27 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Experţii sindicali, instruiţi în aspecte de securitate şi sănătate în muncă

Loading
Fără categorie Experţii sindicali, instruiţi în aspecte de securitate şi sănătate în muncă
Experţii sindicali, instruiţi în aspecte de securitate şi sănătate în muncă
inspectorii-muncii-a-sindicatelor

Secvențe din cadrul atelierului de lucru

 

Un grup de responsabili de securitate şi sănătate în muncă de la sindicate au fost fa­miliarizaţi cu metodele şi tehnicile de evaluare a riscurilor profesionale în cadrul unui atelier de lucru, desfăşurat, recent, la Institutul Muncii din capitală. În context, ei au avut posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele de evaluare a factorilor de risc, de ale­gere a echipamentului de protecţie, precum şi de amenajare a locurilor de muncă.

 

Oleg Budza, preşedintele Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a menţionat, în des­chiderea evenimentului respectiv, că acest atelier este o continuare a acţiunilor din cadrul proiectului „Pregătirea sindicaliştilor pentru implementarea directivelor Uniu­nii Europene în domeniul securită­ţii şi sănătăţii în muncă”.

Scopul proiectului este amelio­rarea situaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă prin ridica­rea nivelului de pregătire a respon­sabililor în materie de la unităţile economice şi structurile sindicale din ţara noastră. De asemenea, proiectul este orientat spre moni­torizarea gradului de respectare a legislaţiei naţionale în domeniu, asimilarea instrumentelor moder­ne de evaluare a riscurilor la locul de muncă şi adaptarea la directive­le europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Degradarea condiţiilor de muncă

 

„Sănătatea angajaţilor este una din problemele prioritare şi o com­ponentă importantă a potenţialului forţei de muncă şi, de aceea, CNSM atrage o atenţie deosebită acestei chestiuni. Cele mai multe acciden­te de muncă se produc pe motiv că nu este efectuată evaluarea ris­curilor profesionale, sunt aplicate tehnologii depăşite şi periculoase, lucrătorii nu sunt asiguraţi cu echi­pament de protecţie şi nu dispun de instruire adecvată în materie de securitate şi sănătate în muncă”, a remarcat Oleg Budza.

Cu toate acestea, securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă unul din domeniile cele mai importante ale politicii Uniunii Europene refe­ritoare la ocuparea forţei de muncă şi la afacerile sociale.

Tergiversarea inexplicabilă a transpunerii în cadrul normativ naţional a cerinţelor directivelor europene şi dezintegrarea cadrului normativ la compartimentul  secu­ritate şi sănătate în muncă au dus la degradarea continuă a condiţii­lor de muncă. Consecinţele acestei stări de lucruri le suportă salariaţii care îşi pierd viaţa şi sănătatea la locul de muncă, a subliniat preşe­dintele CNSM.

 

Rolul sindicatelor

 

Sindicatele sunt capabile să se implice în procesul de gestionare a aspectelor legate de securitatea şi sănătatea în muncă. Acest atelier de lucru a contribuit la efectuarea unui studiu aprofundat al experi­enţei acumulate de experţii în ma­terie din România, care au trecut deja prin toate etapele acestui pro­ces, a subliniat Oleg Budza.

Ulterior, specialiştii autohtoni în materie de securitate şi sănătate în muncă îşi vor împărtăşi cunoştin­ţele cu reprezentanţii sindicatelor de ramură şi ai structurilor interra­murale. La etapa finală, CNSM va organiza trei mese rotunde în toate zonele ţării noastre şi 15 seminare în teritorii, cu participarea liderilor şi a membrilor organizaţiilor sin­dicale primare. La aceste seminare vor fi invitaţi să participe şi repre­zentanţi ai guvernului şi patrona­telor.

 

Servim şi protejăm

Suntem aici ca să servim şi să protejăm. Servim interesele lucră­torilor prin încercarea de a trans­fera cât mai multe competenţe şi experienţă pozitivă de succes din alte zone către colegii noştri din Republica Moldova. Suntem aici ca să protejăm interesele legitime ale lucrătorilor prin instrumente lega­le de nivel internaţional, precum sunt convenţiile şi alte standarde ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi cele ale Uniunii Europe­ne”, a menţionat în context Ovidiu Jurca, specialist superior în dome­niul activităţii cu salariaţii în cadrul Biroului Internaţional al Muncii cu sediul la Budapesta.

Ovidiu Jurca şi-a exprimat spe­ranţa că activitatea din cadrul aces­tui atelier de lucru de două zile va marca valoarea adăugată a capaci­tăţilor şi competenţelor participan­ţilor, care vor deveni un corp de eli­tă al CNSM în materie de securitate şi sănătate în muncă.

„Este vital ca luptătorii de elită pe frontul securităţii şi sănătăţii în muncă să continue activitatea în teritoriu şi după finalizarea pro­iectului. Va fi o muncă fără sfârşit, niciodată nu se vor sfârşi aceste probleme, din păcate, iar experţii sindicali în materie vor trebui să joace rolul de instructori şi forma­tori la activităţile ulterioare”, a ac­centuat vorbitorul.

În opinia expertului OIM, im­pactul principal al activităţii aces­tor specialişti sindicali se va ma­terializa, inclusiv prin creşterea calităţii şi a gradului de participare a reprezentanţilor salariaţilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă de la unităţi.

 

Subiectele abordate

 

Agenda acestui atelier de lucru a inclus subiecte legate de proce­sul de armonizare a legislaţiei din România cu acquis-ul comunitar în materie de securitate şi sănătate în muncă. Un grup de experţi din ţara vecină a prezentat informaţii pri­vind directivele europene transpu­se în legislaţia din România, con­venţiile OIM ratificate de această ţară, precum şi rolul partenerilor sociali în procesul respectiv.

Aceiaşi experţi s-au referit la ca­drul legal cu privire la constituirea comitetelor pentru securitate şi să­nătate în muncă, rolul acestora şi importanţa caracterului bipartit şi paritar al lor în contextul atribuţi­ilor decizionale conferite de lege şi contractele colective de muncă.

Subiectele din agenda atelierului s-au mai axat pe evaluarea riscuri­lor profesionale, metodele şi tehni­cile utilizate în acest proces, peri­colele la locul de muncă, măsurile de prevenire a acestora. Programul în cauză a mai inclus sesiuni refe­ritoare la învăţămintele utile rezul­tate din procesul de armonizare a legislaţiei, sfaturi utile de evitare a greşelilor, precum şi referitoare la modelul român de diferenţiere a contribuţiilor de asigurare socială în funcţie de gradul de risc.

 

Proiect de parteneriat

 

Proiectul „Pregătirea sindicaliştilor pentru implementarea di­rectivelor Uniunii Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” a fost lansat în ţara noastră de CNSM, în parteneriat cu Orga­nizaţia Internaţională a Muncii şi cu sprijinul financiar al guvernului norvegian. Proiectul este imple­mentat în perioada mai-octombrie 2015.

În cadrul seminarului de lansare a acestui proiect au fost abordare chestiuni legate de situaţia actuală din ţara noastră privind securita­tea şi sănătatea în muncă, cele mai răspândite probleme în asigura­rea unor condiţii sigure de muncă, evaluarea factorilor de risc. De ase­menea, programul seminarului a inclus chestiuni privind convenţiile OIM care au fost sau urmează a fi ratificate de ţara noastră, rolul sin­dicatelor în implementarea Acor­dului de Asociere şi racordarea legislaţiei naţionale la directivele comunitare privind securitatea şi sănătatea în muncă etc.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com