost preocu­pate în mod special de implementarea prevederilor actelor legislativ-normati­ve în domeniul salarizării.

Anul 2014 a fost remarcabil prin or­ganizarea şi desfăşurarea acţiunilor de protest întru obţinerea unor majorări salariale. Eforturile organelor sindica­le s-au soldat cu majorarea salariilor cadrelor didactice din învăţământul preşcolar cu 55,6%, preuniversitar – cu 43,6%, corpului ştiinţifico-profesoral – cu 33,6%, ştiinţifice, în medie, cu 70%. A crescut sporul la salariu pentru gra­dul ştiinţific de doctor – cu 100% şi doc­tor habilitat – cu 63%. Pe lângă aceasta, organele sindicale au monitorizat asi­gurarea instituţiilor de învăţământ cu specialişti, au examinat problemele ce ţin de formarea profesională a acestora, normarea muncii, acordarea în termen a compensărilor respective.

Întru soluţionarea problemelor ce ţin de crearea condiţiilor inofensive de muncă şi de studii, asigurarea se­curităţii la locul de muncă, fortificarea sănătăţii salariaţilor, accentul s-a pus pe instruirea personalului, crearea co­mitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă, atestarea locurilor de muncă, stabilirea şi achitarea compensărilor.

În contextul Rezoluţiei nr.4 a Con­gresului V al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei „Sindicatul şi Tineretul”, Con­siliul General a promovat soluţionarea problemelor social-economice ale tine­retului pe toate direcţiile de activitate. Este negociat un capitol separat referi­tor la tineretul studios în Convenţia co­lectivă (nivel ramural) 2011-2015.

Asociaţia organizaţiilor sindicale studenţeşti (AOSS), creată pentru consolidarea şi coordonarea activităţii acestora, s-a manifestat în perioada vizată prin acţiuni comune în vederea ameliorării situaţiei social-economice a studenţilor, acordând atenţie sporită condiţiilor locative, stabilirii burselor de studii, prestării serviciilor medicale.

Întru realizarea politicilor financia­re, organele sindicale au fost preocupa­te de consolidarea bugetelor sindicale în baza acumulării în volum deplin a cotizaţiilor de membru. S-a monitorizat gestionarea corectă, eficientă și trans­parentă a resurselor financiare sindi­cale.

Întru recuperarea sănătăţii membri­lor de sindicat şi a copiilor acestora, au fost repartizate 3764 de bilete de trata­ment balneosanatorial şi 8600 bilete de odihnă pentru copii, respectiv.

Activitatea de instruire, formare şi informare a liderilor şi a membrilor de sindicat a fost mereu în aria de priori­tăţi a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, astfel politicile educaţiei sindicale pro­movate de către Consiliul General al SEŞ în perioada de după Congresul V al Sindicatului fiind orientate spre diver­sificarea metodelor de instruire şi im­pulsionare a activismului formabililor, dezvoltării abilităţilor şi cunoştinţelor tinerilor sindicalişti, cât și ale liderilor de toate nivelurile.

Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională a fost ca­lificată de către Congresul V drept un obiectiv important al SEŞ. În perioada de referinţă au fost prelungite unele acorduri de colaborare cu sindicate si­milare; sprijinul colegilor sindicalişti de peste hotare a fost resimţit în timpul acţiunilor de protest. Pe lângă aceasta, Consiliul General a desfăşurat, de-a lungul anilor dintre congrese, seminare cu suportul şi participarea directă a In­ternaţionalei Educaţiei şi UNSA Educa­tion, Franţa. Urmare a parteneriatului de succes şi de durată cu colegii din Sin­dicatul ”Lararforbundet” din Suedia, SEŞ a beneficiat anual de finanţarea editării buletinului nostru informativ „Lumina”, care este un mijloc de infor­mare şi comunicare destul de eficient pentru membrii de sindicat.

În baza celor expuse şi luând în con­siderare rapoartele prezentate şi Dome­niile prioritare de activitate a Sindica­tului pentru anii 2015 – 2020,

 

Congresul VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

 HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se apreciază drept satisfăcătoare activitatea Consiliului General al Sindi­catului Educaţiei şi Ştiinţei în perioada de după Congresul V.

2. Se aprobă raportul Comisiei de Cenzori a Sindicatului Educaţiei şi Şti­inţei.

3. Se aprobă Domeniile prioritare de activitate a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei pentru anii 2015-2020.

4. Consiliul General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei va asigura:

– sintetizarea propunerilor şi solici­tărilor delegaţilor şi participanţilor la Congresul VI al Sindicatului, adresân­du-le factorilor respectivi de decizie spre soluţionare;

– elaborarea unor programe şi pla­nuri de acţiuni privind realizarea pre­vederilor şi obiectivelor conţinute în Domeniile prioritare de activitate a Sin­dicatului pentru anii 2015-2020.

5. Organele sindicale de toate nive­lurile vor întreprinde acţiuni concrete pentru realizarea prezentei Hotărâri.

6. Se pune în sarcina Consiliului Ge­neral al Sindicatului Educaţiei şi Ştiin­ţei monitorizarea realizării prezentei Hotărâri.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com