17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Formare sindicală pentru tinerii de la „Sindicons”

Loading
Fără categorie Formare sindicală pentru tinerii de la „Sindicons”
Formare sindicală pentru tinerii de la „Sindicons”

seminar-sindicons

 

Federaţia „Sindicons” a or­ganizat, recent, în incinta Stațiunii balneare „Bucuria–Sind” din orașul Vadul lui Vodă, un seminar-training pentru tinerii sindicalişti, cu genericul „Aspecte de organi­zare sindicală”. La acesta au participat 20 de tineri sindi­calişti din toată ţara. Acţiu­nea se înscrie în cadrul unui proiect finanţat de Federaţia Internaţională a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului (BWI). 

 

În calitate de formatori au fost Victor Talmaci, preşedintele Fede­raţiei „Sindicons”, Oleg Mîrleanu, vicepreşedinte al Federaţiei „Sindi­cons”, Cezara Abramihin, conferen­ţiar, doctor în economie, magistru în ştiinţe psihologice, Tudor Rusu, organizator sindical profesionist.

Victor Talmaci s-a referit, în de­but, la obiectivele seminarului. „Sco­pul primordial al activităţii este ac­tualizarea cunoştinţelor, obținerea de noi competențe în domeniul sindical prin dezvoltarea abilităților și capacităților personale și profesi­onale. Ulterior, tinerii vor promova și vor aplica cunoștințele acumula­te în activitățile sindicale cotidiene și le vor multiplica în activitățile educaționale desfășurate în cadrul organizaţiilor din care provin”, a ac­centuat Talmaci.

De asemenea, Oleg Mîrleanu a menţionat că la acest seminar s-au pus în discuţie subiecte privind formarea unei organizaţii sindica­le primare, identificarea punctelor forte şi a celor slabe ale sindicate­lor, motivarea apartenenţei la sin­dicat ş.a. „Totodată, ne-am dorit să înarmăm cu o competență adecvată privind activitatea sindicală pe toți participanții, asigurând extinderea fluxului informațional în rândul membrilor de sindicat”, a conchis Oleg Mîrleanu.

 

g_cnsm

Obținerea de noi competențe profesionale sindicale, un scop atins

 

La rândul ei, Cezara Abramihin a specificat: „Ne-am propus să elu­cidăm care ar fi modalităţile de ini­ţiere şi stabilire a relaţiilor de per­spectivă cu potenţialii membri de sindicat, tehnicile psihologice efici­ente de a face cunoştinţă, procedee de provocare a simpatiei, încrederii, interesului, crearea atmosferei de confort psihologic în discuţie ş. a.”.

Igor Vieru, lider sindical din ca­drul Ministerului Dezvoltării Regi­onale şi Construcţiilor, a menţionat că „lucrările seminarului au fost be­nefice şi utile. Am avut posibilitatea de a mă familiariza cu noi compe­tenţe sindicale, procesul de învăţare a fost unul plăcut şi eficient, dato­rită îmbinării reuşite a noţiunilor teoretice cu activităţi practice”.

Lilia Cibotaru, membru de sin­dicat de la Şcoala Profesională nr. 3

din Chişinău, a accentuat: „am cu­noscut mulţi specialişti cu cunoș-tințe înalte în domeniu, de la care am învățat multe lucruri utile pen­tru munca de zi cu zi. Îmi place să aflu lucruri noi și interesante. Mă bucur nespus că voi putea contribui și eu la activitatea sindicatelor. Este foarte bine să fii membru de sindi­cat, deoarece în comun ne putem apăra drepturile, putem contribui cu idei noi și obține rezultate fru­moase”. Ion Racoviță, preşedintele comitetului sindical de la Combina­tul de Materiale de Construcții din Chişinău (SA „MACON”), a adău­gat: „mi-a plăcut că am avut ocazia să particip la un astfel de seminar. Noi, tinerii, am aflat mai multe informații și, grație acestui fapt, am conștientizat care sunt avantajele activității sindicale”.

Ion Luca, membru de sindicat la ÎS „Fabrica de sticlă din Chişinău”, a relevat, în context, că „seminarul a fost util pentru acumularea cu­noştinţelor în domeniul sindical. Sper să mai particip la o astfel de acțiune, tematica fiind binevenită și actuală”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com