20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Discriminarea, deși voalată, macină societatea noastră

Loading
Fără categorie Discriminarea, deși voalată, macină societatea noastră
Discriminarea, deși voalată, macină societatea noastră
protest-egalitate-sanse

Foto: timpul.md

 

În Republica Moldova mai persistă discriminarea pe criterii de sex, vâr­stă și dizabilități în momentul anga­jării în câmpul muncii. Este una din­tre concluziile din raportul general privind situația în domeniul comba­terii discriminării în anul 2015, lan­sat recent. 

 

La baza încălcărilor principiului egalității între bărbați și femei în câmpul muncii, se află, în primul rând, prejudecățile și stere­otipurile de gen existente în societate. În special, acestea din urmă, stereotipurile de gen, au tendința de a limita opțiunile și ac­cesul femeilor la anumite locuri de muncă, împiedicându-le să-și valorifice la maxim calitățile și abilitățile profesionale. Ostilita­tea acestei realități este păstrată atâta timp cât are ca suport Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, aprobat printr-un ordin al Ministerului Muncii, Protecției So­ciale și Familiei în anul 2014.

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii a iden­tificat că în cuprinsul Clasificatorului ma­joritatea titlurilor ocupațiilor sunt expuse la masculin, fără a se oferi varianta echivalen­tă la feminin. Doar câteva ocupații sunt la feminin, precum „femeie de serviciu”, „dă­dacă”, „lenjereasă”. Titlurile ocupațiilor de conducere: „șef”, „director”, „președinte”, „ministru” nu sunt expuse decât la mascu­lin, având la bază aceeași ilustrare a stereo­tipurilor de gen.

În cadrul evenimentului de prezentare a raportului, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea ega­lităţii a venit cu o reflecţie asupra situaţiei privind răspândirea şi combaterea acestui fenomen.

Conform sondajului de opinie, realizat în 2015, problematica discriminării nu este percepută ca fiind una dintre cele mai strin­gente provocări ale societății. Doar 3% din respondenți au inclus-o în topul probleme­lor care nu suferă amânare. Cu toate aces­tea, existența fenomenului discriminării este una incontestabilă.

Raportul constată un nivel extrem de re­dus de acceptare a unor grupuri sociale din Republica Moldova, preponderent a persoa­nelor (lesbiene, gay, bisexuale și transgen) LGBT, a persoanelor care trăiesc cu HIV, a celor cu dizabilităţi mintale şi intelectuale şi a persoanelor ex-deţinute.

În cadrul evenimentului, o atenţie deo­sebită s-a acordat 

recomandărilor şi pro­punerilor făcute de către Consiliu la adresa autorităţilor publice de resort. Printre cele mai importante sunt: planificarea şi aloca­rea resurselor financiare pentru acţiuni de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi în sediile instituţiilor publice; consolidarea eforturilor în vederea desfă­şurării activităţilor şi programelor menite să sporească gradul de incluziune socială a persoanelor din grupurile marginalizate și conjugarea eforturilor pentru eliminarea stereotipurilor şi prejudecăţilor de orice fel, diminuarea atitudinilor şi comportamente­lor ostile.

Totodată, membrii consiliului şi-au pro­pus şi o serie de priorităţi pentru anul 2016. Aceştia urmează să examineze şi să vină cu mai multe propuneri şi recomandări la proiectele de acte legislative, să elaboreze propuneri metodice pentru autorităţile pu­blice şi alţi actori implicaţi. De asemenea, să sporească numărul instruirilor pentru re­prezentanţii autorităţilor publice, societăţii civile, sectorului juridic în scopul prevenirii şi eliminării fenomenului de discriminare.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com