25 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Femeile din mediul rural — în grija sindicatelor din Moldova

Loading
Fără categorie Femeile din mediul rural — în grija sindicatelor din Moldova
Femeile din mediul rural — în grija sindicatelor din Moldova
femei-sindicaliste

Foto: vocea.md

Organizaţia de Femei din cadrul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricul­tură şi Alimentaţie „Agroindsind” a organizat, în luna octombrie, un șir de întru­niri în peste 20 de raioane ale țării, în cadrul cărora au fost discutate problemele femeilor din mediul rural. În urma întrunirilor femeile sindicaliste au adoptat o rezoluţie, care a fost înaintată conducerii ţării.

 

Se trezeşte de dimineaţă, face focul, hrăneşte animalele, pregă­teşte micul dejun, porneşte copiii la şcoală, iar apoi merge la mun­că. Pe lângă toate mai reuşeşte să fie şi frumoasă. Acesta este tabloul la majoritatea femeilor din spaţiul rural. Atunci când e nevoie, însă, fac şi muncă bărbă­tească, ceea ce necesită mult cu­raj şi putere. Nu se plâng de lipsa forțelor, altele sunt problemele cu care deja de mai mult timp se confruntă femeile din spaţiul rural.

 

Un salariu de 2000 de lei, pentru femeia din agricultură

 

Pe Lidia Eremei am găsit-o în vie, ocupată cu strângerea stru­gurilor. Nu era singură, împreu­nă cu vreo 20 de femei, „ardeau” în văpaia muncii. Pentru aceste femei, ziua începe la ora 4 dimi­neaţa şi se termină la 11 -12 sea­ra, atunci când abia de mai reu­şesc să aţipească de oboseală. Nu se plâng pe oboseală şi nepu­tinţă, ci pe salariul mic care nu le ajunge nici măcar să-şi acopere minimul de existenţă. „Avem un salariu mic, dar ce să facem, cui să ne plângem, dacă nimeni nu ne ascultă”, a menţionat pentru „Vocea poporului” Ana, una din­tre femei. Acum, toamna, se de­clară puţin mai fericite, salariul a crescut cu 500 de lei, vara însă, se mulţumesc şi cu 1000-1500 de lei. Sunt lucrători sezonieri, pentru că în agricultură altfel nu se poate. Nu muncesc mai pu­ţin însă atunci când nu sunt pe câmp. Grijile casei le copleşesc iar gândurile că trebuie să agoni­sească de undeva pentru pâine, le ninge părul.

„Peste trei ani ies la pensie, dar şi atunci voi continua să lu­crez la câmp, pentru că în altă parte nu am unde” mărturiseşte tanti Ionica, care este cea mai în vârstă muncitoare din colectivul de femei a Gospodăriei de pro­ducţie din satul Sămănanca, rai-onul Orhei.

 

Discuții care rezumăla constatarea de fapt și … o rezoluție

 

„Femeile din mediul rural sunt nişte îngeri, nişte exemple de viaţă pentru noi toţi. Ele reuşesc să facă ceea ce în mod normal, nu ar reuşi să facă niciun băr­bat în lumea asta”, a menţionat Alexandru Malai, preşedintele Consiliului interramural al sindi­catelor din raionul Orhei. Aso­ciaţia femeilor sindicaliste din raionul Orhei s-a întrunit recent la o masă rotundă cu genericul „Femeile sindicaliste – pentru un dialog social eficient şi construc­tiv” în raionul Orhei. Întrunirea a avut loc în contextul Zilei Mon­diale a Femeilor din Mediul Ru­ral. La eveniment, organizatorii împreună cu participanţii au pus în discuţie principalele proble­me cu care se confruntă femeia muncii. Lipsa locurilor de muncă şi a condiţiilor decente de trai, accesul limitat la servicii medi­cale calitative, problemele din sistemul de învăţământ, discri­minare în toate domeniile de ac­tivitate – iată tabloul real în care femeile de la sate sunt nevoite să activeze şi să-şi crească copiii. „O atare stare de lucruri necesită o implicare activă a tuturor struc­turilor administrative şi non-gu­vernamentale, a sindicatelor şi patronatelor pentru a soluţiona cât mai urgent aceste probleme”, se arată într-o scrisoare a Consi­liului Organizaţiei de Femei din cadrul FNSAA „Agroindsind” că­tre activul sindical de branşă.

Larisa Vasilciuc, preşedintele Consiliului teritorial „Agroind­sind” din Orhei, a menţionat în cadrul întrunirii importanţa in­vestiţiilor în sănătate şi alimen­taţie. „Cultura alimentaţiei şi a serviciilor medicale la sate lasă de dorit. Este necesară o implica­re mai activă a tuturor factorilor de decizie pentru a îmbunătăţi viaţa femeilor din spaţiul rural şi nu numai”. Mai mult, domnia sa a subliniat importanţa unor ast­fel de măsuri organizate în toată ţara, pentru a aduce la cunoştinţa atât a sindicatelor, cât şi a admi­nistraţiilor publice locale proble­mele directe cu care se confruntă femeile. În cadrul mesei rotunde a participat şi preşedintele ra­ionului Orhei, Ion Ştefîrţă, care a adresat un mesaj de felicitare femeilor sindicaliste din spaţiul rural, în care a dat asigurări că administraţia publică locală face tot posibilul pentru a îmbună­tăţi condiţiile de trai a femeilor din raionul Orhei. „Principalele probleme la care trebuie să atra­gem atenţia sunt asigurarea cu apă potabilă, canalizare, ilumi­nare stradală la sate, reparaţia drumurilor, a şcolilor, spitalelor şi grădiniţelor. Astfel, noi vom uşura munca femeilor de la sate atât la locul de muncă prin con­diţii decente, cât şi acasă prin asigurarea unui trai mai uşor,” a subliniat în luarea sa de cuvânt preşedintele raionului.

Femeile sindicaliste din raio­nul Orhei îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu situaţia social-economică deplorabilă în care se află femeile din Republi­ca Moldova. Reieşind din aceste considerente, fiind conştiente de rolul pe care îl are şi trebuie să-l aibă femeia în dezvoltarea societăţii şi a viitorului ţării, sin­dicalistele din Orhei au adresat o listă cu doleanţe şi cerinţe către factorii de decizie şi partenerii sociali. Printre acestea se numă­ră stabilirea unui salariu minim unic pe ţară la nivelul minimului de existenţă, actualizarea veni­tului asigurat obţinut după anul 1999, recalcularea pensiilor, o dată la doi ani pentru pensionarii care activează în câmpul muncii, majorarea indemnizaţiilor uni­ce la naşterea copilului până la 5000 de lei, efectuarea anuală a controlului medical obligatoriu al salariaţilor la toate entităţile indiferent de forma de proprie­tate, etc.

Consiliul Organizaţiei de Fe­mei a elaborat un plan de acţiuni de informare, mediatizare şi în­aintare a revendicărilor către or­ganele şi persoanele abilitate, în scopul atenţionării opiniei publi­ce şi a guvernanţilor la încălcarea drepturilor femeilor, în special din mediul rural. În urma aces­tor întruniri, ce țin de demnita­tea femeii, sănătate, educație, șomaj, munca la negru, protecția muncii etc.

 

Întrunirile femeilor sindicaliste s-au organizat în toată ţara

 

Consiliului Organizaţiei de Femei al „Agroindsind” au fost prezentate o serie de probleme şi revendicări. Daria Bostan, președintele Organizației de Femei a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”, afir­mă că dreptul la demnitate este ignorat totalmente de către func­ţionarii de stat, angajatorii şi lu­crătorii medicali, dar cu regret şi de către femei, din cauza că majo­ritatea nu sunt informate şi nu au dârzenia şi forţa necesară pentru a le salvgarda. ”Situaţia se com­plică din cauza lipsei locurilor de muncă şi a condiţiilor decente de trai, salariile mici, munca infor­mală, accesul limitat la serviciile medicale calitative pentru femei şi pentru toţi membrii familiilor lor, precum şi problemele seri­oase privind violenţa şi tortura manifestată faţă de femeie. Vo­cea femeilor din mediul rural este foarte slabă în componenţa factorilor de decizie, organele de conducere etc”, a subliniat Daria Bostan. Pentru totalizarea întrunirilor, Consiliul de Femei din cadrul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind” au organizat o conferinţă de presă în care au prezentat planul de acţiuni ce urmează a fi pus în aplicare. Pe 18 octombrie, feme­ile sindicaliste în frunte cu Daria Bostan, președintele Organizației de Femei a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”, s-au adunat în faţa Palatului Repu­blicii unde au înmânat fiecărui deputat apelul înaintat de către femeile sindicaliste. “În această rezoluţie noi am oferit deputaţi­lor un termen până la 20 noiem­brie, dacă nimic nu va fi între­prins, atunci noi vom continua cu acţiuni mai drastice”, a mai adăugat Daria Bostan.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com