27 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Durata zilei de muncă nu ține doar de hatârul cuiva

Loading
Fără categorie Durata zilei de muncă nu ține doar de hatârul cuiva
Durata zilei de muncă nu ține doar de hatârul cuiva

 

 

cnsm-gaburici

Foto: vocea.md

Scrisoare deschisă către Chiril GABURICI, prim-ministru al Republicii Moldova

 

Stimate domnule prim-ministru,

 

În scopul asigurării respectării Conven­ţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) nr. 47 privind reducerea timpului de muncă până la patruzeci de ore pe săptă­mână (ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1330/1997), la 24 aprilie 2014, Guvernul Republicii Mol­dova a abrogat punctul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1223 din 9 noiembrie 2004, care permitea durata timpului de muncă (al schimbului) de până la 24 de ore pentru per­sonalul de gardă.

Drept urmare a acestei amendări a hotărâ­rii menţionate, a fost exclus orice temei legal pentru angajatori de a stabili durata zilei de muncă mai mare de 10 ore şi în unele cazuri de 12 ore. Însă, cu părere de rău, Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Sindi­catul „Sănătatea” din Republica Moldova, la sfârşitul lunii iulie 2014, au semnat o circula­ră prin care au îndemnat conducătorii insti­tuţiilor medico-sanitare, fără nici un temei legal, mai mult decât atât, contrar legislaţiei naţionale şi a normelor dreptului internaţio­nal la care Republica Moldova este parte, de a stabili durata (turei/gărzii) mai mare de 12 ore, doar cu acordul comitetului sindical şi al salariaţilor. Cu alte cuvinte, potrivit acestui îndemn, se constată faptul că conducătorii instituţiilor medico-sanitare ar putea stabili o durată a turei/gărzii nelimitată de timp, chiar până la 24 de ore sau şi mai mult, fapt interzis de legislaţie.

Astfel, mulţi angajatori şi salariaţi au fost induşi în eroare, deoarece chiar şi acordul salariaţilor sau al organului sindical în acest sens nu poate servi drept un temei legal pentru a deroga de la prevederile legislaţiei muncii, stabilind durata zilei de muncă peste limitele normale, adică mai mare de 12 ore.

Totodată, această circulară a provocat ne­dumeriri şi, prin urmare, multiple adresări atât din partea salariaţilor, cât şi a angajato­rilor, către CNSM, solicitând explicaţiile de rigoare sub aspect juridic, în cazul unei situ­aţii litigioase, inclusiv de adresare în instan­ţa de judecată, sau chiar în cazul producerii unor accidente de muncă, pe motivul depă­şirii duratei maxime a timpului de muncă permis de lege.

În acest context, circulara dată, după cum am menţionat mai sus, nu poate avea nici un efect juridic. Cu alte cuvinte, aceasta nu poate substitui prevederea abrogată din Hotărârea de Guvern nr. 1223/2004 care, de asemenea, până la abrogare constituia o contradicţie cu Codul muncii şi cu Convenţia nr. 47 a OIM.

Ministerul Sănătăţii, la rândul său, prin scrisoarea nr. 01-3/1/-1357 din 18.08.2014, adresată conducătorilor instituţiilor medico-sanitare, a explicat acestora că, potrivit pre­vederilor circularei menţionate, „cu acordul comitetului sindical şi în mod obligatoriu cu acordul scris al salariatului, pot stabili dura­ta turei/gărzii până la 24 de ore”.

Prin urmare, până în prezent, mulţi din­tre conducătorii instituţiilor medico-sanita­re aplică durata zilei de muncă de 24 de ore, fapt neadmis atât de prevederile Codului muncii, cât şi de convenţia OIM menţionată mai sus.

Este de menţionat faptul că deşi cadrul legal naţional, prin amendarea Hotărârii de Guvern nr. 1223/2004, a fost adus în concor­danţă cu Convenţia nr. 47 a OIM, circulara autorităţilor respective constituie o încura­jare pentru încălcarea de către conducătorii instituţiilor medico-sanitare a angajamente­lor Republicii Moldova asumate în vederea asigurării respectării convenţiei date.

Pornind de la cele menţionate, CNSM vă solicită, stimate domnule prim-ministru, să dispuneţi întreprinderea măsurilor de rigoa­re, pentru asigurarea respectării prevederi­lor legislaţiei naţionale şi a Convenţiei nr. 47 a OIM, în materia duratei maxime a timpului de muncă.

Soluţionarea problemei abordate ar ex­clude necesitatea înaintării unei reclamaţii către OIM împotriva Guvernului Republicii Moldova ori solicitarea monitorizării de că­tre acest organ internaţional a respectării şi implementării Convenţiei nr. 47 a OIM de către Republica Moldova.

Ţinând cont de importanţa problemei abordate, CNSM solicită să fie informa­tă despre rezultatele examinării prezentei adresări.

În speranţa că solicitarea CNSM va avea parte de o apreciere favorabilă, vă rugăm, stimate domnule prim-ministru, să primiţi şi pe această cale asigurarea înaltei noastre consideraţiuni.

 

Cu respect,

Oleg BUDZA, președintele CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Activist sindical
    12.05.2015

    Minciuni! Conducatorii institutiilor medicale nu obliga pe nimeni sa lucreze 24 de ore, noi ne dorim acest lucru! Am lucra si 36 de ore pentru a primi salarii decente si pentru a ne putea intretine familiile! Am fi curiosi sa aflam care sunt lucratorii medicali ce s-au plans ca sunt obaligati sa lucreze 24 de ore.

Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com