15 iunie 2019
Chisinau
Social

Efectele activităţii educaţionale desfăşurate de organele sindicale

Loading
Social Efectele activităţii educaţionale desfăşurate de organele sindicale

Recent, la Râşcani, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei.

Efectele activităţii educaţionale desfăşurate de organele sindicale

arhivă personală

Ordinea de zi a conținut două subiecte: „Cu privire la impactul şi efectele activităţii educaţionale şi de informare, desfăşurată de or­ganele sindicale de nivelurile I şi II ale FSEŞ din raionul Râșcani” şi „Cu privire la demararea campa­niei de dare de seamă şi alegeri ale organelor sindicale în organi­zaţiile sindicale primare din insti­tuţiile de învăţământ şi de nivelul doi din raion”, la care, în afară de membrii consiliului, au fost invi­taţi şi toţi liderii organizaţiilor sin­dicale primare.

După prezentarea raportului „Cu privire la impactul şi efectele activităţii educaţionale și de in­formare, desfășurată de organe­le sindicale de nivelurile I și II ale FSEŞ din raionul Râșcani” de către Tudor Semeniuc, preşedintele CR Râşcani al FSEŞ, în cadrul dezba­terilor, s-a constatat că în raion au fost realizate un şir de activităţi la tematica vizată.

Educația sindicală, transferul de cunoștințe și practici pozitive, îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților liderilor sindicali pen­tru o activitate eficientă, se află permanent atât în vizorul CR Râșcani al FSEȘ, precum şi al organizațiilor primare. La baza activității educaționale și de in­formare stau direcțiile principale strategice, aprobate de Congre­sul VI al FSEŞ.

În această ordine de idei şi în scopul realizării obiectivelor men-ționate, pe parcursul ultimilor cinci ani, au fost organizate şi rea­lizate activităţi educaţionale şi de informare a liderilor și membrilor de sindicat, a fost menținut şi ex­tins parteneriatul de colaborare cu Direcția învățământ, tineret și sport Râşcani.

 

Pregătirea unor noi formatori

Activităţile respective au fost orientate spre soluţionarea pro­blemelor cu care se confruntă membrii de sindicat. O atenţie sporită s-a acordat activităţilor educaționale dedicate tinerilor specialiști, în cadrul cărora li s-au adus la cunoștință drepturile și obligaţiile. În ajutorul liderilor au fost elaborate materiale metodice privind elaborarea, completarea și menţinerea documentaţiei sin­dicale în organizaţiile primare, de un real folos fiind pentru ei bro­şura „Ghidul tânărului specialist”.

În perioada de după congres, a existat o colaborare benefică cu mass media: ziarul raional „Eveni­mentul actual” și cu „Vocea popo­rului”.

În scopul îmbunătățirii cali-tății instruirii liderilor sindicali, perfecționării procesului de in­formare şi propagării modului de viaţă sănătos al membrilor de sindicat, CR Râșcani al FSEŞ şi-a propus să realizeze în continua­re un şir de acţiuni, printre care se numără: evaluarea periodică a necesităților și oportunităților de instruire a liderilor sindicali din organizațiile primare; intensifi­carea colaborării cu presa, spori­rea numărului de abonamente la „Vocea poporului”; identificarea potenţialilor lideri cu autoritate în vederea pregătirii și includerii acestora în listele formatorilor sindicali ș.a.

A doua chestiune din ordinea de zi a vizat alegerile sindicale din 2019, începând cu organizaţiile primare șe cele raionale, finali­zând cu desfăşurarea Congresu­lui FSEŞ.

Participanții la ședință au apre­ciat colaborarea eficientă a lide­rilor sindicali cu preşedintele CR Râşcani al FSEŞ, Tudor Semeniuc, care s-a implicat energic în rezol­varea problemelor cu care se con­fruntă lucrătorii din învățământ din raion.

 

Nina ALBINA,

membru al Biroului Executiv al CR Râşcani al FSEŞ

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com