22 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Domeniile prioritare de activitate a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei în perioada 2015-2020

Loading
Fără categorie Domeniile prioritare de activitate a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei în perioada 2015-2020
Domeniile prioritare de activitate a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei în perioada 2015-2020

 

 

congres-ses-2015_participant--II

Foto: vocea.md

Sindicatul Educaţiei şi Ştiin­ţei din Republica Moldova, fidel principiilor sale, a acţionat şi va acţiona consecvent pe viitor întru realizarea misiunii statutare: pro­movarea intereselor şi protejarea drepturilor profesionale, colective şi individuale, de studii, economi­ce şi sociale ale tuturor membrilor săi. Astfel, Congresul VI stabileşte 6 domenii prioritare de activitate asupra cărora Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei îşi va concentra eforturile în perioada următorilor 5 ani: ma­nagementul organizaţional; par­teneriatul în sfera muncii; politici de tineret; informarea şi formarea sindicală; colaborarea internaţio­nală; managementul financiar.

 

Managementul organizaţional

 

Conştientizând importanţa consolidării capacităţii or­ganizaţionale, structurale şi nu­merice a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Congresul VI al Sindicatu­lui programează o activitate mul­tidimensională a SEŞ în următorii 5 ani, direcţionată spre: îmbunătă­ţirea managementului strategic şi a proceselor de monitorizare/eva­luare; de asigurare a transparenţei în activitatea organelor sindicale de toate nivelurile cu promovarea unui sindicalism activ, participativ şi solidar.

Întru realizarea acestor priori­tăţi, Sindicatul va întreprinde ur­mătoarele:

 • Monitorizarea permanentă a efectivului numeric şi structural.
 • Acţiuni întru păstrarea şi re­dobândirea unităţii organizaţiilor sindicale de toate nivelurile.
 • Acordarea de asistenţă organi­zaţiilor sindicale primare în cazul optimizării instituţiilor educaţio­nale.
 • Perfecţionarea abilităţilor lide­rilor sindicali de toate nivelurile în vederea planificării strategice.
 • Proiectarea şi implementarea unui sistem de identificare, analiză şi sinteză a chestiunilor de interes pentru organizaţia sindicală.
 • Promovarea stilului pro şi in­teractiv faţă de situaţiile şi eveni­mentele produse în societate, care se soldează cu impact asupra acti­vităţii, drepturilor profesionale sau nivelului de trai al membrilor de sindicat.
 • Instruirea liderilor sindicali în domeniul monitorizării şi evaluă­rii.
 • Asigurarea şi monitorizarea transparenţei în activitatea orga­nelor sindicale de toate nivelurile.
 • Promovarea managementului participativ în procesul decizional la toate nivelurile.
 • Studierea şi utilizarea pârghi­ilor managementului mobilizator în activităţile sindicale la toate ni­velurile.
 • Realizarea unor schimburi de bune practici ale activităţii sindi­cale, atât pe interior, cât şi pe ex­terior.
 • Revitalizarea Concursului re­publican „Liderul sindical al anu­lui”, valabil pentru organizaţiile de nivelul doi şi cu atribuţii de nivelul doi.
 • Consolidarea potenţialului uman al Sindicatului prin crearea unui sistem accesibil de motivare a liderilor organizaţiilor primare.
 • Educarea şi promovarea fermă în rândurile membrilor de sindicat a principiului solidarităţii.
 • Diversificarea şi amplificarea beneficiilor oferite de Sindicat prin intermediul Convenţiei colective şi al Contractelor colective de muncă.
 • Identificarea şi implementarea unor pârghii suplimentare de atra­gere şi menţinere a tinerilor în rân­durile Sindicatului.

 

Parteneriatul în sfera muncii

 

Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei conside-ră că pentru eficientizarea parteneri­atului în sfera muncii este necesar de extins dialogul social prin negocieri constructive şi de promovat cadrul regulatoriu vizând per­fecţionarea şi implementarea actelor legisla­tiv-normative în domeniu.

Întru atingerea acestor deziderate, organe­le sindicale vor:

 • Asigura funcţionalitatea Comisiei de con­sultări şi negocieri colective (nivel ramural), a Comisiilor „Dialog Social”, antrenând per­soane competente, negociatori în procesul de negocieri.
 • Negocia şi semna Convenţia colectivă (ni­vel ramural) pentru anii 2016-2020, CCM.
 • Contribui la perfecţionarea cadrului le­gislativ-normativ prin avizarea proiectelor, elaborarea propunerilor de modificare a legi­lor, hotărârilor Guvernului etc.
 • Promova ratificarea Convenţiei nr. 102 a OIM privind normele minime de securitate socială şi adoptarea Legii privind conflictele colective de muncă.
 • Participa la elaborarea unui sistem de sa­larizare a cadrelor didactice bazat pe calitate, performanţe şi norme de muncă.
 • Opta pentru majorarea veniturilor mem­brilor de sindicat prin obţinerea, până în anul 2020, a cuantumului salariului de funcţie/tarifar al cadrelor didactice şi ştiinţifice egal cu salariul mediu pe economie; a categoriei I de salarizare a RTU, scutirii personale anuale egală cu mărimea minimului de existenţă.
 • Cere planificarea în bugetul instituţiei a mijloacelor financiare în mărime de cel puţin 2% de la fondul de salarizare, destinate asigu­rării activităţilor de securitate şi sănătate în muncă.
 • Institui de comun cu administraţia uni­tăţilor, Comitete de securitate şi sănătate în muncă, servicii interne pentru asigurarea retribuirii muncii reprezentanţilor sindicatu­lui.
 • Intensifica conlucrarea cu Inspecţia de Stat a Muncii, Inspecţia Muncii din cadrul CNSM, Inspectoratele teritoriale ale muncii.
 • Monitoriza:

– realizarea prevederilor Convenţiilor co­lective (nivel naţional şi ramural), CCM, CIM;

– restructurarea reţelei instituţionale şi celei ocupaţionale a resurselor umane;

– corectitudinea implementării Codului Educaţiei, Codului Ştiinţei şi Inovării, Codu­lui muncii etc., pe segmentul respectării ne­condiţionate a raporturilor de muncă şi socio-economice.

 

Politici de tineret

 

Sindicatul este preocupat de multiplele probleme ale tineretului studios, inclu­siv de facilitarea încadrării absolvenţilor in­stituţiilor de învăţământ în câmpul muncii; de sporire a atractivităţii profesiei de peda­gog; de acordare a garanţiilor social-econo­mice pentru tinerii specialişti ş.a. Sindicatul consideră că pe viitor aceste subiecte trebuie să se poziţioneze în capul listei de priorităţi.

Pentru aceasta organele sindicale vor:

 • Promova modificarea Legii cu privire la tineret şi elaborarea Convenţiei colective (ni­vel naţional) privind problemele tineretului; negocierea şi semnarea Acordurilor cu admi­nistraţia instituţiilor de învăţământ superior, colegii.
 • Opta pentru majorarea numărului locuri­lor bugetare de studii şi a cuantumului bursei de studii cu 100%.
 • Participa la elaborarea actelor normative privind implementarea Codului Educaţiei în domeniul drepturilor şi intereselor tineretu­lui studios, ale tinerilor specialişti.
 • Contribui la crearea Centrelor de ghidare în profesie; desfăşurarea Zilelor carierei de pedagog, de comun cu administraţia institu­ţiilor de profil.
 • Cere extinderea facilităţilor sociale prevă­zute de legislaţia în vigoare şi asupra tinerilor specialişti repartizaţi în localităţile urbane.
 • Desfăşura mese rotunde „Tânărul specia­list – drepturi, obligaţiuni, garanţii”.
 • Elabora, în vederea susţinerii cadrelor ti­nere, a „Agendei tânărului specialist”.
 • Monitoriza:

– implementarea actelor legislativ – norma­tive ce ţin de problemele tinerilor;

– condiţiile locative ale elevilor şi studen­ţilor; situaţia tehnico-materială a căminelor; stabilirea taxelor de cazare şi burselor de stu­dii.

 

Informarea şi formarea sindicală

 

congres-ses-2015_participant--IiI

Foto: vocea.md

În contextul integrării europene şi întru asigurarea accesului la formare şi infor­mare pentru liderii sindicali de toate nive­lurile, cât şi pentru amplificarea imaginii şi sporirii prestaţiei Sindicatului în societatea contemporană, SEŞ va reconceptualiza for­marea şi informarea sindicală în conformita­te cu cerinţele timpului şi necesităţile liderilor de sindicat, pledând pentru:

 • Identificarea necesităţilor de instruire sindicală a diferitelor grupuri de audienţi.
 • Elaborarea şi realizarea unui program calitativ de formare sindicală adaptat la opţi­unile organizaţiilor sindicale şi ale membrilor acestora.
 • Monitorizarea procesului de instruire sindicală la nivel teritorial.
 • Selectarea liderilor sindicali conform competenţelor pentru formare de formatori pe diferite domenii de activitate sindicală şi sporire a nivelului competenţelor sindicale.
 • Extinderea parteneriatului de colaborare cu CNSM, Institutul Muncii şi cu alte institu­ţii naţionale şi internaţionale în vederea orga­nizării diferitelor activităţi educaţionale.
 • Organizarea activităţilor de informare a activului sindical în vederea soluţionării pro­blemelor cu care se confruntă membrii de sindicat.
 • Editarea broşurilor, ghidurilor, cât şi a materialelor instructiv-educaţionale.
 • Sensibilizarea membrilor de sindicat asupra promovării problemelor egalităţii de şanse, echităţii sociale, democraţiei colective, respectului faţă de opiniile şi exprimările li­bere ale fiecărei persoane, prin organizarea diferitelor activităţi comune, a campaniilor, instruirilor şi programelor cu diverse grupuri sociale;
 • Dezvoltarea capacităţii de comunicare in­ternă şi externă şi a sistemului de diseminare a informaţiei prin utilizarea tehnologiilor in­formaţionale moderne (actualizarea sistema­tică a site-ului SEŞ, publicarea articolelor pe diverse teme sindicale în buletinul informaţi­onal „Lumina”etc.).
 • Implementarea şi stabilirea unui sistem de raporturi reciproc obiective, netendenţioa­se cu mass-media;
 • Participarea la diferite evenimente medi­atice, conferinţe de presă întru sporirea pre­staţiei şi imaginii Sindicatului;
 • Elaborarea unor elemente de imagine: pliante, broşuri, afişe, calendare, astfel pro­movând Sindicatul drept element esenţial al unei societăţi democratice.
 • Informarea corectă şi la timpul indicat a autorităţilor publice de toate nivelurile, a partenerilor sociali, cât şi sensibilizarea opi­niei publice cu privire la problemele din în­văţământ şi revendicările sindicaliştilor întru eventuala soluţionare a acestora.

 

Colaborarea internaţională

 

Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile sindicale europene şi internaţionale din învăţământ şi cu alţi factori interesaţi de dezvoltarea educa­ţiei în Moldova rămâne a fi un obiectiv impor­tant al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova. O altă preocupare este creşterea gradului de promovare a intereselor SEŞ la nivel european şi internaţional, prin intermediul organismelor al căror membru este parte (Internaţionala Educaţiei, Comi­tetul Sindical European pentru Educaţie, Co­mitetul Sindical Francofon pentru Educaţie şi Formare, Uniunea Internaţională a Sindica­telor „Educaţie şi Ştiinţă”).

Având drept scop integrarea în mişcarea sindicală mondială, Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei va pleda în continuare pentru:

 • Aprofundarea relaţiilor de colaborare stabilite cu sindicatele de peste hotare.
 • Identificarea şi dezvoltarea unor noi par­teneriate durabile cu organizaţii, sindicate europene şi internaţionale, în vederea pro­movării active şi apărării drepturilor mem­brilor SEŞ.
 • Implementarea unor proiecte susţinute de Internaţionala Educaţiei.
 • Participarea reprezentanţilor SEŞ la ac­ţiuni şi evenimente, activităţi şi reuniuni externe desfăşurate şi finanţate de către or­ganizaţiile sindicale – partenere în domeniul Educaţiei şi Ştiinţei.
 • Solicitarea sprijinului organizaţiilor sin­dicale internaţionale în caz de necesitate.
 • Dezvoltarea schimbului de experienţă şi promovarea bunelor practici ale organizaţii­lor sindicale internaţionale.
 • Organizarea de reuniuni/seminare pe diverse teme cu participarea experţilor euro­peni.
 • Implicarea în mişcarea sindicală naţi­onală şi internaţională prin participarea la acţiunile organizate de CNSM şi organizaţiile internaţionale la care suntem afiliaţi, promo­vând dialogul social, egalitatea de şanse, echi­tatea socială etc.
 • Informarea organizaţiilor sindicale inter­naţionale referitor la problemele, succesele şi imperativele sistemului de învăţământ din Moldova.

 

Managementul financiar

 

Având drept scop consolidarea financi­ară a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, organele sindicale de toate nivelurile vor:

 • Respecta strict prevederile Statutului Sindicatului privind încasarea şi transferarea cotizaţiilor sindicale lunare pe conturile orga­nizaţiilor sindicale respective şi gestionarea raţională a acestora.
 • Efectua evidenţa contabilă strictă a mij­loacelor financiare.
 • Utiliza şi gestiona în mod transparent, corect şi eficient mijloacele financiare în baza hotărârilor organului electiv respectiv.
 • Spori eficienţa controalelor ce ţin de respectarea normelor statutare, gestionarea adecvată a resurselor financiare sindicale, utilizarea corectă şi păstrarea bunurilor ma­teriale.
 • Examina posibilităţile de stimulare ma­terială a preşedinţilor organizaţiilor sindicale primare, neeliberaţi de la locul de muncă de bază.
 • Susţine propunerile CNSM înaintate Gu­vernului de a majora cheltuielile pentru recu­perarea sănătăţii prin tratament balneosana­torial şi de modificare a Regulamentului de repartizare a biletelor de tratament.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com