Eforturi pentru impulsionarea activităţii comitetelor sectoriale

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 14.11.2017

   

institutulmuncii.md

institutulmuncii.md

 

Noi metode sunt utilizate pentru dezvoltarea capacităţi­lor şi sporirea funcţionalităţii celor şapte comitete sectori­ale pentru formare profesio­nală din ţara noastră. Un prim raport sectorial de evaluare a capacităţilor tehnice, a celor de obţinere a informaţiilor şi de mobilizare spre acţiune a fost examinat la un atelier de lucru desfăşurat, recent, la Chişinău.

 

Raportul în cauză s-a axat pe situaţia din construcţii privind capacităţile de formare şi dez­voltare continuă a deprinderilor profesionale.

În baza experienţei de ela­borare a acestui raport, dar şi a sugestiilor formulate în cadrul atelierului de lucru, urmează ca şi pentru celelalte domenii în care există comitete sectoriale să fie întocmite documente similare.

Este îmbucurător că, după exemplul partenerilor sociali din

ramura construcţiilor, în ţara noastră au fost constituite şi alte comitete sectoriale, a remarcat Victor Talmaci, preşedintele Fe­deraţiei „Sindicons”. Urmează a fi dezvoltate capacităţile acestora pentru a fi continuată activitatea de elaborare a standardelor ocu­paţionale pentru profesiile mun­citoreşti.

În construcţii, au fost adopta­te până acum 

18 standarde ocu­paţionale, în baza cărora şcolile profesionale vor pregăti cadre calificate. În prezent, comitetele sectoriale nu activează, iar parte­nerii sociali îşi propun să creeze premise pentru a urgenta elabo­rarea standardelor ocupaţionale.

În ţara noastră au fost elabo­rate doar 33 de standarde ocupa­ţionale din peste 100 de meserii la care are loc admiterea la în­văţământul profesional-tehnic, a precizat Ala Osoianu, consultant principal al Ministerului Educaţi­ei, Culturii şi Cercetării. Din cauza inactivităţii comitetelor sectoriale, ştafeta a fost preluată de specia­liştii din sistemul de educaţie, care elaborează documentele pe care trebuie să se sprijine programele de studii prin comunicare directă cu angajatorii şi în coordonare cu părţile interesate.

Conform legii, membri ai co­mitetelor sectoriale ar putea fi, în viitor, reprezentanţii angajatorilor şi ai sindicatelor, iar agenţii eco­nomici vor fi obligaţi să suporte anumite cheltuieli deductibile pentru pregătire profesională, a adăugat Valentina Chiriac, preșe-dinta Federației “SindLUCAS“.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.