Ghenadie Donos: „A fi lider al unui sindicat puternic este o onoare, dar și o mare responsabilitate”

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 10.04.2018

   

donos

 

Prin prisma experienței acumulate pe par­cursul a circa trei decenii, dintre care aproa­pe unul  în funcție de profesor, altul de lider sindical și al treilea în calitate de manager în educație, consideră că un conducător trebuie să fie perceput nu doar din punctul de vedere al drepturilor pe care le gestionează, ci, mai ales, ca un manager al  responsabilităţilor sale și al celor din echipă. Vorbim despre Ghenadie Donos, proaspătul  lider al Federației Sindica­le a Educației și Științei, căruia i-am solicitat un interviu.

 

 

- Domnule Donos, recent ați fost ales președinte al Federației Sindicale a Educației și Științei. Nu este ceva nou pentru dvs., dar, totuși, responsabili­tatea s-a mărit. Cu ce gând ați veni în această funcție?

 

– Desigur, a fi lider al unui sindicat pu­ternic, cu istorie și tradiții, este și o onoare, dar și o responsabilitate enormă. Faptul că inițiativa de a candida a venit din partea unor colegi pe care îi respect mult, inclusiv din partea domnului Dumitru Ivanov, mă obligă să dau dovadă de o responsabili­tate dublă.

Voi depune toate eforturile pentru ca, împreună cu colegii din sindicat, să asi­gur continuitate și durabilitate mișcării sindicaliste, să-mi construiesc activitatea pe baza unor relații corecte și constructi­ve, pentru ca cele mai multe așteptări ale angajaților din educație să fie satisfăcute. Pentru noi, educația trebuie să însemne dezvoltare, de aceea, nu avem dreptul să batem pasul pe loc.

 

- Cum ați caracteriza relația dintre sindicat și autoritățile centrale, în cazul nostru fiind vorba de Ministe­rul Educației?

 

- Relația dintre sindicat și autorități e una de 

parteneriat, asta ne-am dori. Realitățile zilei de azi ne impun să vedem negocierile colective ca cel mai important mijloc de dialog social, de obținere a unor drepturi pentru membrii noștri de sindi­cat. În cadrul acțiunilor de protest ne-am convins că avem unele puncte vulnerabile. Probabil, mai este nevoie de timp pentru a fi puternici. Calitatea noastră  în negocieri, facultatea de a negocia eficient va deter­mina mult atitudinea părţilor şi imaginea sindicatului nostru.

În discuțiile cu oficialii ministerului, cu partenerii din Guvern, nu trebuie să ne li­mităm doar la revendicarea unor drepturi salariale, ci să punem în dezbatere pro­blemele fundamentale ale sistemului, să facem să fie auzită vocea pedagogilor! E bine să promovăm lucrurile astfel încât să fim apreciaţi nu ca organizaţie care vede numai drepturi salariale, dar și ca parte­neri pentru realizarea politicilor educaţio­nale ale statului. Sindicatul din domeniul educației trebuie să pună accentul pe pro­bleme de ansamblu, ceea ce ne-ar uşura procesul de  negocieri. Iar pentru  ca ne­gocierile să fie eficiente, este nevoie de o pregătire  minuţioasă, de analize și sinteze, de rapoarte asupra stării sistemului, și nu oricare membru al comisiei de negocieri poate să fie și convingător și să contribuie la obținerea rezultatului așteptat de mem­brii noștri de sindicat.

 

- Problema salariilor cadrelor didac­tice, a personalului auxiliar a fost și este problema de bază din sistem. Cu forțele sindicatelor, s-a reușit majo­rarea salariilor profesorilor. Totuși, este puțin, iar profesorii continuă să aștepte un salariu decent. Care ar fi pașii  de mai departe în rezolvarea acestei probleme?

 

- Este foarte puțin, deoarece nivelul de trai al angajaților din sistemul educațional lasă de dorit. Pe parcursul ultimelor săp­tămâni, am avut o serie de întâlniri și discuții cu majoritatea liderilor sindicali din teritorii, cu șefii direcțiilor raionale de învățământ, cu partenerii noștri de la mi­nister și mi-am alcătuit o listă de proble­me pe care va trebui să le abordăm și să le soluționăm împreună. Într-adevăr, pro­blemele salariale sunt enunțate cel mai frecvent, mai cu seamă de către colegii noștri din instituțiile de educație timpu­rie, de către bibliotecarii școlari, lucrătorii medicali, lucrătorii auxiliari, salariile căro­ra sunt departe de cele care asigură un trai decent. Pornind de la această situație, profesia de învățător rămâne a fi neatrac­tivă pentru tineret. Avem o îmbătrânire accentuată a personalului didactic, ceea ce ne obligă să punem în agenda ne­gocierilor cu reprezentanții ministerului problema motivării profesorilor, a tuturor angajaților din educație, or, dacă nu vom insista asupra schimbărilor, riscăm să nu avem în viitorul apropiat cadre calificate în sistem.

De aceea, este necesar de a relua cât mai grabnic dialogul cu ministerul, cu reprezentanții Guvernului, în cadrul co­misiilor de negocieri colective, al Comi­siei bipartite, în cadrul dialogului social. S-a expediat o adresare către minister, cu propunerea de a reactualiza componența Comisiei de negocieri, s-a convenit și asu­pra elaborării unor acte normative fun­damentale, cum ar fi Statutul cadrului di­dactic, strategia 2030, urmează ca în scurt timp să trecem de la intenții la fapte.

 

- Dvs. veniți nemijlocit din sistemul educațional și cunoașteți problema din interior. Când s-a solicitat majo­rarea salariului, sindicaliștii au re­clamat și carențele ce țin de curricula școlară, debirocratizarea sistemului educațional prin reducerea numă­rului de rapoarte și evaluări pe care profesorii sunt obligați să le prezinte lunar, dar și alte probleme. În opinia dvs., măsurile luate de Guvern pen­tru a soluționa unele probleme sunt eficiente?

 

- Guvernul manifestă deschidere în di­alog cu sindicatele, problemele pe care le abordăm în cadrul discuțiilor cu partene-rii noștri de la minister sunt axate pe pro­movarea schimbării în bine a sistemului, inclusiv pașii de care vorbiți ce țin de debirocratizarea sistemului educațional, reducerea numărului de rapoarte etc. Avem intenția de a continua dialogul, iar pe un șir de probleme – de a iniția un di­alog constructiv cu ministerul, cu Guver-nul, cu partenerii noștri, așa încât propu­nerile sindicatului să fie auzite și accep­tate.

 

- Ce planuri aveți în continuare?

 

- Planurile sunt în legătură directă cu problemele din sistem pe care urmează să le abordăm, dar și să le soluționăm. Pen­tru moment, șirul de probleme este mult mai lung decât șirul de soluții pe care le putem oferi angajaților din sistemul educațional. Din discuţii și consultări cu colegii am identificat un șir de probleme: nivelul scăzut de viață al pedagogilor și al altor categorii de angajați din sistem; coe­ziunea mișcării sindicale; recrutarea noilor membri de sindicat; starea de lucruri pe interior și pașii care urmează a fi făcuți; imaginea sindicatului și relațiile cu mass media etc. Toate aceste probleme, dar și altele care urmează a fi incluse în agendă, trebuie soluţionate în funcție de ceea ce este rezonabil, necesar, suficient, corect, transparent şi participativ.

Cu referire la păstrarea integrității orga­nizaţiei noastre și asigurarea continuității. E o sarcină deloc ușoară și nu atât din ca­uza „factorilor externi”. Oamenii părăsesc organizațiile care nu le satisfac așteptările. Din experienţa de comunicare pe ori­zontală şi verticală, ținând cont de relaţiile deja stabilite cu diferiţi subiecţi din interi­orul sistemului şi din afară, în soluționarea problemei păstrării integrității sindicatului nostru mă voi sprijini pe autoritatea per­sonală a liderilor sindicali din teritoriu și a managerilor. Aceasta ar permite revenirea la starea de lucruri de până la imixtiuni­le din afară. Iar pentru a duce la finalitate această problemă, este nevoie să tratăm părțilr implicate în dialog ca parteneri, nu ca inamici.

O sarcină importantă pentru orice organizație este promovarea imaginii li­derilor, de aceea, mediatizarea activităţii sindicatului este cel mai eficient mijloc pentru creşterea imaginii. Relațiile cu mass-media trebuie să fie corecte, iar informațiile prezentate trebuie să corespundă criteriilor de profesionalism, tran-sparență și echitate socială. Munca sin­dicală este o muncă în echipă, de aceea, voi pune accent pe autoritatea liderilor cu experiență, cu care voi interacționa pen­tru a realiza obiectivele statutare.

 

- Vă mulțumim!

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.